Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Myanmar

Finlands utvecklingssamarbete i Myanmar syftar till att främja grunderna för fred och demokrati. Dessutom understöder Finland förverkligandet av de mänskliga rättigheterna, jämställdheten mellan könen och de grundläggande levnadsvillkoren.

En flyktingkvinna sitter vid samma bord med en läkare på en mobil klinik. På bilden finns också en karta över Asien markerad med Myanmar.

Kvinnor som bor i flyktingläger besöker mobila kliniker för att få hälso- och sjukvårdstjänster och får samtidigt information om sina rättigheter. Ambulerande kliniker som får stöd av FN:s befolkningsfond Unfpa tillhandahåller tjänster för mödravård och reproduktiv hälsa samt information om kvinnors rätt att bestämma över sin kropp. Klinikerna delar också information om stödtjänster för offer för familjevåld. Foto: UNFPA Myanmar.

Den 1 februari 2021 tog militären över makten i Myanmar. Myanmar hann endast beträda demokratins väg under ett drygt årtionde efter den föregående perioden av militärmakt på 50 år. 

Efter statskuppen upplöste arméns ledning landets parlament och arresterade de ledare som valts genom val. Militärregimen begränsar informationsförmedlingen och kommunikationsförbindelserna. Armén och polisen har arresterat och dödat demonstranter och oskyldiga civila. 

Folkets starka motstånd och omfattande strejker har fortsatt efter statskuppen. Förvaltningen fungerar inte och till följd av detta är samhället i kaos. Kampen om makten fortsätter och våldsamheterna har spridit sig till hela landet. Dessutom har striderna mellan etniska arméer och armén intensifierats.

På grund av statskuppen har det blivit svårare att genomföra utvecklingssamarbete. De internationella organisationernas och frivilligorganisationernas handlingsutrymme har krympt. Man är i en allt större grad tvungen att övergå från traditionellt utvecklingssamarbete till att stödja förutsättningarna för människor att klara sig. Behovet av humanitär hjälp har ökat. 

Myanmar har varit ett av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbete sedan 2012. Under nuvarande omständigheter fortsätter Finland utvecklingssamarbetet i en begränsad utsträckning. Stöd allokeras för fredsarbete samt för tryggande av jämställdheten mellan könen och grundläggande levnadsvillkor. Dessutom är avsikten att även fortsätta stödet för utveckling av undervisningen. 

Finansiering för utvecklingssamarbete kommer inte att riktas till en statsbudget som förvaltas av armén eller till en av armén utsedd regering under undantagsförhållanden. Finlands stöd till människor i Myanmar styrs via FN-organisationer och andra internationella aktörer samt frivilligorganisationer.

Finlands stöd till människor i Myanmar under militärmakten

Det stöd som allokeras via Finlands landprogram för utvecklingssamarbete uppgick till cirka 16 miljoner euro per år före den militära statskuppen. Till följd av statskuppen kommer stödet från Finland att minskas betydligt. På grund av den osäkra omvärlden bedöms läget kontinuerligt för att säkerställa att stödet är ändamålsenligt och kommer fram.  

Projekt som tidigare genomförts i samarbete med den civila regimen fortsätts inte längre, eftersom armén har störtat den tidigare regimen. På så sätt säkerställs att den av armén utsedda militärregimen inte får någon finansiering av Finland.

Finland stödjer grunderna för fred och ett demokratiskt samhälle

Myanmar har redan i över 70 år drabbats av interna väpnade konflikter. Konflikterna har koncentrerats till landets gränsområden där etniska minoriteter är bosatta. Efter den militära statskuppen har oroligheterna spridits till hela landet och behovet att hitta fredliga lösningar gäller nu hela landet. 

Finland främjar fredsarbete och demokrati på gräsrotsnivå genom att till exempel stöda medier, frivilligorganisationer och grupper av ungdomar som främjar fred på lokal nivå. Det stöd som ges till det civila samhället upprätthåller kompetens som hänför sig till både främjande av fred och demokrati.  Finland stödjer även inofficiella fredssamtal mellan de olika parterna i konflikterna.

Mål: Fredsarbetet fortsätter

  • Fredliga lösningar söks till konflikterna i Myanmar och ett brett deltagande i fredssamtal stöds, inklusive av kvinnor och unga
  • Medier och frivilligorganisationer främjar fred och inofficiella samtal för att hitta ett förtroende och gemensamma principer i anslutning till fredsförhandlingarna fortsätter
  • Grupper av kvinnor och unga som främjar fred fortsätter sin verksamhet och deltar i inofficiella samtal.

Stöd för förverkligande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande levnadsvillkoren

Finland stödjer förverkligandet av de mänskliga rättigheterna och i synnerhet kvinnornas rättigheter, barnens möjlighet att gå i skola och näringar på landsbygden. Stöd för att rädda människoliv och bevara människovärdet fortsätts genom utbildningstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster som är livsviktiga för kvinnor. Dessutom fortsätts stödet för ett kaffeandelslaget i delstaten Shan för att garantera att fattiga jordbrukare har ett lagligt sätt att försörja sig. 

Mål: De mänskliga rättigheterna och de grundläggande levnadsvillkoren förverkligas under undantagsförhållanden>

  • Människoliv räddas då kvinnor får tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster
  • Barn får gå i skola 
  • Kaffeproduktionen garanterar utkomsten för jordbrukarna i andelslaget i delstaten Shan
  • Kvinnoorganisationer kan påverka i beslutsfattande och fredsförhandlingar på lokal nivå

Finlands samarbetspartner i Myanmar

Finland för en aktiv dialog med FN, EU, Norden, internationella organisationer och övriga biståndsgivare om gemensamma riktlinjer och principer. Det är ytterst viktigt att avtala om hur man ska förhålla sig till militärregimen i Myanmar och samtidigt säkerställa att militärregimen inte berättigas på något sätt. 

Finland samarbetar endast med tillförlitliga samarbetspartner som är aktiva i landet och som Finland samarbetat med sedan länge. Stödet kan fortsättas via frivilligorganisationer, FN och övriga utvecklingsaktörer, till den del som deras verksamhetsförutsättningar i landet bibehålls och det har avtalats om gemensamma principer.

Dessutom styrs utvecklingsfinansiering från Finland till Myanmar via EU:s stödformer, det civila samhället, humanitärt bistånd, internationella utvecklingsfinansieringsinstitut och den privata sektorn. Finansieringen för utvecklingssamarbete kan även användas för humanitär biståndsverksamhet.