Finlands utvecklingssamarbete med Myanmar

Myanmar (tidigare Burma) försöker bygga upp demokrati, politisk stabilitet och bättre levnadsförhållanden efter 50 år av militärdiktatur. Finland stöder Myanmars fredsprocess, rättstats- och demokratiutveckling, kvinnors och flickors rättigheter, effektiv och öppen förvaltning av skogsresurser och bättre undervisning.

Länk till landprogrammmet:

Country Strategy for Development Cooperation with Myanmar 2016-2019

Myanmar infograafi sv

Det bor 51,5 miljoner människor i Myanmar varav ungefär hälften är under 27 år. Enligt en officiell definition har landet 135 olika etniska grupper. Landet hör till de minst utvecklade i världen och befinner sig i en känslig utvecklingsfas. Fredsprocessen framskrider långsamt och läget för de mänskliga rättigheterna bevakas noga. En dryg tredjedel av landets befolkning klassificeras som fattiga och över 70 procent av de fattiga lever på landsbygden.

Finland har planerat att stödja Myanmar med sammanlagt 34 miljoner euro åren 2016–2019. Utöver detta kanaliseras också stöd genom finländska civilsamhällesorganisationer och högskolor.

Handelssamarbete

Myanmar har för närvarande en av världens snabbast växande ekonomier. Landets naturresurser, det geografiska läget mellan Kina och Indien och den goda tillgången till arbetskraft har en stor betydelse för landets ekonomiska tillväxt. Myanmars regering strävar efter att utveckla affärsmiljön och att ytterligare öppna landet för utländska investeringar och företag. Handelssamarbetet mellan Finland och Myanmar är fortfarande småskaligt, men möjligheterna att utveckla handelsrelationerna är lovande.

Team Finland-samarbetet i Myanmar är effektivt. Business Finlands kontor i Myanmar spelar en central roll i handelsfrämjandet mellan länderna.  Avsikten är att utnyttja de finländska finansieringsinstrumenten för den privata sektorn.

IT, skogssektorn, vattentjänster, gruvdrift, energi och utbildningssektorn är exempel på områden där Myanmar kan dra nytta av finländska företags kunnande. Finlands utvecklingssamarbete i Myanmar skapar nya partnerskap och möjligheter också för kommersiell verksamhet.

Civilsamhällets samarbete

Myanmar är fortfarande ett relativt nytt partnerland för finländska civilsamhällesorganisationer. Kring tio finländska organisationer arbetar i landet och genom dem kanaliseras ca 1,5–2 miljoner euro per år.

Organisationerna stöder bland annat demokratiutvecklingen, bättre ställning för personer med funktionsnedsättning, kvinnors företagande och utveckling av undervisningen. Civilsamhällesorganisationernas arbete stöder målen i utrikesministeriets landprogram.

Resultat

Finland har haft utvecklingssamarbete med Myanmar sedan 2012. Ursprungligen var syftet att stödja fredsprocessen, och fred anses fortfarande vara en förutsättning för all utveckling.

 • Finland har understött möjligheten för olika etniska grupper, civilsamhället och kvinnor att delta i fredsprocessen och den nationella dialogen.
 • Finland var med och stödde folkräkningen i Myanmar 2014. Folkräkningen gav information om befolkningens åldersstruktur, könsfördelning, hälsotillstånd, boendeförhållanden, nativitet och migration. All denna typs information är viktig för att man ska kunna planera landets utveckling och rikta resurserna rätt.
 • Finland har understött digitaliseringen av kartor över Myanmars mineraltillgångar och stärkt myndigheternas kompetens. Det underlättar gruvsektorns utveckling och nya investeringar.
 • Med stöd av Finland har miljöförvaltningens utvecklingsbehov kartlagts och på så vis har man skapat en grund för bättre miljöskydd.
 • Kvinnors och flickors tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och till stödtjänster för offer för könsrelaterat våld har förbättrats i konfliktområdena. Genom ett program som Finland understött har kring 110 000 kvinnor och flickor fått tillgång till denna typ av tjänster.
 • Med stöd av Finland har jordbrukare fått hjälp med att övergå från odling av opiumvallmo till kaffeodling och byskogsbruk. På det sättet kan jordbrukarna tjäna sitt levebröd på laglig väg och bidra till en hållbar utveckling med tanke på regionens miljö. Kaffe som odlats inom projektet säljs på den europeiska marknaden från och med våren 2019.
 • Sammanlagt har kring 25 000 barn (12 000 flickor och 13 000 pojkar) från 60 byar i områden bebodda av etniska minoriteter fått delta i förskoleundervisning med stöd av Finland.

Riskhantering

Myanmar befinner sig i en känslig utvecklingsfas. De väpnade konflikterna pågår fortfarande tidvis i gränsregionerna och det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Landets samhälleliga utveckling och en hållbar fred förutsätter en starkare offentlig förvaltning och förtroende mellan människor och olika befolkningsgrupper. Korruptionen är et stort problem.

Myanmar är sårbart när det gäller naturkatastrofer och den humanitära situationen kan snabbt försämras på grund av naturfenomen eller väpnade sammadrabbningar.

Finland fäster uppmärksamhet vid riskhantering och samordnar sitt arbete i nära samarbete med andra givarländer. En betydande del av Finlands stöd till Myanmars utveckling kanaliseras genom FN-organen och andra multilaterala organisationer som har ett stort antal metoder för att övervaka och kontrollera risker. Projekt och program övervakas också kontinuerligt genom regelbundna besök på fältet och externa evalueringar och revisioner.

Finlands stöd

Effektiv förvaltning av skogarna

 • Ersätta odlingen av opiumvallmo med kaffeodling och byskogsbruk. Projektet genomförs av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC. Finlands stöd är 4 miljoner euro 2019–2022.
 • Kartläggning av skogsresurser och utveckling av informationssystem. Genomförs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO: 8 miljoner euro 2017–2021.
 • Gemensamt projekt för kartläggning av skogsresurser, genomförs av Finlands Naturresursinstitut, Myanmars naturresursministerium och skogsbruksuniversitetet i Yezin: 1 miljon euro 2017–2020.

Främjande av demokrati, rättsstatsprincipen och fred

Finland stöder Myanmars bräckliga fredsprocess genom fyra projekt, som alla stöder varandra:

 • Stöd till Myanmars fredsprocess, kanaliseras sedan 2012 genom Finska Missionssällskapet och civilsamhällesorganisationen Euro-Burma Office, EBO. Fjärde fasen: 4 miljoner euro 2019–2021.
 • Stöd till fredsprocessen genom givarnas gemensamma fredsfond (Joint Peace Fund). Finlands stöd: 5,2 miljoner euro 2019–2021.
 • Projekt för att stärka fredsprocessen. I januari 2019 inleddes ett projekt av Crisis Management Initiative, där man stöder mekanismen som ska övervaka eldupphör och främjar förtroende och kommunikation mellan parterna i konflikten. Finlands stöd är 1,75 miljoner euro 2019–2021.
 • Stöd till Myanmars demokratiutveckling och grundlagsprocess genom organisationen International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA. Under åren 2019–2021 är Finlands stöd 1,2 miljoner euro.

   

 • Kvinnors och flickors rättigheter och ställning, bättre tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och för offer för könsrelaterat våld i konfliktområden. Stödet kanaliseras genom FN:s befolkningsfond UNFPA: 3,65 miljoner euro 2016–2018.

   

Bättre undervisning

 • Utveckling av lärarutbildningen. Projektet genomförs av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco: 3,25 miljoner euro 2017–2019.
 • Stödja skolgång för barn i sårbar ställning, bättre undervisningsförhållanden och utveckling av lärarnas kompetens. Stödet kanaliseras genom Världsbankens fond: 7,12 miljoner euro 2017–2020.

Övrigt samarbete

 • Genom finländska civilsamhällesorganisationer kanaliseras årligen ca 1,5–2 miljoner euro till Myanmar. Organisationerna arbetar tillsammans med lokala partner och genomför både projekt som gäller utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
 • Myanmar får stöd genom programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) i form av samarbetsprojekt mellan finländska och myanmariska högskolor.
 • Finland kanaliserar stöd till Myanmar genom EU och genom allmänt stöd till internationella organisationer och utvecklingsbanker, såsom Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken.
 • Finland har så gott som årligen beviljat humanitärt bistånd till Myanmar eller till flyktingar från Myanmar som befinner sig i Bangladesh.
 • Finland har beviljat Myanmar skuldlättnader på 2,5 miljoner euro.