Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Myanmar

Finlands utvecklingssamarbete i Myanmar syftar till att stärka grunderna för fred och demokrati och att trygga barnens rätt och möjligheter att gå i skola. Finland fortsätter att arbeta för de mänskliga rättigheterna och jämställdheten och för att förebygga diskriminering i all sin verksamhet.


 

Elever i skolan i Yangon. Finland förbättrar barnens möjligheter att studera i undantagsförhållanden. Stöd ges de barn som har det sämst ställt, bland annat i etniska regioner och regioner som lider av konflikter. Finlands stöd går till de etniska regionernas utbildningstjänster och klosterskolor. Finlands stöder också arbetet med att skapa gemenskapsorienterade sätt att ordna undervisning. Foto: Liisa Takala

Den 1 februari 2021 tog militären över makten i Myanmar. Myanmar hann endast beträda demokratins väg under ett drygt årtionde efter den föregående perioden av militärmakt på 50 år. 

Efter statskuppen upplöste arméns ledning landets parlament och arresterade de ledare som valts genom val. Militärregimen begränsar informationsförmedlingen och kommunikationsförbindelserna. Armén och polisen har arresterat och dödat demonstranter och oskyldiga civila.

Folkets starka motstånd och omfattande strejker har fortsatt efter statskuppen. Kampen om makten fortsätter och våldsamheterna har spridit sig. Striderna mellan etniska arméer och armén har också intensifierats.

På grund av statskuppen har utvecklingssamarbetet försvårats. De internationella organisationernas och civilsamhällesorganisationernas handlingsutrymme har krympt. Militärjuntan begränsar och kontrollerar civilsamhällets verksamhet. Det traditionella utvecklingssamarbetet byter form och handlar nu i högre grad om att försöka ge människor bättre förutsättningar att klara sig. Efter statskuppen har också behovet av humanitär hjälp ökat mångfaldigt. 

Myanmar har varit ett av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbete sedan 2012. Under nuvarande omständigheter fortsätter Finland utvecklingssamarbetet i en begränsad utsträckning. Stöd avsätts för fredsarbete och för att trygga de grundläggande förutsättningarna för ett människovärdigt liv. Särskilt satsar man på barnens rätt och möjligheter att gå i skola.

Finlands stöd till människor i Myanmar under militärmakten

Det stöd som allokeras via Finlands landprogram för utvecklingssamarbete uppgick till cirka 16 miljoner euro per år före den militära statskuppen. Till följd av statskuppen minskade Finlands stöd betydligt för en tid. På grund av den osäkra omvärlden bedöms läget kontinuerligt för att säkerställa att stödet är ändamålsenligt och kommer fram. 

Projekt som tidigare genomfördes i samarbete med den civila regimen fortsatte inte efter att armén störtade den tidigare regimen. På så sätt säkerställs att den av armén utsedda militärregimen inte får någon finansiering av Finland.

Finansiering för utvecklingssamarbete riktas inte till en statsbudget som förvaltas av armén eller till en av armén utsedd regering under undantagsförhållanden. Finlands stöd till människor i Myanmar styrs via FN-organisationer och andra internationella aktörer samt civilsamhällesorganisationer.

Finland stärker grunderna för fred och ett demokratiskt samhälle

Myanmar har redan i över 70 år drabbats av interna väpnade konflikter. Konflikterna har koncentrerats till landets gränsområden där etniska minoriteter är bosatta. Efter den militära statskuppen har oroligheterna spridit sig och behovet att hitta fredliga lösningar gäller nu hela landet.

Finland bidrar till fredsarbete och demokrati på gräsrotsnivå genom till exempel stöd till medier, civilsamhällesorganisationer och grupper av ungdomar som arbetar för fred på lokal nivå. Stödet till det civila samhället upprätthåller kompetens för att främja både fred och demokrati. Finland stödjer även inofficiella fredssamtal mellan de olika parterna i konflikterna.

Syfte: Fredsarbetet fortsätter

  • Konfliktparternas förmåga och beredskap att lösa konflikter utan våld blir bättre
  • Kvinnor och ungdomar får bättre möjligheter att delta i fredssamtal
  • På lokal nivå främjar man fredliga lösningar genom gemenskapsledda fredsinitiativ
  • Demokratirörelsens kapacitet och tillgängliga metoder stärks för att bygga upp en modell för en demokratisk union 
  • Civilsamhällesaktörer, däribland kvinnoorganisationer, ges stöd för att handlingsutrymmet och  verksamhetsförutsättningarna samt mekanismerna för ansvarstagande ska kunna bevaras

Finland bidrar till de grundläggande levnadsvillkoren, särskilt till att tillgodose barnens rätt och möjligheter att gå i skola

Finland förbättrar barnens möjligheter att studera i undantagsförhållanden. Stöd ges de barn som har det sämst ställt, bland annat i etniska regioner och regioner som lider av konflikter. Finlands stöd går till de etniska regionernas utbildningstjänster och klosterskolor. Finlands stöder också arbetet med att skapa gemenskapsorienterade sätt att ordna undervisning.  

Syfte: Barnens möjligheter att få undervisning i undantagsförhållanden ska tryggas

  • Rätten till en inkluderande undervisning av hög kvalitet främjas
  • Gemenskapsledda leverantörer av utbildning arbetar för kontinuerligt lärande på lokal nivå
  • Utbildare och handledare får pedagogisk utbildning kring inkluderande och flerspråkig undervisning
  • Till stöd för sitt arbete får lärarna material om inkluderande undervisning och inlärning.

Finlands stöd går inte bara till att uppfylla de två huvudsakliga målen, fredsarbete och undervisning, utan också till att främja näringarna på landsbygden. Stödet riktas till ett kaffeandelslag i delstaten Shan som ger fattiga jordbrukare en laglig möjlighet att försörja sig i stället för att odla opium. Målet är att stärka graden av självförsörjning och resiliens i samhällena och hushållen på landsbygden.

Landprogrammets resultat 2022

De omfattande våldsamheterna fortsatte i Myanmar hela året. Läget är fortfarande skört och oförutsägbart på grund av militärkuppen i februari 2021. Antalet internflyktingar tredubblades och människorättsläget försämrades. Under året såg man inga tydliga tecken på att parterna i konflikten är villiga att gå vidare mot formella fredsförhandlingar.

För att bidra till återgången till en inkluderande fredsprocess och arbetet med att skapa en demokratisk union, finansierade Finland projekt som banade väg för den kommande politiska dialogen och stärkte det civila samhället och demokratirörelsen. Till exempel medverkade 5 500 företrädare för provisoriska institutioner och det civila samhället i arbetet med att ta fram ett utkast till en grundlag och 2 900 företrädare för etniska organisationer, politiska partier och icke-statliga organisationer fick förhandlingsutbildning. Organen i den skuggregering som gått i exil fick stor nytta av det stöd som de projekt som Finland finansierade erbjöd.

För att skapa trygga, högklassiga och kontinuerliga möjligheter till lärande, bidrog Finland till att stärka de lokala utbildningsanordnarnas kapacitet, till exempel anordnare av etnisk utbildning, civilsamhällesorganisationer och klosterskolor, för att de ska kunna svara på det ökande utbildningsbehovet och ordna flerspråkig utbildning. Genom stödet nåddes över 200 000 elever. Med hjälp av stödet ordnades också webbseminarier och webbkurser för lärare för att öka deras yrkeskompetens.  

Finlands samarbetspartner i Myanmar

Finland för en aktiv dialog med FN, EU, de nordiska länderna, internationella organisationer och andra biståndsgivare om gemensamma riktlinjer och principer. Det är väldigt viktigt att avtala om hur man ska förhålla sig till militärregimen i Myanmar och samtidigt se till att militärregimen inte berättigas på något sätt. 

Finland samarbetar endast med tillförlitliga samarbetspartner som är aktiva i landet och som Finland samarbetat med sedan länge. Stödet kan fortsätta via civilsamhällesorganisationer, FN och övriga utvecklingsaktörer, till den del de fortfarande har verksamhetsförutsättningar i landet och det har avtalats om gemensamma principer.

Därtill styrs utvecklingsfinansiering från Finland till Myanmar via EU:s stödformer, det civila samhället och humanitärt bistånd. Finansieringen för utvecklingssamarbete kan också användas för humanitär biståndsverksamhet.