Arbetet med strategin

Strategiprocessen inleddes i början av 2020 med intern beredning vid utrikesministeriet och inom statsförvaltningen. Under våren och sommaren 2020 bereddes strategin i tematiska arbetsgrupper inom statsförvaltningen och under hösten 2020 hördes olika intressegrupper. Strategin blev klar i mars 2021.

Strategins fyra centrala teman:

  • fred och säkerhet
  • handel och ekonomi
  • klimat, miljö och naturresurser
  • utbildning och kompetens

I den tvärsektoriella beredningen beaktades bland annat ungdomar, kvinnors ställning, migration och värdegrunden för Finlands utrikespolitik (de mänskliga rättigheterna, demokratin, rättsstatsprincipen och jämställdheten).

Strategin utarbetades tillsammans

Strategiprocessen var genomgående inkluderande och diskuterande. Under hösten 2020 ordnades fem samråd för intressegrupper där civilsamhället, näringslivet, den akademiska världen och ungdomar fick framföra sina synpunkter på strategins teman.

Afrikastrategin diskuterades också när finländska ministrar träffade sina afrikanska kolleger, vid Finlands ambassader i Afrika, med de afrikanska ländernas ambassader i Helsingfors och med den afrikanska diasporan i Finland.

En omfattande styrgrupp med statssekreterare Johanna Sumuvuori som ordförande ansvarade för beredningen. I styrgruppen ingår företrädare för alla ministerier.​​​​​​​