Cybersäkerhet och cyberomgivningen

Cyberomgivningen och cybersäkerheten har blivit viktiga delar av Finland utrikes- och säkerhetspolitik. Eftersom cyberhoten är oberoende av nationella gränser förutsätter stärkandet av cybersäkerheten i synnerhet internationellt samarbete. Denna internationella verksamhet samordnas av utrikesministeriet..

Med cyberomgivningen avses en digital, parallell verklighet som skapats av människan och som genom informationsteknik, automatiserade styrsystem, internet och sociala medier på global nivå förenar människor och enheter över nationella gränser.

Vardagliga, livsviktiga funktioner i vårt samhälle, till exempel industrin, vatten- och energiförsörjningen, banksystemet, hälsovården och trafiken, är beroende av digitala nätverk.

Den snabba datatekniska utvecklingen och digitala globala nätverk har medfört betydande möjligheter till ekonomisk tillväxt, innovationer, nyföretagande och tillväxt. De främjar även den sociala delaktigheten och demokratiutvecklingen.

De digitala nätverken är emellertid sårbara och med dem har det uppstått nya hot, till exempel cyberbrottslighet, cyberspionage och cyberattacker.

För att stater, företag och enskilda medborgare ska kunna utnyttja möjligheterna i cyberomgivningen är det viktigt att säkerställa att dessa nätverk fungerar så tillförlitligt och säkert som möjligt.

Strategin för cybersäkerheten i Finland

Målet med strategin för cybersäkerheten i Finland är att reagera på cyberhoten, stärka samhällets totala säkerhet och säkerställa cyberomgivningens funktion under alla omständigheter.

Genom att följa de tio riktlinjer som presenteras i strategin kan Finland på nationell nivå hantera cyberomgivningens avsiktliga och oavsiktliga skadeverkningar, åtgärda och återhämta sig från dem.

En av riktlinjerna är att Finland ska förstärka den nationella cybersäkerheten genom ett aktivt och effektivt deltagande i den internationella diskussionen och samarbetet kring cyberfrågor.

Denna internationella verksamhet samordnas av utrikesministeriet. Verkställandet av strategin följs upp av Säkerhetskommittén.

Internationellt samarbete i cyberfrågor

Eftersom cyberhoten är oberoende av nationella gränser förutsätter stärkandet av cybersäkerheten i synnerhet internationellt samarbete. Det eftersträvas genom intensivare mellanstatlig diskussion om frågor som gäller cyberomgivningen såväl multilateralt, regionalt som bilateralt.

Diskussionen om cyberhot förs förutom i EU också bland annat i FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Nato. Också flera andra regionala organisationer behandlar cyberfrågor.

Utrikesministeriet deltar aktivt i såväl globala och regionala som bilaterala samtal om cyberomgivningen och påverkar sådana frågor på den internationella cyberagendan som är viktiga för Finland.

Tillsammans med andra EU-länder anser Finland att konventioner och normer i fråga om internationell rätt även kan tillämpas i cyberomgivningen och att tolkningen av dem bör breddas när det gäller cyberfrågor.

I den internationella debatten förespråkar vi att öppen informationsförmedling och yttrandefriheten ska förverkligas systematiskt. Vi framhåller också icke-diskriminering.

För Finland är EU den viktigaste aktören när det gäller cybersäkerhet. Statsrådets kansli samordnar Finlands verksamhet i EU. EU har under de senaste åren aktiverat sig i frågor på cyberagendan. Man har utarbetat flera gemensamma riktlinjer om cyberfrågor, bland annat slutsatser om EU:s cyberdiplomati som godkändes av Europeiska unionens råd i februari 2015. EU:s cyberstrategi uppdaterades 2017. Samma år godkände rådet riktlinjer för EU:s gemensamma diplomatiska respons på cyberattacker.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE har under flera år arbetat aktivt med cyberfrågor. De deltagande staterna i OSSE har förhandlat och godkänt en rad åtgärder som ska öka förtroendet för och stabiliteten i cyberomgivningen.

Som Natos partnerland samarbetar Finland också med Nato i cybersäkerhetsfrågor.

Viktiga globala frågor är bland annat tillämpning av internationell rätt och de mänskliga rättigheterna, såsom yttrandefriheten och skyddet för privatlivet, i cyberomgivningen, åtgärder som ökar förtroendet, förvaltningen av internet, utvecklingen av cyberberedskapen och ökad säkerhet i cyberomgivningen.

Utrikesministeriet har haft en cyberambassadör sedan 2014. För närvarande fungerar Jarmo Sareva som cyberambassadör.