Checklista för exportörer

A) Kontrollera om destinationslandet är föremål för sanktioner. Exportrestriktionerna ska följas även när produkterna via en tredje stat förs till en stat som är föremål för sanktioner.

Vidare är det att märka att överlåtelse av know-how i anknytning till teknologi eller produkter som är föremål för exportrestriktioner kan vara förbjuden, oavsett var det sker, om mottagaren är en person som vistas i eller ett företag som är registrerat i ett land som är föremål för sanktioner eller om informationen är avsedd att användas i ett sådant land.

B) Kontrollera om exporten av dina produkter berörs av sanktionsrestriktioner. Om exporten hänför sig till en stat som är föremål för sanktioner, är det följande man ska kontrollera huruvida det finns sanktioner som gäller produkten i fråga.

Alla sanktionssystem är olika och de restriktioner som hänför sig till en bestämd stat framgår i detalj endast av rådets förordningar och definitionerna i förordningsbilagorna.

Exportföretaget är i allmänhet självt den bästa experten på sina egna produkter: företaget ska i första hand själv ta reda på huruvida dess produkter helt eller delvis är föremål för restriktioner.

Vid behov hjälper utrikesministeriet till med tolkningen av rättsakterna. I sista hand är exportens laglighet på exportörens eget ansvar.

C) Säkerställ att affärstransaktionen inte är förknippad med personer eller sammanslutningar som är föremål för sanktioner. Om det inte finns några sanktionsrelaterade hinder för en export, ska man härnäst säkerställa att affärskompanjonen och andra personer eller sammanslutningar som deltar i affären inte finns upptagna i sanktionsförteckningarna.

Även förteckningen över personer och sammanslutningar som är föremål för sanktioner finns i bilagan till respektive sanktionsförordning. Man måste avsäga sig all affärsverksamhet med personer i förteckningen, också redan inledda affärer ska omgående avbrytas. Personer eller sammanslutningar som anges i förteckningen får inte heller användas till exempel för transport-, finansierings- eller banktjänster.

Det är förbjudet att ens indirekt överlåta någon form av egendom till personer eller sammanslutningar som nämns i sanktionsförteckningen. Exporten är alltså förbjuden också när varor, teknologi eller know-how som man tänkt exportera i slutändan via mellanhänder kommer aktörer i förteckningen till användning eller gagn.

Indirekt överlåtelse handlar det till exempel om när företaget som uppträder som den förmenta kunden i verkligheten agerar på en listad aktörs vägnar för att skaffa aktören varor från EU. Särskilt stor risk för sådan indirekt överföring föreligger bland annat när den utländska köparen ägs av personer eller bolag som är upptagna i förteckningen.

D) Se också till att annan lagstiftning följs. Export av försvarsmateriel, produkter med dubbel användning och med avseende på kommersiell export även av vapen och ammunition för civilt bruk kräver tillstånd, oavsett sanktioner.

Känn din produkt. Känn din kund. Känn lagstiftningen.