Utvecklingssamarbetets möjligheter för den privata sektorn 

Finansieringsformerna för utvecklingssamarbete inom den privata sektorn är upplagda så att de täcker olika skeden av affärsverksamhet i utvecklingsländer. I synnerhet inom energi- och miljösektorn finns det understödsformer för olika slags företag.

Företagspartnerskapsprogrammet Finnpartnership kan bevilja en slags startpeng för affärsverksamhet i utvecklingsländer. Via Finnpartnership kan företag få hjälp med att t.ex. hitta en lokal partner, planera verksamheten och utbilda arbetstagare. En typisk biståndssumma ligger på några tiotals tusen euro.  

DevPlat erbjuder information, rådgivning, kontakter och projektfinansiering i anslutning till tillväxtmarknader. Fonden EEP Afrika är en likartad finansieringsform som är ämnad för ren energianvändning och miljövänlig affärsverksamhet i södra och östra Afrika. 

Bolaget för utvecklingsfinansiering Finnfund erbjuder finansiering åt redan etablerade företag i form av investeringar och lån. Finansieringen kan utgöra allt från några miljoner upp till tiotals miljoner euro.  Bolaget finansierar inte export, utan endast företagsverksamhet som sker på plats i utvecklingsländerna.

Instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer PIF är avsett för projekt i ungefär samma storleksklass som de Finnfund understöder. Till skillnad från Finnfunds understöd möjliggör PIF-instrumenten finansiering av investeringar inom utvecklingsländernas offentliga sektor. Understödet förutsätter att investeringarna använder sig av finskt kunnande och finsk teknik.

Hösten 2017 grundade Finland och Internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbanksgruppen, en ny klimatfond som kompletterar de redan existerande finansiella instrumenten. Klimatfonden erbjuder finansiering i form av investeringar och lån för projekt som förebygger klimatförändringen. IFC-projekt är normalt i storleksklassen 60–100 miljoner euro.

Den privata sektorns roll inom utvecklingen

Mera information om den rollen privata sektorn spelar för utveckling.

Finansiering och rådgivning från nätverket Team Finland: Stöd för olika skeden av hållbar
affärsverksamhet i utvecklingsländer (PDF, 691 KB)