Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Ukraina

Finland fördömer kraftfullt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och stöttar Ukraina på bred front genom utvecklingssamarbete, civil krishantering, humanitär minröjning, humanitärt bistånd, Europarådet, civilsamhällesorganisationer och Nato-fonder.

Finland har understött reformen av Ukrainas undervisningssektor. Genom stödet har man till exempel förbättrat läromedlen och inlärningsmiljöerna. Foto: DPA Lehtikuva

Finland står orubbligt bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Finland stöder Ukraina både bilateralt som en del av Europeiska unionen. Också i FN visar Finland sitt starka stöd för Ukraina. Finland arbetar intensivt i FN både som en del av EU och tillsammans med de andra nordiska och baltiska länderna.

Efter Rysslands invasion har Finland anvisat Ukraina cirka 140 miljoner euro i stöd för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2022-2023.

Ukraina har förbundit sig till omfattande reformer i samband med landets närmande till EU. I juni 2022 fick Ukraina status som kandidatland i EU. De reformer som Ukraina redan genomfört har medfört konkret nytta för medborgarna och förbättrat landets förmåga att hantera olika inre och yttre hot. Trots Rysslands invasion har statsförvaltningen och myndigheterna i Ukraina kunnat fortsätta arbetet.

Finlands mål i Ukraina

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Ukraina beskrivs i landstrategin och i landprogrammet som är inriktat på utvecklingssamarbete. Målen i landstrategin är att återställa Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, att respektera folkrätten, stärka de bilaterala relationerna och utvidga samarbetet mellan Finland och Ukraina, förbättra samhällets resiliens och medborgarnas levnadsförhållanden samt att stärka relationerna mellan Europeiska unionen och Ukraina.

Finlands samarbetspartner i Ukraina

Finlands partner i Ukraina är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Europarådet och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut. Samarbete bedrivs också med FN-organen. Finland verkar som en del av Europeiska unionen och bidrar till att genomföra avtalen mellan EU och Ukraina och därtill hörande samarbete.

Finland finansierar humanitär minröjning i Ukraina och beviljar humanitärt bistånd efter behov. Civilt materialbistånd till Ukraina har skickats genom EU:s civilskyddsmekanism. EU:s rådgivande insats EUAM stödjer Ukraina i reformen av sektorn för civil säkerhet.

Finland bidrar till Europarådets handlingsplan som siktar till att uppmuntra Ukraina till att öka domstolarnas oberoende, arbeta för att införa de europeiska principerna för mänskliga rättigheter, utöva god förvaltning och skydda minoriteters och internflyktingars rättigheter.

Finland stödjer den offentliga sektorns hållbarhet och handlingsförmåga via Världsbankens gemensamma fonder som används för att betala löner till anställda, sociala förmåner och pensioner.

Finländska civilsamhällesorganisationer har stött Ukrainas samhälleliga utveckling i samarbete med det lokala civilsamhällets aktörer. Stödet har fokuserat bland annat på fredsmedling och på att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Handelssamarbete

Ukrainas mål är att inleda återuppbyggnaden och återhämtningen av landets ekonomi så fort som möjligt. Återuppbyggnaden i Ukraina på lång sikt kommer att innebära betydande möjligheter också för finländska företag. Finland och finländska företag kan erbjuda expertis inom bland annat grön omställning, digitalisering och telekommunikation, energisektor, ekologiskt hållbart byggande, undervisning, vattentjänster och avfallshantering, planering, jordbruk och hälso- och sjukvård. Team Finland-nätverket hjälper finländska företag att förbereda sig för och delta i återuppbyggnaden i Ukraina.

Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina har ökat handeln mellan EU och Ukraina. EU har understött det krigshärjade Ukraina även genom handelspolitiska åtgärder, det vill säga ensidiga handelslättnader.