Tillsyn av multilateralt utvecklingssamarbete

FN:s utvecklingsorganisationer och de internationella utvecklingsfinansieringsinstituten har egna omfattande tillsyns- och granskningsmekanismer. Med hjälp av dessa säkerställer de verksamhetens kvalitet även i verksamhetsmiljöer med hög risk.

Till de multilaterala organisationernas tillsyns- och granskningshelhet hör bland annat system för rapportering av missbruk och skydd av anmälare, riskbaserad revisionsplanering samt utbildning av personalen för att förebygga korruption och missbruk. Användningen av medel övervakas av både interna och externa granskare. Verksamhetens effektivitet och resultat utvärderas i årliga rapporter och med hjälp av utvärderingar.

Inom FN ansvarar organisationens byrå för internrevision för revisionen och den interna tillsynen, och den rapporterar till organisationens direktion. Internrevisionens rapporter är offentligt tillgängliga på organisationernas webbplatser.

Inom utvecklingsfinansieringsinstituten övervakas korrektheten i användningen av medel av de enheter som bekämpar korruption och missbruk. De utreder anmälda misstankar om missbruk, övervakar upphandlingsprocesserna och ger rekommendationer för att förbättra rutinerna. Utvecklingsbankerna samarbetar med varandra för att förebygga korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism bland annat genom att utbyta information om företag som varit delaktiga i missbruk och tillsammans sanktionera dem.

Medlemsländerna, såsom Finland, övervakar användningen av finansieringen och rutinerna genom att delta i de direktioner som utövar den högsta beslutanderätten inom FN:s utvecklingsorganisationer och utvecklingsfinansieringsinstituten. I finansieringsavtalen avtalar man också detaljerat om rutinerna och ansvaren för tillsynen och riskhanteringen i fråga om de särskilda bistånd som beviljas av utrikesministeriet. Finland har exempelvis förbundit sig till att följa de principer för bra humanitärt bistånd som biståndsgivarna gemensamt kommit överens om, och som också har godkänts av Europeiska kommissionen, OECD:s utvecklingsbiståndskommitté DAC och Internationella Rödakorskommittén.

På vår webbplats