Utrikesministeriets handlingsprogram för klimatfrågor i utrikespolitiken

Finland hör till de första länder som har utarbetat ett handlingsprogram för klimatfrågor i utrikespolitiken. Tanken är att beakta klimatförändringen på alla nivåer i utrikespolitiken och främja en global övergång till utsläppssnåla och klimatsmarta samhällen.

Solpaneler som driver en pump i ett vattenprojekt i Kenya. Foto: Liisa Takala.

Finland är ett av världens mest ambitiösa länder när det gäller kampen mot och anpassningen till klimatförändringar: vi har för avsikt att vara koldioxidneutralt och det första fossilfria välfärdssamhället 2035. I sin roll som internationell föregångare kan Finland uppmuntra resten av världen till klimatåtgärder, såväl genom vårt exempel som genom praktiskt samarbete.

Sedan 2019 har Finland haft ett handlingsprogram för utrikespolitik och klimat som omfattar alla de politikområden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde: säkerhetspolitiken, handelspolitiken och utvecklingspolitiken. Verksamheten samordnas av en klimatambassadör.

Vilka frågor ingår i utrikespolitiken för klimatfrågor?

Finland främjar klimatmålen utanför sina gränser genom diplomati, som medlem av Europeiska unionen och i samarbete med de nordiska länderna, FN och andra internationella aktörer.

Hållbar utveckling, bekämpning av och anpassning till klimatförändringar har redan länge varit en bestående del av Finlands handelspolitik. Vi bedriver en aktiv påverkan bland annat genom EU:s handelspolitik, förhandlingar om frihandelsavtal och i WTO-sammanhang. Aktuella frågor på detta område är till exempel det globala systemet för handel med utsläppsrätter.

Inom utvecklingspolitiken finansierar Finland projekt som har en koppling till arbetet mot klimatförändringar i världens fattigaste länder. Finland ökar sin klimatfinansiering och siktar på en balanserad fördelning av finansieringen mellan åtgärder mot och anpassningen till klimatförändringen. Stödet riktas i synnerhet till de minst utvecklade länderna. Genom bistånd i form av investeringar och lån uppmuntras klimatlösningar inom den privata sektorn på ett effektivt sätt.

Klimatförändringen har en koppling till säkerhetspolitiken bland annat genom naturkatastrofer, migration, epidemier, vatten och livsmedelsförsörjning. Finland har lång erfarenhet till exempel av förvaltning av vattenresurser och gränsvattensamarbete. Genom att främja en rättvis fördelning av naturresurser kan konflikter förebyggas.

Spetskompetens inom meteorologi och cirkulär ekonomi

Finlands ambassader sprider information om fungerande klimatlösningar och finländsk expertis  och har en viktig roll i främjandet av klimatfrågor i utrikespolitiken. Till exempel inom cirkulär ekonomi, ackumulatorindustrin och meteorologin finns det finländska företag och aktörer vars klimatsmarta lösningar har global efterfrågan.

Utrikespolitiken i klimatfrågor bidrar också till att internationella trender och lösningar når den finländska klimatdebatten.

I sitt klimatprogram vill utrikesministeriet också uppmuntra åtgärder som ökar energieffektiviteten och miljövänligheten. Ministeriets interna mål gäller arbetssätt, resor, upphandlingar och fastigheter, både i Finland och vid beskickningarna runt om i världen. Vår ambassad i Washington var till exempel den första ambassaden i Förenta staterna som fick den högsta nivån av det ansedda LEED-certifikatet, som mäter byggnaders energieffektivitet och miljövänlighet.  

Exempel på Finlands utrikespolitik i klimatfrågor

  • Finland har en aktiv roll i EU:s klimatarbete. EU är världens största klimatfinansiär och kan därför främja en global övergång från kol till förnybar energi.
  • Finland och Chile har tillsammans bildat finansministrarnas internationella klimatkoalition, som redan fått över 50 medlemmar. Tanken är att göra klimatfrågorna till en integrerad del av planeringen av statsfinanserna.
  • Frågor som rör den arktiska regionen är viktiga för Finland. Finland har styrt finansiering och expertinsatser till initiativ som minskar sotutsläppen från industri och trafik.
  • Finland framhåller sambandet mellan klimatförändringar och de mänskliga rättigheterna. Klimatförändringar drabbar olika länder och människogrupper på olika sätt, vilket bör beaktas också i det internationella klimatarbetet.
  • Med medel för utvecklingssamarbete understöder Finland utvecklingen av väder- och klimattjänster och system för tidig varning i över 50 utvecklingsländer med hjälp av Meteorologiska institutets expertis. Finland bedriver också FN-samarbete för kartläggningen av kolreserver i skogar. Finland skapar en grund för klimatarbete inom den privata sektorn med hjälp av klimatfinansiering i form av investeringar och lån, till exempel via Finnfund och klimatfonden IFC Finland.