Utvecklingspolitiska lån och placeringar

Sedan 2016 har en del av Finlands utvecklingssamarbete bestått av utvecklingspolitiska lån och placeringar. Genom investeringarna finansieras i synnerhet klimatprojekt inom den privata sektorn och grön omställning i utvecklingsländer. Investeringarna skiljer sig från bistånd i form av donationer eftersom det finansierade kapitalet återbetalas.

En nepalesisk kvinna lär sig att väva.
Kvinnor i kommunen Thaprek i centrala Nepal lär sig att väva. Tack vare ett nytt system för vattendistribution byggt med hjälp av medel för utvecklingssamarbete behöver kvinnorna inte längre spilla tid på att bära hem vatten. Foto: Narendra Shrestha / Kehityslehti

Finlands regering beslutade 2016 ta i bruk utvecklingspolitiska lån och placeringar vid sidan om utvecklingssamarbete genom donerade medel. 

De utvecklingspolitiska låns och placeringarnas idé är att de ska ge upphov till utvecklingsresultat i partnerländerna. Samtidigt måste investeringarna ge avkastning och det investerade kapitalet ska betala sig tillbaka. Detta är viktigt för att investeringarna ska kunna räknas som fordringar i statsbudgeten, vilket är ett av villkoren för stödformen. Investeringarna ska också uppfylla kriterierna för offentligt bistånd (ODA).

Den planen för utvecklingspolitiska lån och placeringar som godkändes 2019 och de särskilda målen i planen utgör riktlinjerna för investeringsverksamheten 2020-2023. Målet är att 75 procent av investeringarna på portföljnivå ska gälla klimatet och 60 procent Afrika. När det handlar om investeringar på minst 85 procent ska målen för jämställdhet beaktas genomgående.  

Investeringar som uppmuntrar företagande

De utvecklingspolitiska låns och placeringarnas idé är bland annat att förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet i utvecklingsländer. Investeringarna görs i första hand i de allra fattigaste länderna. Det gör investeringsverksamheten utmanande eftersom affärsmiljön är ofördelaktig och marknaden outvecklad.

Ett annat mål är att få till stånd en hävstångseffekt, det vill säga uppmuntra andra offentliga och privata finansiärer att investera i samma objekt.

Trots att de utvecklingspolitiska lånen och placeringarna delvis styrs av samma principer som utvecklingssamarbete i form av gåvobistånd, finns det också skillnader som beror på kravet på avkastning och återbetalning.

Det är en lång process att bereda finansiella investeringar. Utrikesministeriet för ingående förhandlingar med mottagaren av investeringen. Under förhandlingarna säkerställs att alla kriterier för utvecklingspolitiska lån och placeringar fylls. Utrikesministeriet samarbetar också med finansministeriet och Statistikcentralen.

Utvecklingspolitiska lån och placeringar som uppmuntrar företagande

De utvecklingspolitiska lånen och placeringarna styrs av samma principer som utvecklingsbiståndet i form av donationer. På grund av förväntningarna på avkastning och återbetalning är de lämpliga för att finansiera staters eller företags investeringar och för att täcka bristerna på utvecklingsländernas finansmarknader så att företagsverksamheten kan utvecklas. 

Målet är att i första hand göra finansiella investeringar i de fattigaste länderna och låginkomstländerna. De har svåra affärsmiljöer och outvecklade marknader, och därför finns det ett särskilt stort behov av offentlig finansiering. Investeringsriskerna är samtidigt också större. 

Ett av målen för finansiella lån och placeringar är att få till stånd en hävstångseffekt, det vill säga uppmuntra andra offentliga och privata finansiärer att investera i samma objekt. Finlands finansiering kan uppmuntra andra finansiärer att delta till exempel genom att erbjuda en längre betalningstid eller genom att eftersträva en måttligare vinst för att projektet i sin helhet ska bli lönsamt.

Det är en lång process att bereda finansiella lån och placeringar. Utrikesministeriet för ingående förhandlingar med mottagaren av investeringen. Under förhandlingarna säkerställs att alla kriterier för utvecklingspolitiska lån och placeringar fylls. Utrikesministeriet har också ett nära samarbete med finansministeriet och Statistikcentralen.

Mer information om utvecklingspolitiska lån och placeringar 

I dag använder utrikesministeriet tre finansiella instrument i sina utvecklingspolitiska lån och placeringar: partnerskapslån, lån till bolag för investeringar med samhällseffekt och fondinvesteringar.

Ett partnerskapslån är ett låneinstrument som kan användas för att genom allmän finansiering stödja verksamhet som bedrivs av med tanke på Finlands mål viktiga utvecklingsbanker och andra internationella finansinstitut som tillämpar finansiella instrument i form av lån. Partnerskaplån har beviljats Internationella fonden för jordbruksutveckling IFAD (Länk till en annan webbplats.)och Afrikanska utvecklingsfonden som förvaltas av Afrikanska utvecklingsbanken (Länk till en annan webbplats.)

Av anslaget för utvecklingspolitiska lån och placeringar kan också beviljas lån till olika bolag för investeringar med samhällseffekt, det vill säga bolag som fokuserar på hållbar utveckling och som i alla sina investeringar utöver avkastning siktar till att skapa positiva effekter för det omgivande samhället. Lån som ges privata bolag för investeringar med samhällseffekt har beviljats utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund(Länk till en annan webbplats.) och FCA Investment(Länk till en annan webbplats.) som ägs av Kyrkans Utlandshjälp.

Av anslaget för utvecklingspolitiska lån och placeringar kan också göras fondinvesteringar som hittills handlat om klimatfinansiering via internationella utvecklingsbankernas egna fonder eller fonder som lanserats tillsammans med dem. Finland har gjort investeringar i den med Internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbanksgruppen(Länk till en annan webbplats.), bildade klimatfonden Finland-IFC, i klimatfonden Finland-IDB som lanserats tillsammans med Interamerikanska utvecklingsbankens fond IDB Invest(Länk till en annan webbplats.), i Asiatiska utvecklingsbankens ADB Ventures Investment Fund 1(Länk till en annan webbplats.) och i High Impact Partnership for Climate Action (HIPCA) (Länk till en annan webbplats.)av Europeiska banken (Länk till en annan webbplats.)för återuppbyggnad och utveckling.