Utvecklingspolitiska investeringar

En del av Finlands utvecklingssamarbete har sedan 2016 genomförts i form av utvecklingspolitiska investeringar. Genom investeringarna stöder vi bland annat affärsverksamhet i utvecklingsländer. Investeringarna skiljer sig från bistånd i form av donationer eftersom det finansierade kapitalet återbetalas.

En nepalesisk kvinna lär sig att väva.
Kvinnor i kommunen Thaprek i centrala Nepal lär sig att väva. Tack vare ett nytt system för vattendistribution byggt med hjälp av medel för utvecklingssamarbete behöver kvinnorna inte längre spilla tid på att bära hem vatten. Foto: Narendra Shrestha / Kehityslehti

Finlands regering beslutade 2016 att vid sidan om utvecklingssamarbete som gåvobistånd ta i bruk s.k. utvecklingspolitiska investeringar. De kan ha formen av investeringar eller lån.

De utvecklingspolitiska investeringarnas idé är att de ska ge upphov till utvecklingsresultat i partnerländerna. Samtidigt måste investeringarna ge avkastning och det investerade kapitalet ska betala sig tillbaka. Detta är viktigt för att investeringarna ska kunna räknas som fordringar i statsbudgeten, vilket är ett av villkoren för stödformen.

Investeringarna riktas på basis av fyra prioriterade områden som styr allt Finlands utvecklingssamarbete. Investeringarna måste också fylla kriterierna för offentligt bistånd (Official development assistance, ODA) som ställts upp av OECD:s biståndskommitté DAC.

Investeringar som uppmuntrar företagande

De utvecklingspolitiska investeringarnas idé är bland annat att förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet i utvecklingsländer. Investeringarna görs i första hand i de allra fattigaste länderna. Det gör investeringsverksamheten utmanande eftersom affärsmiljön är ofördelaktig och marknaden outvecklad.

Ett annat mål är att få till stånd en hävstångseffekt, det vill säga uppmuntra andra offentliga och privata finansiärer att investera i samma objekt.

Trots att de utvecklingspolitiska investeringarna delvis styrs av samma principer som utvecklingssamarbete i form av gåvobistånd, finns det också skillnader som beror på kravet på avkastning och återbetalning.

Det är en lång process att bereda finansiella investeringar. Utrikesministeriet för ingående förhandlingar med mottagaren av investeringen. Under förhandlingarna säkerställs att alla kriterier för utvecklingspolitiska investeringar fylls. Utrikesministeriet samarbetar också med finansministeriet och Statistikcentralen.

Investeringar 2016–2019

År 2016 uppgick medlen för utvecklingspolitiska investeringar till 140 miljoner euro. De kanaliserades två vägar.

Den största delen kanaliserades genom Finnfund som ett långfristigt lån. Finnfund (på finska)(Länk till en annan webbplats.) är ett utvecklingsfinansieringsbolag där finska staten är majoritetsägare. Det erbjuder företag långvarig riskfinansiering och investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländer och i Ryssland. Finnfund ska betala tillbaka lånet på 40 år.

En del av medlen för investeringar 2016 användes till en kapitalhöjning i Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) fondbolag Inter-American Investment Corporation (IIC, på engelska)(Länk till en annan webbplats.). IIC är den enhet inom Interamerikanska utvecklingsbanken som ansvarar för finansiering till den privata sektorn. Den har som mål att främja ekonomisk tillväxt genom stöd till regionens privata sektor.

Investeringarna 2017 riktades till klimatfinansiering och till att stärka små och medelstora företag. Anslaget var 130 miljoner euro. Av det Finland kanaliserades totalt 114 miljoner euro till Klimatfonden Finland–IFC. 16 miljoner euro beviljades som lån till FCA Investment, ett bolag för sociala investeringar som ägs av Kyrkans utlandshjälp och som stöder små företag i utvecklingsländer.

Av anslaget för 2018 beviljades ett lån på 50 miljoner euro till Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD). En del av anslaget för 2018 och hela anslaget för 2019 (totalt 210 miljoner euro) riktades till det statliga finansieringsbolaget Finnfund för klimatåtgärder och projekt som stärker kvinnors ställning.