EU:s stöd för strukturomvandlingar - Instrumentet för tekniskt stöd (TSI)

Europeiska kommissionen erbjuder årligen medlemsländerna tekniskt stöd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning och för att stödja arbetet med att genomföra de nationella återhämtningsplanerna.

Ansökningstiden börjar alltid på sommaren och går ut vid utgången av oktober. Stödet kan sökas av aktörer inom den offentliga förvaltningen inom nästan alla förvaltningsområden. Ministerierna och ämbetsverken kan lämna in en egen ansökan eller ansluta sig till flaggskeppsprojekt med årligen växlande teman. Ansökningar kan också lämnas in tillsammans med andra EU-länder.

Till exempel kommissionen, internationella organisationer, konsultbyråer eller nationella experter kan bistå med expertis i projekt som godkänts för genomförande. Expertstöd beviljas utifrån kriterierna i förordningen om tekniskt stöd. Till kriterierna hör bland annat att reformerna ska vara aktuella, ansökningarna ska vara av hög kvalitet och ligga i linje med målen i regeringsprogrammet och den europeiska planeringsterminen. Det går inte att få direkt finansiellt stöd ur instrumentet.

Instrumentet koordineras av generaldirektoratet för strukturreformer GD REFORM som gärna ger stöd och råd redan innan ansökningarna lämnas in. Utrikesministeriet är nationell koordinator som ger ytterligare information om instrumentet och ansökningsprocessen.

Ytterligare information: TSI@formin.fi