Projektverksamhet inom samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen

Ett starkare samarbete i det arktiska området och Östersjöregionen ingår i regeringsprogrammets strategiska helhet ”Finland – större än sin storlek i världen”. Det anslag för samarbetet inom Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen (IBA-finansiering) som utrikesministeriet förvaltar används till att stödja genomförandet av Finlands nationella mål i praktiken. Denna finansiering stöder dessutom genomförandet av regeringens Rysslandspolitik.

Den arktiska regionen har fått större betydelse till följd av klimatförändringen, tilltagande ekonomiska aktiviteter, nya trafikförbindelser samt regionens ökade geopolitiska betydelse. Säkerhetspolitisk stabilitet i Östersjöregionen och hållbar utveckling förutsätter ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna, Ryssland och de baltiska länderna.

Det regionala samarbetet har en gynnsam effekt på såväl Finlands säkerhet som säkerheten i närområdet, välmåendet, miljöns tillstånd, minskandet av utsläpp som är skadliga för klimatet, människors hälsa och ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Centrala mekanismer för samarbete är de nordliga regionala råden (Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd) och partnerskapen inom den nordliga dimensionen. Finlands deltagande i det multilaterala regionala samarbetet styrs av Finlands arktiska strategi, Europeiska unionens politik för Arktis, Finlands strategi för Östersjöregionen, Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen och politiken för den nordliga dimensionen.

Det regionala samarbetet ger också ett fungerande forum för praktiskt orienterat samarbete med Ryssland grundat i våra egna intressen i enlighet med principerna för EU:s sanktionspolitik och principen om selektivt umgänge. I det regionala samarbetet ligger betoningen på miljö- och klimatfrågor.

De allmänna principerna för användningen av IBA-anslagen bestäms i utrikesministeriets riktlinjer för finansieringen av samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen 2020–2023. Med hjälp av det nationella instrumentet främjas också riktandet av EU:s och annan internationell finansiering till projekt som är viktiga för Finland. Upphandlingslagen tillämpas på användningen av anslaget. Ministerierna är upphandlande enheter. Det beviljas inga statsunderstöd ur anslaget.

IBA-anslagen förvaltas av Rysslandsenheten vid utrikesministeriets östavdelning.

 

Utrikesministeriets riktlinjer för finansieringen av samarbetet inom Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen 2020–2023 (Öppnar nytt fönster) (PDF, 145 KB)

Tämän sivun sisällöstä vastaa