Finlands utvecklingssamarbete i Nepal

Nepal är en skör stat, som hör till världens fattigaste och minst utvecklade länder. Finland stöder i Nepal tillgången på rent dricksvatten och sanitära anläggningar, utvecklandet av utbildningen samt bättre påverkansmöjligheter för kvinnor och grupper i sårbar ställning.

Landprogram för Nepal:

Country Strategy for Development Cooperation Nepal 2016-2019 (pdf, 54 sidor)

Nepal sv infograafi

Under de senaste decennierna har Nepal lyckats minska den yttersta fattigdomen i betydande grad. Hösten 2015 godkände landets parlament en ny grundlag, vilket är ett viktigt framsteg i demokratiutvecklingen. Ojämlikheten mellan medborgarna är emellertid ett allvarligt problem, som gör utvecklingen långsammare.

Finland har haft utvecklingssamarbete med Nepal sedan år 1983. Största delen av de finska projekten är förlagda till avlägsna trakter, där det finns få andra biståndsgivare. Stödet riktas särskilt till de människor som har det sämst ställt.

Finland stöder Nepal med sammanlagt 50 miljoner euro under åren 2016–2019. Utöver detta styrs stöd via finska frivilligorganisationer.

Handelssamarbete

Handeln mellan Finland och Nepal är fortfarande anspråkslös. Med hjälp av erfarenheter och kontakter som samlats inom Team Finland-verksamheten försöker Finland öka finländska företags intresse för Nepal och handelns andel av utvecklingssamarbetet.

Företag uppmuntras att utnyttja olika instrument och organisationer, till exempel Finnpartnerships tjänst Matchmaking och investeringsstödet för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF).

Finland–Nepal-alumnföreningen är också en viktig informationsförmedlare och föreningen skapar kontakter mellan nepalesiska och finska företag.

Frivilligorganisationernas samarbete

I Nepal verkar flera finska frivilligorganisationer såsom Finska Missionssällskapet, FIDA, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen rf och WWF. De tio frivilligorganisationer som är verksamma i Nepal år 2017 har en projektbudget på totalt en miljon euro. De stiftelser som stöder utvecklingssamarbetet – Abilis, KIOS och Siemenpuu – stöder också lokala frivilligorganisationer i Nepal.

Frivilligorganisationernas arbete sammanhänger med förbättrandet av undervisningen, hälsan, livsmedelssäkerheten och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt med utvecklandet av näringar och kunnande på olika sektorer.

Resultat:

  • År 2013 gick för första gången lika många flickor som pojkar i skola. Tillgången till grundläggande utbildning har mellan åren 2009 och 2016 ökat från 73 till 89 procent. Det har också blivit allmännare att gå i förskola: två av tre förstaklassister har en bakgrund i förskolan, medan detta år 2009 var fallet endast för en av tre.  År 2016 slutförde nästan 70 procent av eleverna grundskolan, vilket är nio procentenheter flera än år 2013.

  • Med stöd av Finlands bilaterala vattenprojekt fick cirka 75 000 människor tillgång till rent dricksvatten under år 2017.  Med stöd av vattenprojekten har hållbar vattenförsörjning under årens lopp ordnats för hundratusentals nepaleser, av vilka en ansenlig del lever i mycket avsides belägna trakter. Till en del byar måste man ännu gå till fots i flera dagar efter att vägen upphört.

  • Spridningen av sanitära anläggningar i Nepal har varit mycket effektiv och detta anses vara södra Asiens klarast lysande stjärna på detta område. När samhällena inser nyttan med toaletter byggs de både i hem och i skolor, och huvudsakligen med egna pengar – inte med Finlands eller Nepals skattemedel. År 2018 hade nästan 98 procent av Nepals befolkning sanitära anläggningar medan siffran år 2001 bara var 27 procent.

Riskhantering

Det är förknippat med risker att vara verksam i Nepal. Verkställandet av den nya grundlagen kan orsaka politiska oroligheter, liksom också det att jämlikhet inte råder mellan de olika befolkningsgrupperna.  Även verkställandet av det nya förbundsstatssystemet och bristen på kunnande på lokalnivå påverkar genomförandet och administreringen av programmen.

Vidare utgör naturkatastrofer en synnerligen stor risk: översvämningar och jordskred sker årligen och jordbävningar förväntas.

Riskerna i anslutning till utvecklingssamarbetet hanteras genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program, genom att kunnandet i Nepals ekonomiförvaltning förstärks samt genom diskussioner med samarbetsparter och landets förvaltning. Samtidigt främjas medborgarnas möjligheter att påverka sitt lands utveckling.

 Finland fortgår också med att i alla program och verksamheter i Nepal föra in beredskapsplanering och arbete som syftar till att minska riskerna för katastrofer (DRR).  Dessutom betonas vikten av att anpassa sig till klimatförändringen särskilt i de finska vatten- och sanitetsprojekten.

Finlands stöd

Förbättrandet av tillgången på vatten och sanitära anläggningar

Ett vattenresursprojekt i bortre västra delen av landet (Rural Village Water Resources Management Project RVWRMP III), åren 2016–2022 är Finlands stöd 15 milj. euro. EU stöder projektet med 20 milj. euro åren 20162022.

Utvecklandet av utbildningssystemet

Utvecklingsplan för den allmänbildande utbildningen (The School Sector Development Plan), åren 2016–2020 är Finlands stöd 20 milj. euro. I programmet för utbildningssektorn är nio biståndsgivare med, och nepalesiska staten står för över 80 procent av finansieringen i programmet.

Stöd till Nepals undervisningsministerium för utvecklande av läroplaner och undervisningsmaterial, åren 2016–2019 är Finlands stöd 1,7 milj. euro.

Förstärkandet av jämställdheten 

UN Womens projekt för att förbättra kvinnors ekonomiska ställning (Advancing Women’s Economic Empowerment – Ensuring Nepal’s Sustainable and Equitable Development), åren 2015–2017 är Finlands stöd 3,75 milj. euro.

Annat stöd

Finlands stöder Unicefs landprogram för Nepal (Country Programme Action Plan 2018–2022, CPAP) inom vatten- och utbildningssektorn med 8 miljoner euro 2018–2022. Stödet främjar hållbar och jämlik utveckling i Nepal genom att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet, utveckla utbildningens kvalitet och omfattning samt stärka kvinnors och flickors ställning.