Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Nepal

Finlands utvecklingssamarbete med Nepal förbättrar undervisningen, jämlikheten och tillgången till rent dricksvatten och sanitära anläggningar.

Skolbarn tvättar sina händerna i Nepal.

Vattenprojekten som understöds av Finland har försett 1,6 miljoner människor med rent vatten i Nepal. Över 260 000 personer har fått tillgång till dricksvatten genom vattenförsörjningsprojektet i den västligaste provinsen Sudurpashchim. Toaletter och vattenposter har anlagts vid skolor, vilket främjar hälsan och särskilt flickornas skolgång. Bild: Hanna Päivärinta / UM

Nepal har tagit snabba kliv mot demokrati. Det tioåriga inbördeskriget tog slut 2006. Den nya grundlagen som godkändes 2015 förstärkte förvaltningen på lokal nivå och gav kvinnor en större möjlighet att delta i beslutsfattandet. Ändå är demokratin fortfarande skör och landets regering byts ofta. 

Fattigdomen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena, men cirka en femtedel av befolkningen lever fortfarande i extrem fattigdom. Många nepaleser blir utsatta för diskriminering på grund av sitt kön, sin kast, sin etniska bakgrund eller sin bostadsort. Det bergiga landet drabbas av exceptionellt mycket naturkatastrofer och hot mot klimatet. 

Finland och Nepal har haft förbindelser redan länge och tyngdpunkten har legat på utvecklingssamarbete. Finland har stött Nepal inom skogsbruket, vattenförsörjningen och undervisningssektorn sedan 1980-talet. Tillsammans med andra biståndsgivare främjar Finland Nepals insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och landets strävan att bli ett medelinkomstland under de närmaste åren.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Nepal beskrivs i landstrategin och landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbetet. De huvudsakliga målen för landstrategin, som är i kraft 2021–2024, är att minska ojämlikhet och stödja hållbar utveckling, klimatresiliens, katastrofberedskap och återhämtning efter katastrofer. Ytterligare en målsättning är att främja och diversifiera de politiska och ekonomiska relationerna mellan Finland och Nepal.

Finlands landstrategi för Nepal 2021–2024 (på engelska, PDF)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal 2021–2024

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete med Nepal 2021–2024 fokuserar huvudsakligen på att förbättra vattenförsörjningen, öka tillgången till sanitära anläggningar och stödja undervisningssektorn. Alla projekt främjar också målsättningarna för jämställdhet mellan könen och social delaktighet. Finlands stöder Nepal med 56 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal (på engelska, PDF)

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal 2021-2024. Jämlikhet och social delaktighet 5 miljoner euro, utbildning 28 miljoner euro, vattenförsörjning, sanitet och klimatresiliens 23 miljoner euro. Sammanlagt 56 miljoner euro.

Under den föregående programperioden 2016–2019 stödde Finland särskilt tillgången till rent vatten och sanitära anläggningar, utvecklingen av utbildning och att ge kvinnor och utsatta grupper bättre möjligheter att påverka i samhället.

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn

Finlands utvecklingssamarbete stöder ekonomisk jämställdhet, ett skolsystem som främjar demokrati och undervisning som främjar delaktighet i Nepal.

Mål: Undervisningens kvalitet och resultat förbättras och den blir mer inkluderande

 • Undervisningens kvalitet och resultat på grundskolestadiet och andra stadiet förbättras
 • Undervisningen blir tillgängligare, delaktigheten och jämlikheten förstärks och olika behov tas bättre i beaktande

Pågående program och project

 • Stöd till programmet för utbildningssektorn (SSDP). Nio biståndsgivare medverkar i programmet, och nepalesiska staten står för över 90 procent av programmets finansiering. Finlands andel är 22,5 miljoner euro 2016–2021. Stödet för 2021–2024 är under planering.
 • Tekniskt samarbete inom undervisningssektorn i Nepal (TECSES). Projektet understöder utvecklingen av utbildningens kvalitet särskilt på provins- och kommunnivå. Budgeten för projektet är fem miljoner euro 2022–2025. 
 • Av det stöd på åtta miljoner euro som beviljats Unicefs landprogram (CPAP 2018 –2022) riktas fyra miljoner euro till undervisningssektorn för att utveckla utbildningens kvalitet och omfattning.

Finlands utvecklingssamarbete inom vattenförsörjning och sanitet

Finland stöder hälsan och förmågan att åtgärda hot mot klimatet i nepalesiska samhällen genom att förbättra tillgången till rent vatten och sanitära anläggningar. 

Mål: Klimatresiliensen och hälsan förbättras i lokalsamhällena

 • Byarna har tillgång till mer hållbar vattenförsörjning och sanitära anläggningar än tidigare
 • Folket gynnas av hållbarare näringar och produktionskedjor

Pågående program och project

 • Vattenresursprojektet i provinsen Sudurpashchim (RVWRMP III). Finland stödjer projektet med 15 miljoner euro och Europeiska unionen med 20 miljoner euro 2016–2022.
 • Hållbar vattenförsörjning och sanitära anläggningar för alla (Sustainable WASH for all). Ett vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt som genomförs 2021–2025 i den avlägsna provinsen Karnali i Nepal. 
 • Projektet Gröna och starka västra Nepal (GRAPE). Ett projekt med ändamål att främja en klimatresilient grön ekonomisk tillväxt. Projektet genomförs i provinserna Karnali och Sudurpashchim 2021–2024. Projektet samfinansieras av Tyskland, Finland och Europeiska unionen. Finlands finansieringsandel är fyra miljoner euro. 
 • Utveckling av Nepals väder- och klimattjänster samt tjänster för system med snabb varning 2018–2021. Projektet genomförs av Meteorologiska institutet och dess budget är 500 000 euro.
 • Minskad användning av dricksvatten som innehåller arsenik i Nepal 2020–2023. Projektet genomförs av Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen, och projektets budget är en miljon euro.
 •  Av stödet på åtta miljoner euro som beviljats Unicefs landprogram (CPAP 2018–2022) riktas fyra miljoner euro till vatten och sanitet inom vattensektorn.

Finlands utvecklingssamarbete för jämställdhet

Finlands utvecklingssamarbete stödjer kvinnors och flickors jämlika möjligheter och välfärd och förbättrar situationen särskilt för utsatta kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Jämlikhet och inkludering utgör ett eget resultatområde men är också en genomgående målsättning för de andra resultatområdena.

Mål: Kvinnors jämlikhet i samhället ökar. Detta gäller även kvinnor i utsatt ställning och kvinnor med funktionsnedsättning

 • Kvinnorna blir ekonomiskt mer självständiga och är mer politiskt engagerade
 • Våld mot kvinnor och kulturell diskriminering minskar både i offentligheten och i privatlivet

Pågående program och project

 • Stödet till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women 2018–2022. Finlands andel är sammanlagt fyra miljoner euro. Landstrategin fokuserar på att utveckla administrativa mekanismer och rättsstatsmekanismer som främjar delaktighet, på att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och skapa anständiga arbetsvillkor och fler möjligheter till deltagande.

Finlands samarbetspartner i Nepal

Finland verkar som en del av Europeiska unionen och i samverkan med andra biståndsgivare i Nepal. Som medlem av EU medverkar Finland bland annat i dialogen med Nepals regering, genom vilken Nepal uppmuntras att utveckla de mänskliga rättigheterna och en god förvaltning i landet. 

Finland stöder också Nepals ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stöder Nepals samhälleliga utveckling i samarbete med nepalesiska aktörer inom det civila samhället. Stödet riktas till exempel till undervisning, hälsa, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tryggad livsmedelsförsörjning.

Team Finland i Nepal

Team Finland har som målsättning att främja Finlandsbilden och synliggöra Finlands starka sidor i Nepal.

Finlands och Nepals ekonomiska samarbete är fortfarande anspråkslöst. Teleoperatören Ncell, som ägs av Telia, utgör ändå ett lovande exempel på kommersiell framgång. Ncell har snabbt utvecklats till en av Nepals största teleoperatörer. I framtiden kan kommersiellt samarbete bli aktuellt inom sektorerna för förnybar energi, vattenkraft och miljöteknik och i samband med innovativa lösningar inom utbildningssektorn. Samarbete är möjligt även inom meteorologi, datateknik och stadsplanering.

Finlands huvudsakliga mål 2021–2024 är att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet vid sidan om det traditionella utvecklingssamarbetet i Nepal. Utvecklingssamarbetet stöder målsättningarna genom att till exempel förbättra affärsmiljön på olika sätt. 

Team Finland i Nepal(Länk till en annan webbplats.)