Den nordliga dimensionen

Den nordliga dimensionen är ett praktiskt samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och Island som startats på finländskt initiativ, och vars syfte är att skapa stabilitet, välstånd och förutsättningar för ekonomisk utveckling i Nordeuropa.

Den nordliga dimensionen ger medlemsstaterna möjligheter till ett flexibelt och effektivt samarbete inom alla de sektorer som avtalas separat. Förenta staterna, Canada och Belarus fungerar som observatörer av den nordliga dimensionen.

Finlands längsta ån Kemijoki (550 km) rinner genom Lapplands fjäll i ödemarker, byar och städer till Bottniska viken. Bild: Jari Vilén

Den nordliga dimensionens partnerskap i det praktiska samarbetet

Den nordliga dimensionens miljöpartnerskap

Den nordliga dimensionens miljöpartnerskap (Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP), som grundades 2001, tar man sig an särskilda frågor i anslutning till miljön: skydd av vattendrag (Östersjön och Barents hav), kärnsäkerhet, avfallshantering och fjärrvärmeprojekt.  Syftet med partnerskapet är att stärka och styra finansiering till viktiga gränsöverskridande miljöprojekt inom den nordliga dimensionens område.

På initiativ av internationella finansinstitut har till stöd för partnerskapet bildats en miljöpartnerskapsfond, som administreras av Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken EBRD. Fondens medel uppgår till totalt 348 miljoner euro, varav 182 miljoner euro är bundna i miljöprojekt och 166 miljoner euro i kärnsäkerhetsprojekt (november 2020).

Den största finansiären är EU (kommissionen och medlemsländerna), medan Ryssland är näst störst. I genomförandet av miljöpartnerskapet deltar även internationella finansinstitut som är verksamma i regionen, EBRD, Europeiska investeringsbanken EIB, Nordiska investeringsbanken NIB, Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO och tyska Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW.

Med hjälp av fonden har hittills mobiliserats miljö- och energieffektivitetsprojekt för totalt 1,4 miljarder euro bl.a. i Sankt Petersburg, Petrozavodsk och Kaliningrad. Dessutom har som en del av partnerskapet genomförts kärnavfallsprojekt särskilt på Kolahalvön. Finland stöder projekt som syftar till att identifiera och bereda en minskning av utsläpp från svart kol och andra skadliga utsläpp i Nordvästra Ryssland.

Inom kärnsäkerhetssektorn genomför man projekt bland annat i anslutning till säker lagring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Avvikande från miljöprojekten finansieras NDEP:s kärnavfallsprojekt helt genom donationer. Tömningen av lageranläggningen för kärnbränsle i Andrejev-viken och avlägsnandet av kärnbränslet från ubåten NPS-501 av Papa-klass och atomisbrytarnas underhållsfartyg Lepse är exempel på lyckade projekt.

På bottnen av Ishavet ligger totalt 17 000 radioaktiva föremål.

 

Den nordliga dimensionens partnerskap för transport och logistik

Inom Den nordliga dimensionens partnerskap för transport och logistik (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, NDPTL), som grundades i oktober 2009, är avsikten att i fortsättningen prioritera digitalisering, automatisering och robotisering. Det är också viktigt att skaffa logistiklösningar och relevanta forskningsdata. Finland har talat för digitala lösningar och betonat omställningen till grön trafik, inkl. en minskning av sjöfartens utsläpp, samt förbindelserna mellan EU och Asien som en del av verkställandet av EU:s Connectivity-strategi och Green Deal.

 

Den nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande

Genom expertsamarbete inom den nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) förhindras spridningen av smittsamma sjukdomar och främjas hälsosamma levnadsvanor. Partnerskapet grundades 2003. 

Kärnan i partnerskapet utgörs av expertgrupper, som behandlar följande frågor: HIV, tuberkulos och relaterade infektioner, antibiotikaresistens, alkohol- och drogmissbruk, icke-smittsamma sjukdomar, arbetarskydd, primärvård, fängelsehälsa.

Stigande teman i verksamheten är åldrande, helhetsbetonad vård, mental hälsa och digitalisering. Man kan anta att partnerskapets betydelse ökar till följd av coronakrisen.

 

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap (Northern Dimension Partnership on Culture, NDPC) är det yngsta partnerskapet, och det grundades i maj 2010.

Det stöder utvecklingen av samarbete inom de kreativa branscherna och förbättrar verksamhetsmöjligheterna genom att främja framväxten av ekonomiskt livskraftiga kulturella aktiviteter. Partnerskapet ökar även utbytet av information om samarbete och finansieringsmöjligheter. Partnerskapet har fungerat bra och varit viktigt för länderna och aktörerna i regionen.

 

Den nordliga dimensionens institut och Den nordliga dimensionens företagsråd

Övriga verksamhetsformer är Den nordliga dimensionens institut och Den nordliga dimensionens företagsråd.

Den nordliga dimensionens institut grundades i november 2009 och är ett universitetsnätverk som koncentrerar sig på teman den inom nordliga dimensionen. Med hjälp av institutet vill man stärka och lyfta fram den nordliga dimensionens tematik på områdena vetenskap, undervisning och forskning.

Nordliga dimensionens institut är öppet för alla intresserade högskolor, forskare och forskningsinstitutioner – inom nordliga dimensionens område och utanför.

Projektet koordineras av Forskningscentret för internationella marknader CEMAT vid Aalto-universitetet i samarbete med Sankt Petersburgs statliga universitet för ekonomivetenskaper och arktiska federationsuniversitet i Archangelsk.

Den nordliga dimensionens företagsråd främjar nätverkande mellan företag och dialogen mellan näringslivet och myndigheter inom den nordliga dimensionens område. Den praktiska verksamheten sker i bransch- och temavisa arbetsgrupper som alla har ett europeiskt-ryskt ordförandepar.

Branschvisa grupper är bland annat cleantech, läkemedelsindustri, maskinbygge (bilkomponenter) och kreativa branscher. Temavisa grupper är energieffektivitet, finansiering, utbildning/arbetskraftsfrågor. Samarbetet är öppet för alla intresserade företag oberoende deras storlek eller ursprungsland.

 

Finansieringen av den nordliga dimensionen

Den nordliga dimensionens finansieringsprincip är samfinansiering. Finansiering kommer förutom från de deltagande länderna också från EU:s finansieringsinstrument och -program samt från internationella finansinstitut. EU-finansieringen som anslagits till projektverksamhet inom den nordliga dimensionens partnerskap skapar stabilitet och kontinuitet i den nordliga dimensionens samarbete. De principer som EU godkände våren 2016 gällande Rysslandspolitiken påverkar projektfinansiering inom den nordliga dimensionen.

 

Mer information:

Den nordliga dimensionens framtid (PDF) (Öppnar nytt fönster), på engelska

Basinformation om den nordliga dimensionen (PDF) (Öppnar nytt fönster), på engelska

Northern Dimension – We are the North (PDF, 4 MB)

 

Sidansvarig

nordliga dimensionen