Den nordliga dimensionen

Den nordliga dimensionen är ett samarbete mellan fyra jämlika partners, Europeiska unionen, Ryssland, Norge och Island. Geografiskt täcker den nordliga dimensionens område nordvästra Ryssland, Östersjön och Europas arktiska områden, inklusive Barentsområdet.

Revontulet. Kuva: Visit Finland, Miikka Niemi
Den nordliga dimensionen omfattar flera samarbetsområden som har konkret betydelse för medborgarna inom området. Bild:Visit Finland, Miikka Niemi

Syftet med den nordliga dimensionen är att genom praktiskt samarbete stöda stabilitet, välfärd och hållbar utveckling inom området. Förutom det mellanstatliga samarbetet har den nordliga dimensionen även utvidgats till att gälla samarbete mellan universitet och forskningsinstitutioner samt näringslivet.

Utrikesministeriet samordnar den nordliga dimensionens politik för Finlands del.

Den nordliga dimensionens partnerskapsmodell

Den nordliga dimensionens partnerskap är till sin natur olika men i dem alla strävar man efter att kombinera politiska vägval, expertarbete och projektverksamhet på praktisk nivå. På grund av sin mångfald har partnerskapen visat sig vara ett fungerande sätt att idka konkret samarbete.

Det finns fyra partnerskap:

Andra verksamhetsformer är den nordliga dimensionens institut och den nordliga dimensionens företagsråd.

Det finns egna organ för den nordliga dimensionens politik som regelbundet möts för att diskutera utvecklingen av den nordliga dimensionen. Även partnerländernas parlamentariker möts vartannat år i Nordliga dimensionens parlamentarikerforum för att främja verksamheten.

Finansieringen av den nordliga dimensionen

Den nordliga dimensionens finansieringsprincip är samfinansiering. Finansiering kommer förutom från de deltagande länderna också från EU:s finansieringsinstrument och -program samt från internationella finansieringsinstitut. EU-finansieringen som anslagits till projektverksamhet inom den nordliga dimensionens partnerskap skapar stabilitet och kontinuitet i den nordliga dimensionens samarbete.

Miljöpartnerskapet (NDEP)

I nordliga dimensionens miljöpartnerskap tar man tag i specialfrågor kring miljön inom området: skydd av vattendrag (Östersjön och Barents hav) samt kärnsäkerhet och specialfrågor såsom avfallshantering och fjärrvärmeprojekt. Miljöpartnerskapet grundades år 2001. Syftet med det är att stärka och styra finansiering till viktiga gränsöverskridande miljöprojekt inom den nordliga dimensionens område.

Som stöd för partnerskapet grundades på initiativ av internationella finansieringsinstitut en miljöpartnerskapsfond där deltagarna är Europeiska unionen, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Kanada, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Vitryssland och Ryssland. Till fonden har det fram till 2016 totalt anslagits medel om 348 miljoner euro, varav man till miljöprojekt har bundit 182 miljoner euro och till kärnsäkerhetsprojekt 166 miljoner euro.

Miljöpartnerskapsfonden finansierar miljö- och energieffektiviseringsprojekt i nordvästra Ryssland och i Kaliningrad samt kärnavfallsprojekt i synnerhet på Kolahalvön. Det mest konkreta exemplet på miljöprojekt är avloppsvattenprojekten i Sankt Petersburg. Miljösamarbete görs också med Vitryssland som hör till Östersjöns avrinningsområde. Inom kärnsäkerhetssektorn genomförs bland annat projekt för behandling av radioaktivt avfall och säker lagring av använt kärnbränsle.

I miljöpartnerskapet deltar internationella finansieringsinstitut inom området såsom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken samt Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

Partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande grundades 2003 för att bekämpa smittsamma sjukdomar och livsstilsjukdomar, för att förbättra välbefinnandet och livskvaliteten för områdets invånare samt för att främja samarbete inom hälso- och socialsektorn. Kärnan i partnerskapet utgörs av expertgrupper, vilka är

1. HIV, tuberkulos och relaterade infektioner

 2. antibiotikaresistens

3. alkohol- och drogmissbruk,

4. icke-smittsamma sjukdomar,

5. arbetarskydd,

6. primärvård och

7. fängelsehälsa.

Partnerskapets sekretariat finns i Stockholm.  Partnerskapet har ingen projektfond, utan intresserade instanser finansierar projekt från fall till fall.

Partnerskapet för transport och logistik (NDPTL)

Transport hör till de växande insatsområdena inom den nordliga dimensionen. Förbättringen av transportinfrastrukturen är viktig för områdets ekonomiska utveckling.

Partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen grundades i oktober 2009. Syftet med partnerskapet är att påskynda projekt för nordliga transportrutter i Östersjöregionen och inom Barentsområdet. Förutom projekt erbjuder partnerskapet ett diskussionsforum för harmonisering av politik och praxis i transportfrågor.

I samband med det har man på initiativ av Finland grundat en fond från vilken man stöder samprojekt. Partnerskapets sekretariat finns i Helsingfors.

Kulturpartnerskapet (NDPC)

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap grundades i maj 2010. Med hjälp av partnerskapet främjas uppkomsten av en ekonomiskt lönsam kulturverksamhet och ökas informationsutbytet om samarbets- och finansieringsmöjligheterna. Avsikten är att göra kulturlivet inom den nordliga dimensionens område internationellt känt. Inom ramen för partnerskapet har man också effektiverat det gränsöverskridande samarbetet mellan kreativa branscher.

Den nordliga dimensionens institut

Det i november 2009 grundade Nordliga dimensionens institut är ett universitetsnätverk som koncentrerar sig på teman inom nordliga dimensionen. Med hjälp av institutet vill man stärka och lyfta fram den nordliga dimensionens tematik på områdena vetenskap, undervisning och forskning.

Nordliga dimensionens institut är öppet för alla intresserade högskolor, forskare och forskningsinstitutioner – inom nordliga dimensionens område och utanför. Projektet koordineras av Forskningscentret för internationella marknader CEMAT vid Aalto-universitetet i samarbete med Sankt Petersburgs statliga universitet för ekonomivetenskaper och arktiska federationsuniversitet i Archangelsk.

Den nordliga dimensionens företagsråd

Den nordliga dimensionens företagsråd främjar nätverkande mellan företag och dialogen mellan näringslivet och myndigheter inom den nordliga dimensionens område. Den praktiska verksamheten sker i bransch- och temavisa arbetsgrupper som alla har ett europeiskt-ryskt ordförandepar. Branschvisa grupper är bland annat cleantech, läkemedelsindustri, maskinbygge (bilkomponenter) och kreativa branscher. Temavisa grupper är energieffektivitet, finansiering, utbildning/arbetskraftsfrågor. Samarbetet är öppet för alla intresserade företag oberoende deras storlek eller ursprungsland.

Sidansvarig