Finlands utvecklingssamarbete i Afghanistan

Afghanistan är en fattig och bräcklig stat som är  rätt så beroende av det internationella samfundets stöd. Av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet får Afghanistan det största stödet, cirka 28 miljoner euro per år. Pengarna används bland annat för att förbättra skolgångsmöjligheterna för flickor, stödja den civila polisens verksamhet och främja kvinnors rätt till familjeplanering.

Finlands biståndsmedel stöder Afghanistans egna utvecklingsprogram och utvecklingsmål. Tyngdpunkterna i Finlands bistånd har fastställts i statsrådets redogörelse om Afghanistan som godkändes 2018.  Finansieringen är uppdelad på tre helheter med direkt anknytning till målen för freds- och statsbyggandet i Afghanistan:

 • Rättigheter och säkerhet, särskilt människorättsfrågor och god förvaltning inklusive utveckling av den civila polisens verksamhet
 • Utveckling av basservicen, i synnerhet utbildningssektorn, inklusive tryggande av flickors skolgång och kvinnors läskunnighet
 • Utveckling av den ekonomiska basen, särskilt stöd för landsbygdsnäringarna och förbättrade förutsättningar för hållbart nyttjande av Afghanistans naturresurser.
Finland är med och förbättrar kvinnornas och flickornas ställning och möjligheter i Afghanistan. Bilden är tagen på en hälsoklinik. Bild: Marie Stopes International
Finland är med och förbättrar kvinnornas och flickornas ställning och möjligheter i Afghanistan. Bilden är tagen på en hälsoklinik. Bild: Marie Stopes International

Finlands ekonomiska bistånd till Afghanistan kanaliseras i huvudsak via multilaterala aktörer såsom FN-organisationer och Världsbanken. I biståndet ingår också humanitär hjälp och stöd till frivilligorganisationer samt finansiering av den civila krishantering som fyller OECD:s kriterier för utvecklingssamarbete.

Den svaga inre säkerheten i Afghanistan är ett stort problem och ett hinder för landets utveckling. Fattigdomen och arbetslösheten har trots insatserna ökat under den senaste tiden. En av de mest centrala utmaningarna i Afghanistan är att skapa utveckling på landsbygden.

Mödra- och barnadödligheten i Afghanistan hör till de högsta i världen och kvinnornas ställning till de sämsta i världen. Även barn, funktionsnedsatta och andra sårbara grupper såsom fångar utsätts för människorättskränkningar och utnyttjas. Medborgarna har svaga kunskaper om sina rättigheter och de övriga missförhållandena i rättssystemet är ett stort problem.

Samarbete med frivilligorganisationerna

År 2019 är fyra finländska frivilligorganisationer verksamma i Afghanistan: Fida International, Frikyrklig Samverkan, Finlands Röda Kors och Befolkningsförbundet. Finland stöder frivilligorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt i Afghanistan med totalt drygt 600 000 euro år 2019.

Organisationerna fokuserar sin verksamhet på att främja utsatta personers hälsa och välfärd samt ge etniska minoriteter ökad egenmakt.

Resultat:

Afghanistan har varit Finlands partnerland i utvecklingssamarbetet sedan 2002. Enligt Afghanistans utvecklingsstatistik har betydande framsteg gjorts inom till exempel den grundläggande utbildningen och hälsovården, men utvecklingen har inte varit lika positiv inom alla sektorer.

 • Mammors och barns hälsa har kunnat förbättras och mödradödligheten minskas. Tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa tillhandahålls under svåra förhållanden till exempel med hjälp av mobila kliniker och telefontjänster. Organisationen Marie Stopes International, som Finland stöder, har lyckats påverka attityderna till familjeplanering i en gynnsammare riktning. År 2014 anlitades organisationens familjeplaneringstjänster av cirka 160 000 kvinnor, år 2017 hade klientantalet stigit till över 280 000.

 • Läskunnigheten bland kvinnor och flickor har kunnat förbättras och flickornas skolgång har ökat. Nu går över tre miljoner flickor i skolan, medan de i början av 2000-talet knappt alls hade tillgång till undervisning. Man har satsat på utbildning av kvinnliga lärare och uppmuntrat dem att stanna kvar i arbetet, och på så sätt också främjat studiemöjligheterna för flickor.
 • Vattenförsörjningen och saniteten i skolorna har förbättrats. Projektet har sedan år 2010 förbättrat förhållandena för cirka 81 000 elever och 1 800 lärare. Eleverna har fått handledning i hygien och användningen av sanitetsutrymmena. Särskild vikt har fästs vid att flickornas sanitetsutrymmen motsvarar deras behov.
 • Via olika projekt inom fonden för återuppbyggnad i Afghanistan (ARTF) har levnadsförhållandena förbättrats för invånarna i tiotusentals byar. Man har tillgodosett människornas viktigaste behov genom att bygga hälsostationer, skolor och vägar.
 • FN:s utvecklingsprogram UNDP:s förvaltningsfond för lag och ordning (LOTFA) har sedan 2001 tillsammans med den afghanska regeringen arbetat för en fungerande civilpolisorganisation och rättsstat. Antalet poliser och deras kompetens har gradvis ökat: år 2018 har landet cirka 160 000 poliser. Av de som fått polisutbildning är cirka 2 000 kvinnor. LOTFA har förbättrat säkerheten för civilbefolkningen och kunnat garantera regelbunden löneutbetalning till poliser och fångvaktare.

Riskhantering

Riskerna i samband med utvecklingssamarbetet minskas genom tät uppföljning av projekten och programmen samt kontakt med samarbetspartnerna och den statliga förvaltningen.

Varje projekt som finansieras av Finland inkluderar ett riskhanteringssystem för kartläggning och minimering av riskerna. Det är också viktigt att bereda projekten omsorgsfullt innan de inleds och att ta hänsyn till erfarenheterna av slutförda projekt.

Finlands bistånd

Stöd för ekonomin och den ekonomiska tillväxten

 • Världsbankens fond för återuppbyggnad i Afghanistan (Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF) är Afghanistans viktigaste utvecklingsinstrument. Fonden stöder de centrala investeringsprogram som finansieras ur statsbudgeten, särskilt program för utveckling av den ekonomiska basen och basservicen. Finlands stöd till ARTF har stabiliserats på cirka 10 miljoner euro om året.

 • Programmet för landsbygdsutveckling (Citizen’s Charter, CC) stöder den ekonomiska återhämtningen, särskilt i fattiga glesbygder. Det finansieras via fonden för återuppbyggnad i Afghanistan ARTF och administeras av Världsbanken. Av Finlands stöd till ARTF går en fjärdedel, dvs. cirka 2,5 miljoner euro per år, till programmet för landsbygdsutveckling.

 • Geologiska forskningscentralen i Finland genomför ett fortsättningsprojekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för gruvministeriet i Afghanistan och geofysikerna vid landets geologiska forskningscentral att leta efter och hantera mineraltillgångar. Ett viktigt mål för projektet är att främja samarbetet mellan myndigheter, läroanstalter och företag. Finland stöder projektet med drygt en miljon euro 2018–2021.

God förvaltning, demokrati och främjande av rättsstatsprincipen

 • Förvaltningsfonden för lag och ordning (Law and Order Trust Fund, LOTFA), som inrättats av FN:s utvecklingsprogram UNDP, är den viktigaste biståndskanalen för att stödja och reformera polisverksamheten i Afghanistan. Finland stöder fonden med cirka 4,5 miljoner euro per år.

 • Finland stöder ett lokalt projekt inom ramen för FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå. Byrån arbetar för att öka antidrogsamarbetet mellan länderna i området.

   

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

 • Genom Marie Stopes Internationals (MSI:s) projekt för reproduktiv hälsa syftar Finland till att minska mödra- och barndödligheten i Afghanistan och dämpa den snabba befolkningstillväxten. MSI utbildar barnmorskor och läkare samt kvinnor i bygemenskaperna till hälsorådgivare och bedriver påverkansarbete. Finland stöder MSI:s arbete med fem miljoner euro 2017–2020.

 • Den oberoende människorättskommissionen Afghanistan Independent Human Rights Commission, (AIHRC), som tillsatts med stöd av landets grundlag, är den viktigaste människorättsaktören i Afghanistan. Människorättskommissionens huvudsakliga uppgifter är att främja rättigheterna för kvinnor, barn och funktionsnedsatta samt att följa tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och ordna utbildning på området. Kommissionen stöder den afghanska regeringen i egenskap av rådgivande organ i frågor om mänskliga rättigheter. Dessutom ger den medborgarna direkt stöd. Finland har stött människorättskommissionens arbete med 2,2 miljoner euro 2014–2018.

 • Finland stöder kvinnornas möjligheter att delta i fredsbyggandet, återuppbyggandet och konfliktförebyggandet. Arbetet grundar sig på FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet”. Afghanistan har en nationell åtgärdsplan för genomförandet av resolutionen. Finland stöder genomförandet av planen via FN:s jämställdhetsorganisation UN Women med totalt 600 000 euro 2017–2019.

 • Finland stöder Unescos projekt som särskilt syftar till att förbättra läskunnigheten bland kvinnor och flickor. Utbildningssektorn stöds också via ARTF:s program EQRA. Finland finansierar dessa projekt med 3,5 miljoner euro per år.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa