Finlands utvecklingssamarbete med Afghanistan

Afghanistan är en fattig och bräcklig stat som är beroende av det internationella samfundets stöd. Finland avbröt sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan i mitten av augusti 2021.

En man med gul hjäm på bro bygge.
Finlands utvecklingsfinansiering till Afghanistan har kanaliserats huvudsakligen via multilaterala aktörer. Bild: Asian Development Bank

Afghanistan har fått mest stöd av alla partnerländer inom Finlands utvecklingssamarbete, cirka 30 miljoner euro per år. Med hjälp av stödet har man förbättrat barnens möjligheter att gå i skola, stött utbudet av basservice, gord jämlikhetsarbete och har stärkt afghanernas rättigheter och möjligheter till familjeplanering.

Finlands biståndsmedel stöder Afghanistans egna utvecklingsprogram och mål för utveckling. Biståndets tyngdpunkter har fastställts i Afghanistanredogörelsen från 2018. Finansieringen är uppdelad i tre helheter med direkt koppling till Afghanistans nationella mål:

 • rätt och säkerhet, särskilt frågor som rör de mänskliga rättigheterna och god förvaltningssed samt utveckling av den civila polisens verksamhet.

 • utveckling av basservicen, särskilt utbildningen, inklusive tryggande av flickors skolgång, samt tillgång till rent dricksvatten.

 • utveckling av basen för ekonomin, särskilt genom stöd till näringarna på landsbygden, samt förbättring av förutsättningarna för hållbart utnyttjande av Afghanistans naturresurser.

Finlands utvecklingsfinansiering till Afghanistan har kanaliserats huvudsakligen via multilaterala aktörer, såsom FN-organisationer och Världsbanken. Till utvecklingsfinansieringen räknas också humanitärt bistånd och stöd till finländska civilsamhällesorganisationer samt finansiering av civil krishantering som uppfyller OECD:s kriterier för utvecklingssamarbete.

Afghanistans svaga inre säkerhet är ett stort problem och ett hinder för utvecklingen i landet. Fattigdomen och arbetslösheten har ökat trots åtgärder för att lösa problemen. En av de mest centrala utmaningarna i Afghanistan är att skapa utveckling på landsbygden.

Mödra- och barndödligheten i Afghanistan är fortfarande bland de högsta i världen, och kvinnornas ställning hör till de svagaste i världen. Också barn, personer med funktionsnedsättningar och andra sårbara grupper, som till exempel fångar, utsätts för människorättskränkningar och utnyttjande. Medborgarnas kunskap om sina egna rättigheter är svaga och det finns betydande brister i landets rättssystem.

Det civila samhällets samarbete

Afghanistan har varit ett partnerland i Finlands utvecklingssamarbete sedan 2002. Enligt statistiken om utvecklingen i Afghanistan har det gjorts betydande framsteg till exempel inom den grundläggande utbildningen och hälsovården, men utvecklingen har inte varit lika positiv inom alla sektorer.

 • Mödrarnas och barnens hälsa har förbättrats och mödradödligheten har minskat. Tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa erbjuds under utmanande förhållanden till exempel genom mobilkliniker och telefonservice. Organisationen MSI Reproductive Choices, som stöds av Finland, har främjat familjeplaneringen i Afghanistan.  Sedan 2016 har MSI Reproductive Choices erbjudit mer än 2,1 miljoner afghaner tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och förhindrat mer än 2 000 kvinnors död i samband med graviditet eller förlossning.
 • Kvinnornas och flickornas läskunnighet har förbättrats och flickornas skolgång har ökat. I dag går över 3,5 miljoner flickor i skola, medan motsvarande antal i början av 2000-talet var nästan obefintligt. Man har satsat på utbildningen för kvinnliga lärare och 37% av lärarna inom den grundläggande utbildningen är kvinnor, vilket stöder flickornas möjligheter till skolgång.
 • Regeringens projekt, som finansieras genom fonden för återuppbyggnad i Afghanistan (ARTF), har förbättrat levnadsvillkoren för invånarna i tiotusentals byar. Människornas viktigaste behov har tillgodosetts genom att man byggt hälsostationer, skolor och vägar.
 • Genom Unicefs WASH-program har befolkningen i Afghanistan fått tillgång till rent dricksvatten och sanitet och hygienen har förbättrats. Över 200 000 människor i 123 samhällen i 21 provinser fick tillgång till rent dricksvatten. Utvecklingen av saniteten har gynnat 526 000 personer.

Riskhantering

Riskerna i samband med utvecklingssamarbetet minskas genom att största delen av finansieringen kanaliseras via FN-organisationer eller Världsbanken. Dessutom är projekten under noggrann övervakning och det bedrivs aktivt samarbete med samarbetspartner och landets förvaltning.

Varje projekt som Finland finansierar har ett riskhanteringssystem genom vilket risker kartläggs och minimeras. Det är viktigt att planera projekten noggrant innan de inleds och att ta hänsyn till erfarenheter från tidigare projekt.

Program i Afghanistan har avbrutits

Finlands stöd

Stöd för ekonomin och den ekonomiska tillväxten

 • Världsbankens fond för återuppbyggnad i Afghanistan (Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF) är Afghanistans största utvecklingsinstrument. Den stöder landets viktigaste investeringsprogram som finansieras ur statsbudgeten, i synnerhet de program som gäller att utveckla den ekonomiska basen och basservicen. Finland stöder ARTF med 10 miljoner euro per år.
 • Programmet för utveckling av landsbygden (Citizens’ Charter, CCAP) stöder utvecklingen av lokal förvaltning och återhämtningen av ekonomisk verksamhet särskilt i fattiga glesbygder. Programmet finansieras av Världsbankens fond för återuppbyggnad i Afghanistan, ARTF, och genomförs av Afghanistans regering. En fjärdedel av Finlands stöd, cirka 2,5 miljoner euro per år, går till programmet för utveckling av landsbygden.
 • Geologiska forskningscentralen i Finland genomför ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för gruvministeriet i Afghanistan och geofysikerna vid landets geologiska forskningscentral att leta efter och hantera mineraltillgångar. Ett viktigt mål för projektet är att främja samarbetet mellan myndigheter, läroanstalter och företag. Finland stöder projektet med drygt en miljon euro 2018–2021.


Stöd för att främja god förvaltning, demokrati och rättsstatsprincipen

 

 • Finland stöder ett regionalt projekt som genomförs av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) och som syftar till att öka samarbetet mellan länderna i regionen i kampen mot narkotika. Finland stöder projektet med 3,5 miljoner euro 2020–2021.

 

Stöd för att förbättra de mänskliga rättigheterna och jämlikheten

 • Genom projektet för reproduktiv hälsa som genomförs av organisationen MSI Reproductive Choices vill Finland minska mödra- och barndödligheten i Afghanistan och dämpa den snabba befolkningstillväxten. MSI Reproductive Choices erbjuder tjänster för reproduktiv hälsa, utbildar barnmorskor och läkare, utbildar bysamhällenas kvinnor till hälsorådgivare och utför påverkansarbete. Finland stöder MSI:s arbete med fem miljoner euro 2017–2020.
 • Afghanistans oberoende människorättskommission (Afghanistan Independent Human Rights Commission, AIHRC) baserar sig på landets grundlag och är dess viktigaste aktör när det gäller de mänskliga rättigheterna. Dess huvudsakliga uppgifter är att främja kvinnors och barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att följa upp tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och utbilda folket om dem. Kommissionen stöder den afghanska regeringen i egenskap av rådgivande organ. Den ger också medborgarna direkt stöd. Finland har understött kommissionens arbete sedan 2003. Under åren 2019–2021 stöder Finland AIHRC med 1,5 miljoner euro.
 • Finland stöder UN Womens arbete för att främja jämställdhet i Afghanistan. UN Women strävar efter att främja kvinnors politiska deltagande, stärka deras ekonomiska ställning och få slut på könsrelaterat våld. Dessutom arbetar UN Women för att förbättra kvinnors möjligheter att delta i fredsbyggande, återuppbyggnad och konfliktförebyggande arbete. Finlands stöd har haft en stor roll i utarbetandet av Afghanistans nationella handlingsprogram Kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325). Finland stöder UN Women med sammanlagt sex miljoner euro 2020–2022.
 • Världsbankens program EQRA (Education Quality Reform in Afghanistan) utvecklar utbildningssektorn och förbättrar lärandemiljöerna och barnens, i synnerhet flickornas, möjligheter att gå i skola. Barnens möjligheter att gå i skola ökas till exempel genom att man bygger skolbyggnader som möjliggör flickors skolgång och genom att man utbildar lärare. Finland stöder EQRA-programmet som en del av finansieringen av Världsbankens fond för återuppbyggnad i Afghanistan. Stödet är sammanlagt 2,5 miljoner euro per år.
 • Finland stöder Unicefs projekt för vattenförsörjning, hygien och sanitet (WASH). Genom projektet byggs vattenförsörjningssystem och toaletter vid skolor, och projektet främjar hygien, inklusive flickors menstruationshygien. Finland stöder projektet med totalt 7,3 miljoner euro 2019–2021.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa