Finlands utvecklingssamarbete med Afghanistan i det förändrade läget

Afghanistan är en fattig och bräcklig stat som är beroende av det internationella samfundets stöd. Finland avbröt sitt bilaterala utvecklingssamarbete i Afghanistan i mitten av augusti 2021 då talibanerna tog över makten. Finland fortsätter hjälpa afghaner i nöd via FN, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer.

En läkare som är klädd i en jacka med symbolen för Internationella organisationen för migration mäter den afghanska kvinnans blodtryck.
Finlands utvecklingsfinansiering till Afghanistan har kanaliserats huvudsakligen via FN och organisationer. Foto: UNOCHA/Sayed Habib Bidel

Finland fortsätter stödja de afghaner som behöver hjälp och lever mitt i en humanitär kris. I det förändrade läget har Finland minskat det årliga stödet till utvecklingssamarbetet i Afghanistan. Biståndsarbetet fortsätter i begränsad utsträckning via FN och internationella organisationer samt civilsamhällesorganisationerna i Afghanistan. Finland fortsätter också med det humanitära biståndet till Afghanistan.

Grunderna för Finlands fortsatta stöd fastställdes i den temporära strategi för utvecklingssamarbetet som godkändes i december 2021.

Enligt strategin har Finlands stöd till Afghanistan två huvudsakliga mål:   

  • att trygga människors överlevnad och grundläggande behov under krisförhållandena 
  • försvara och främja de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors, flickors och minoriteters.

För att de resultat man uppnått i utvecklingsarbetet ska kunna bestå ens till någon del krävs det stöd från det internationella samfundet.

Finlands bistånd styrs förbi talibanregimen, och stöder således inte den. Stöd kan beviljas till FN, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer förutsatt att deras verksamhet i landet kan fortsätta. Finland fortsätter kartlägga verksamhetsförutsättningarna för de civilsamhällesorganisationer och internationella organisationer som är Finlands samarbetspartner och följer hur deras projekt framskrider. 

Finland samarbetar aktivt med sina partnerländer för att samordna biståndet så bra som möjligt. Finland har också ett nära samarbete med FN, Nordic+, EU och andra biståndsgivare.

Finland fortsätter stödja sina långvariga partnerorganisationer i Afghanistan, till exempel UN Women och MSI Reproductive Choices. I december 2021 styrdes en del av medlen i Världsbankens återuppbyggnadsfond till FN:s livsmedelsprogram WFP, FN:s barnfond Unicef och Världshälsoorganisationen WHO.

Utvecklingssamarbetets resultat i Afghanistan

Afghanistan har varit Finlands partnerland inom utvecklingssamarbetet sedan år 2002. Ännu år 2021 fick landet mest stöd av alla av Finlands partnerländer inom utvecklingssamarbetet, cirka 30 miljoner euro.

Med hjälp av stödet har man förbättrat barnens möjligheter att gå i skola, stött utbudet av basservice, främjat jämställdheten och stärkt afghanernas rättigheter och möjligheter till familjeplanering.

Enligt Afghanistans statistik över utvecklingen i landet har det under 2020-talet gjorts betydande framsteg särskilt inom den grundläggande utbildningen och hälso- och sjukvården. Mödrarnas och barnens hälsa har förbättrats och dödsfallen till följd av graviditet och förlossning har minskat.

Man har tillhandahållit tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa under utmanande förhållanden till exempel genom mobila kliniker och telefonservice.

  • MSI Reproductive Choices, en av de organisationer som stöds av Finland, har lyckats stärka familjeplaneringen. Sedan år 2016 har MSI Reproductive Choices erbjudit tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa till över 2,1 miljoner afghaner, och förhindrat över 2 000 dödsfall i samband med graviditet och förlossning. 
  • Läskunnigheten hos kvinnor och flickor har förbättrats och flickornas skolgång har ökat. I början av 2020-talet gick över 3,5 miljoner flickor i skola, emedan det i början av 2000-talet knappast alls fanns flickor i skolorna. Man har också satsat på att utbilda kvinnliga lärare. Av lärarna inom den grundläggande utbildningen var 37 procent kvinnor, vilket har stött flickornas möjligheter till skolgång.
  • Regeringens projekt, som finansieras genom fonden för återuppbyggnad i Afghanistan (ARTF), har förbättrat levnadsvillkoren för invånarna i tiotusentals byar. Människornas viktigaste behov har tillgodosetts genom att man byggt hälsocentraler, skolor och vägar.
  • Genom Unicefs WASH-program har en större del av befolkningen i Afghanistan fått tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket har förbättrat hygienen. Över 200 000 människor i 123 samhällen i 21 provinser har fått tillgång till rent dricksvatten. Utvecklingen av saniteten har gynnat 526 000 människor.

Landprogrammets resultat 2022

År 2021 tog talibanrörelsen över makten i Afghanistan, och detta har fortfarande en stor inverkan på miljontals afghaner som lever mitt i krisen och får sina rättigheter kränkta. År 2022 fråntogs kvinnor och flickor rätten att utbilda sig efter sjätte klassen, att arbeta, få skydd och röra sig fritt. Antalet människor som är i behov av humanitärt bistånd ökade med sex miljoner till 24,4 miljoner. 

Finland har fortsatt at hjälpa afghanerna via internationella organisationer. Den viktigaste kanalen för att tillgodose afghanernas grundläggande behov var FN:s nya specialfond för Afghanistan STFA med 17 FN-organisationer som parter. Med hjälp av fonden fick 2,97 miljoner människor (53 procent kvinnor) tillgång till basservice, till exempel hälso- och sjukvårdstjänster. Sammanlagt 281 000 människor (19 procent kvinnor) fick också utkomststöd. Finland fortsatte också sitt stöd för tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa via organisationen MSI Reproductive Choices som nådde 367 000 kvinnor och flickor i sex provinser. Genom världslivsmedelsprogrammet WFP stöttade Finland afghanernas överlevnad. 

När det gäller att främja de mänskliga rättigheterna var resultaten anspråkslösa i synnerhet på grund av den ytterst utmanande omvärlden. Med hjälp av Finlands stöd till UN Women kunde afghanska kvinnor påverka det internationella beslutsfattandet, en del av de lokala kvinnoorganisationerna kunde fortsätta verksamheten och jämställdheten mellan könen beaktades bättre i den humanitära verksamheten. Även offren för våld erbjöds tjänster och kvinnors ekonomiska egenmakt stöddes.

Tämän sivun sisällöstä vastaa