Twinning och TAIEX EU:s projekt för utveckling av förvaltningen

Det är utrikesministeriet som samordnar Twinning- och TAIEX-programmen för Finlands del. Finland har deltagit aktivt i programmen sedan de grundades och finländska myndigheter håller som bäst på att förverkliga flera projekt både i utvidgnings- och i grannländerna. 

Twinning – Kollegialt stöd för att utveckla förvaltning

Twinningprojekten stödjer utvecklingen av förvaltning och lagstiftning i de länder som omfattas av EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik.

Projekten kan genomföras av en myndighet eller av en annan offentlig aktör med kommissionens godkännande (s.k. mandated body). Projekten genomförs självständigt eller i samarbete med ett annat medlemsland.

Twinningverksamheten innebär export av god förvaltning, med vars hjälp EU-kandidatländer kan förberedas för medlemskap och relationerna till grannländerna kan fördjupas. Med projekten kan man stödja reformer i mottagarlandets förvaltning och lagstiftning samt främja ekonomisk och social stabilitet. Twinningverksamheten erbjuder också utmärkta möjligheter att främja relationerna mellan Finland och mottagarlandet.

Twinningverksamheten inleddes år 1998 och Finland har deltagit aktivt ända sedan dess. Med projektens hjälp bygger man upp värdefulla nätverk och förstärker myndighetens internationella synlighet.

Twinning innebär, förutom export av kunnande och delande av god praxis, också en investering i den deltagande myndighetens eget kunnande och motiverar personalens utveckling. Twinning erbjuder en möjlighet att konkretisera myndighetens verksamhet och kan också främja kommersiellt samarbete.

Sakkunnighjälp

Twinning innebär långvarig sakkunnighjälp och utgår alltid från mottagarlandets behov och önskemål. Den som genomför projektet väljs genom ett anbudsförfarande som är öppet för alla EU-länder. Varje år utlyses ungefär hundra öppna Twinningprojekt. Eftersom budgeten för Twinningprojekt är bestämd i förväg gäller konkurrensen sakkunskapens kvalitet och inte kostnaderna.

Efter anbudstävlan väljer mottagarlandet vem som ska genomföra projektet bland projektförslagen. Finlands myndigheter och instanser har klarat sig utmärkt i anbudstävlingarna.

Fullånga Twinningprojekt pågår ungefär två år, och de s.k. Light-projekten som är lättare att administrera, pågår i högst sex månader. Budgeten för projekten kan uppgå till fyra miljoner euro (Twinning Light 250 000 euro).

TAIEX  – expertstöd från  myndighet till myndighet

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) är ett program för kortvarigt tekniskt stöd som finansieras av Europeiska unionen och samordnas av Europeiska kommissionen. Det inrättades 1996 för att stödja EU:s utvidgning och omfattar sedan 2006 EU:s grannländer, och i och med de nya finansieringsprogrammen år 2015 också alla tredje länder, och gällande den strukturpolitiska sektorn dessutom alla EU-medlemsländer.

Syftet med TAIEX är att utveckla mottagarlandets förvaltning och lagstiftning, och därför är det huvudsakligen den offentliga sektorn som kan erbjuda och ta emot experthjälpen.

Fördelarna med TAIEX-samarbetet är att verksamheten är snabb, lätt och flexibel. Funktionerna utgår från mottagarens behov och skräddarsys för varje projekt. TAIEX-verksamheten har konstaterats vara synnerligen effektiv när man vill förmedla sakkunskap och bästa förfarande.

TAIEX går också att tillämpa när man vill bilda samarbetsnätverk eller skapa en grund för Twinning-samarbete. TAIEX erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att inleda myndighetssamarbete också med länder man inte tidigare haft kontakt med.

Varje år står Finland värd för ungefär tjugo studieresor och skickar ett hundratal sakkunniga till mottagarländer. Verksamheten i Finland samordnas av UM:s Twinning- och TAIEX-team.

 

På vår webbplats