Avtal om försvarssamarbete med Förenta staterna (DCA)

Finland och Förenta staterna har förhandlat om ett nytt bilateralt avtal om försvarssamarbete. Ett av målen i regeringsprogrammet är att slutföra förhandlingarna. Godkännandet av avtalet kräver riksdagens samtycke. Avtalet stärker Finlands säkerhet och bidrar till fullgörandet av de förpliktelser som Natomedlemskapet medför.

Vad handlar avtalet om?

Säkerhets- och försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna är ett långsiktigt samarbete(Länk till en annan webbplats.) mellan, men också utöver, försvarsförvaltningarna. Samarbetet grundar sig på gemensamma behov och mål. I augusti 2022 beslutade Finland att inleda förhandlingar om ett nytt bilateralt avtal om försvarssamarbete med Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA). Förenta staterna är en av Finlands viktigaste allierade och regeringens mål enligt regeringsprogrammet är att slutföra förhandlingarna om DCA-avtalet.

Till sin natur kommer DCA-avtalet att vara en internationell överenskommelse som är bindande för Finland. Syftet med avtalet är att skapa uppdaterade ramar för samarbetet med Förenta staterna. Bestämmelserna i DCA-avtalet kommer i huvudsak att grunda sig på bestämmelserna om Natotruppernas ställning i avtalet Nato SOFA (Status of Forces Agreement). DCA-avtalet förtydligar spelreglerna för samarbetet och möjliggör dess fördjupande i alla säkerhetssituationer. På så sätt stärker avtalet Finlands säkerhet och bidrar till fullgörandet av de förpliktelser som Finlands Natomedlemskap medför.

DCA-avtalet tar upp praktiska frågor som gäller bland annat truppers ankomst, förhandslagring av materiel och beskattning. I avtalet kommer Finland och Förenta staterna överens om de områden till vilka samarbetet och samverkan i första hand skulle fokuseras. DCA-avtalet ger Förenta staterna möjlighet att i fortsättningen använda kongressens finansiering för eventuella infrastrukturinvesteringar i Finland.

Flera andra Natoländer har ett motsvarande bilateralt avtal med Förenta staterna, däribland Norge i Norden och Estland, Lettland och Litauen i Baltikum. Sverige och Danmark förhandlar om sina respektive avtal som bäst. Förändringarna i Finlands och Europas säkerhetspolitiska omgivning till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina framhäver vikten av bilateralt samarbete som lämpar sig för olika säkerhetssituationer.

Finlands Natomedlemskap minskar inte betydelsen av internationellt samarbete med Förenta staterna. Medlemskapet öppnar nya möjligheter för samarbete och möjliggör deltagande i genomförandet av Natos kollektiva försvar.

Förhandlingarna förs av en delegation som utnämnts av republikens president(Länk till en annan webbplats.). Hela statsrådet deltar i delegationens arbete på bred front. Det avtal som förhandlas fram ska undertecknas, godkännas och sättas i kraft på det sätt som föreskrivs i grundlagen. Godkännandet av avtalet kräver riksdagens samtycke.

Hur godkänns avtalet?

  1. Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och republikens president (TP-UTVA) drar upp riktlinjerna för avtalsuppgörelsen på ett gemensamt möte.
  2. Riksdagen informeras om förhandlingsresultatet (47 och 97 § i grundlagen).
  3. Efter föredragning från statsrådet beslutar republikens president om beviljande av fullmakt att underteckna avtalet. Därefter är avtalstexten offentlig. 
  4. Avtalet undertecknas.
  5. Statsrådets allmänna sammanträde lämnar en regeringsproposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet.
  6. Riksdagen lämnar ett svar på regeringens proposition.
  7. Republikens president godkänner avtalet efter föredragning från statsrådet. Finland och Förenta staterna underrättar varandra genom not om att de har slutfört sina nationella förfaranden.
  8. Avtalet träder i kraft internationellt inom den tid som anges i avtalet efter att parterna har meddelat att de har slutfört sina nationella förfaranden som gäller avtalets ikraftträdande. 
  9. Avtalet sätts i kraft nationellt i Finland genom lag och förordning av statsrådet.