Ny rapport visar att utvecklingssamarbetet ger resultat

De senaste årens kriser har visat att utvecklingssamarbetet är ett allt viktigare instrument inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Detta framgår av den utvecklingspolitiska resultatrapporten som riksdagen får den 9 november.


 

Rapporten visar att trots den svåra perioden har Finland lyckats uppnå betydande resultat genom ett långsiktigt samarbete. 

Allt fler flickor går till exempel ut grundskolan i Finlands samarbetsländer. Bättre väder- och klimattjänster hjälper upp till 500 miljoner människor att anpassa sig till klimatförändringar. FN-organens humanitära bistånd nådde över 100 miljoner människor 2021.

”Finland deltar i arbetet med att lösa globala problem och stärker samtidigt det multilaterala regelbaserade systemet. Det stärker också Finlands egen ställning i världen”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Covid-19-pandemin, konflikter, ett ökat antal auktoritära regimer och klimatförändringar har vänt den långvariga positiva utvecklingen.

Andelen människor som lever i extrem fattigdom växte  för första gången på 20 år. Kriserna har ställvis fördröjt  Finlands utvecklingssamarbete och gjort det långsammare  att uppnå resultat.

Samtidigt har kriserna lyft fram utvecklingspolitikens betydelse som ett centralt instrument inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Till exempel har en stor del av Finlands stöd till Ukraina finansierats med medel för utvecklingssamarbete.
 

Resultaten bygger på långsiktighet, samarbete och värderingar

Enligt rapporten har Finland tillsammans med sina partner förbättrat funktionsförmågan och resiliensen hos människorna och samhällena i utvecklingsländerna.

”Resultaten visar att utvecklingssamarbetet fungerar bäst när vi litar på vår egen kompetens och våra egna värderingar”, säger Skinnari.

Rapporten slår fast att ett långsiktigt samarbete som bygger på en stark värdegrund är viktigt för att nå resultat. Finland har till exempel ihärdigt främjat jämställdhet genom såväl finansiering som politiskt påverkansarbete.

Ett bra exempel på ett långsiktigt utvecklingssamarbete är Finlands samarbete i Nepal som inleddes på 1980-talet. Landet har drabbats av såväl inbördeskrig som naturkatastrofer, men trots dessa har fattigdomen minskat, läskunnigheten ökat och nästan alla har nu tillgång till rent vatten. Nepal har finansierat gemensamma program stort, vilket vittnar om landets engagemang för målen.

Rapporten påpekar att utvecklingssamarbetets mål är att stödja utvecklingsländerna så att de i fortsättningen själva kan ansvara för sina medborgares välfärd och stabiliteten i samhället. Enligt rapporten är det viktigt att Finland diversifierar sina relationer till de länder som håller på att stiga från de minst utvecklade länderna till länder med lägre medelinkomst. Även Nepal hör till dessa länder.

En allt större del av utvecklingssamarbetet riktas till bräckliga länder och situationer. Detta förutsätter en allt noggrannare riskhantering och framförhållning samt samordning av utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Den nya riskhanteringspolicyn för utvecklingssamarbetet stärker utrikesministeriets och dess samarbetspartners praxis och förpliktar till att utveckla riskhanteringen.

Den färska resultatrapporten är den andra utvecklingspolitiska resultatrapporten. Den första rapporten lämnades till riksdagen 2018.

Mer information

  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn 050 473 6694
  • Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 0295 350 017
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.