Inkluderande utbildning av god kvalitet

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete strävar efter att alla ska få möjlighet till hög kvalitets inkluderande och likvärdig grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt livslångt lärande.

Ett av de huvudsakliga målen för Finlands utvecklingspolitik är inkluderande utbildning av hög kvalitet. Detta innehåller att:

  • Stärka lärarnas, skolornas och utbildningsanordnarnas förutsättningar att förbättra lärandet och läranderesultaten. Finland stödjer strukturella reformer till exempel för att stärka modersmålsundervisningen, lärarutbildningens standard och lärarnas pedagogiska kompetens och professionella status. Med stödet förbättras undervisningsmetoderna, planeringen av undervisningen och kvaliteten på läromedlen. Med stödet utvecklas digitala metoder och främjas innovativa och inkluderande lösningar för undervisning och lärande som i synnerhet beaktar människorättsperspektivet och behoven hos dem som har det sämst ställt. Finland bidrar till utbildningsanordnarnas förmåga att undervisa i modersmål och utveckla elevens grundläggande färdigheter, emotionella färdigheter och förutsättningar för lärande samt för att bedöma lärandet. Finland främjar trygga, inkluderande och jämställdhetsstärkande lärmiljöer. Finland främjar på ett övergripande sätt elevernas välbefinnande och lärande, till exempel genom att stödja ordnandet av skolmåltider och förbättrandet av skolornas vattentjänster och sanitet.
  • Stärka rätten till inkluderande utbildning av god kvalitet för flickor, barn och unga med funktionsnedsättning och de som är i de mest utsatta situationerna. Finland arbetar systematiskt för inkluderande och jämställdhetsfrämjande utbildningssystem genom att stödja undervisningsmyndigheternas kapacitet och strukturella reformer, till exempel för att stärka jämställdheten i läroplanerna och läromedlen samt kvinnliga lärares ställning, förbättra datainsamlingen om elever med funktionsnedsättning och för att utveckla ett särskilt stöd. Finland främjar heltäckande sexualundervisning. Finlands stöd används för att undanröja hinder för lärandet, öka flickornas deltagande i utbildningen på andra stadiet och deltagandet för barn med funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och i utbildningen på andra stadiet. Finland arbetar för fortsatt utbildning också i kristider, till exempel genom att skapa utbildningsmöjligheter för flyktingar, ge unga och vuxna som hamnat utanför utbildningssystemet möjlighet att få utbildning och genom att främja skyddet av undervisning vid konflikter. 
  • Stärka de färdigheter, den livskompetens och det kunnande som är relevanta för unga i arbetslivet. Finland siktar till att standarden inom yrkesutbildningen och högskoleutbildningen har förbättrats och att utbildningen svarar mot arbetslivets föränderliga behov på ett bättre sätt. Finland stödjer samarbetet mellan högskolorna och reformerna av yrkesutbildningen. Syftet med Finlands stöd är att förbättra möjligheterna för i synnerhet kvinnor, flickor och personer med funktionsnedsättning att tillägna sig yrkeskompetens, företagarfärdigheter och grundläggande färdigheter. Finland stödjer både genom global fostran och fredsfostran i Finland och i det internationella utvecklingssamarbetet tillägnandet av de kunskaper och färdigheter som en behöver för att främja unga personers livsfärdigheter och hållbar utveckling.

Finland bidrar till strukturella reformer i utbildningssystemen, i synnerhet utvecklingen av den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet, inklusive yrkesutbildning. Samtidigt stärker Finland rätten till inkluderande utbildning av god kvalitet för individer, särskilt kvinnor och flickor, personer med funktionsnedsättning och dem som är i de mest utsatta situationerna.

Finland har som mål att stärka partnerländernas och de multilaterala aktörernas engagemang för inkluderande utbildning av hög kvalitet. Ett konkret mål är att partnerländerna ska anvisa mer medel till utbildning, i synnerhet till grundläggande utbildning. Finland arbetar också för att finansieringen för de multilaterala aktörernas utbildningssektor ska öka och att arbetet inom utbildningssektorn i högre grad ska främja jämställdhet och icke-diskriminering och fokusera på de fattigaste länderna. Finland arbetar för att de utbildningspolitiska lösningarna ska främja icke-diskriminering, jämställdhet och inkluderande utbildning och stärka lärarnas ställning, undervisningens kvalitet och relevans. Finland har som mål att de ansvariga ska fullgöra sin skyldighet att främja rätten till utbildning och skyddet av undervisning i kristider.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Ett av de huvudsakliga målen för Finlands utvecklingspolitik, en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, bidrar till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål nr 4 (inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet). Inkluderande utbildning av god kvalitet hjälper också att uppnå de övriga målen för hållbar utveckling. Utbildning förbättrar möjligheterna till inkomst och minskar fattigdom. Genom utbildningspolitiken kan man främja bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. Inkluderande utbildning bidrar till fredliga och fungerande samhällen. Utbildning hjälper en att tillägna sig kunskaper och färdigheter kring hållbar utveckling och därmed också att stödja socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhällen.