EU-ärenden i utrikesministeriet

Utrikesministeriet ansvarar för beredning och fastställande av Finlands ståndpunkt i ärenden i anslutning till EU:s yttre förbindelser, utvidgning och finansiering av de yttre förbindelserna samt till EU-rätten och -domstolen.


Finlands prioriteringar i EU-frågor ur utrikesförvaltningens synvinkel

  • Bättre beredskap när det gäller att svara på yttre utmaningar.
  • Finland främjar en övergripande utveckling av unionens förmåga att svara på kriser. Finland stöder aktivt en utveckling av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), som stärker EU:s roll som en trovärdig och effektiv global aktör.
  • Finland främjar EU:s grannskapspolitik för att stöda förnyelser och öka stabiliteten i det östliga och södra grannskapet.
  • Finland fortsätter med att aktivt påverka EU och även bilateralt med Förenta staterna så att förhandlingarna om ett omfattande partnerskapsavtal mellan EU och USA ska framskrida. Finland stöder också framskridandet av frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Japan och ett avslutande av dessa före slutet av 2015. Finland medverkar till att ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada ska förverkligas.
  • Som global utvecklingspolitisk fråga kvarstår förhandlingarna om utvecklingsagendan efter 2015. Finland förutsätter att starkt engagemang av EU i beredningen samt anser det väldigt viktigt att man i beredningsprocessen hörsammar utvecklingsländernas behov. Vid klimatmötet i Paris i december 2015 måste man få till stånd ett nytt globalt klimatavtal i vilket det ska ingå förpliktelser för alla länder. Finland förhandlar om klimatavtalet som en del av EU.