Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Den nya relationen mellan EU och Storbritannien (brexit)

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 januari 2021. Här hittar du allmän information om den nya relationen mellan EU och Storbritannien och om konsekvenserna av brexit för medborgare och företag. Utrikesministeriet samordnar relationen mellan EU och Storbritannien för Finlands del i samarbete med den övriga statsförvaltningen. Närmare tematisk information hittar du på de ansvariga ministeriernas och ämbetsverkens egna webbplatser.


Den nya relationen mellan EU och Storbritannien

Mycket förändrades när Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. Brexit har konsekvenser för finländska företag och för företag som är verksamma i Finland och bedriver handel med Storbritannien. 

Europeiska kommissionen och Storbritannien nådde ett samförstånd om ett handels- och samarbetsavtal (Trade and Cooperation Agreement, TCA) och det kompletterande avtalet om informationssäkerhet den 24 december 2020.  Avtalen trädde i kraft slutgiltigt den 1 maj 2021.

Den 1 februari 2020 trädde avtalet om Storbritanniens utträde ur EU i kraft. Utträdesavtalet tillämpas parallellt med handels- och samarbetsavtalet samt eventuella senare avtal. Utträdesavtalet skyddar bland annat EU-medborgarnas och de brittiska medborgarnas rättigheter, avtalar om hur det går med Storbritanniens ekonomiska åtaganden som landet ingick under sitt EU-medlemskap och fastställer förfarandena vid gränsen mellan Irland och Nordirland, med beaktande av den nordirländska fredsprocessen.

I båda avtalen har det avtalats om samarbetsorgan på olika nivåer där frågor som hänför sig till avtalen behandlas och genomförandet av avtalets mål övervakas. I samarbetsorganen företräds EU:s medlemsstater av kommissionen. EU bereder och kommer överens om riktlinjerna för samarbetet i rådets olika organ.

Samordning av relationen mellan EU och Storbritannien i Finland

I Finland ansvarar varje ministerium för relationen mellan EU och Storbritannien och för följderna av brexit inom sitt eget ansvarsområde. Utrikesministeriet ansvarar för den allmänna samordningen sedan den 1 augusti 2021.

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör frågor som gäller EU:s handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingspolitik och konsulära tjänster. Utrikesministeriet ansvarar också allmänt för de bilaterala relationerna mellan Finland och Storbritannien.

 

Kontaktuppgifter vid utrikesministeriet:

Hanna Heikkilä, teamledare, ansvarig tjänsteman för Storbritannien, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn +358 295 351 194

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Kontaktuppgifter till andra myndigheter(Länk till en annan webbplats.)

 

Information om EU, Storbritannien och brexit på andra webbplatser: