Avdelningschef

Fax

  • +358 9 160 565 77

E-post

  • ITA-01@formin.fi
Maimo Henriksson
Avdelningschef
  • +358 295 351 247
Vesa Kekäle
  • +358 295 351 685
  • +358 50 341 1685

Biträdande avdelningschefen för Östavdelningen

E-post

  • ITA-02@formin.fi
Sannamaaria Vanamo
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 351 529
Eija Pöysti
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 931

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.