Klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Klagomål till Europadomstolen lämnas in direkt till domstolen i Frankrike.

Europadomstolen och Europarådets ministerkommitté(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som övervakar det nationella verkställandet av domstolens beslut ska trygga att Europakonventionen(Länk till en annan webbplats.) följs.

Utrikesministeriet representerar finska staten i de internationella rättstillämpande och undersökande organen.

Förutsättningar för klagomål

  • påstående om att en konventionsenlig rättighet har blivit kränkt av en myndighet,
  • alla inhemska rättsmedel har uttömts,
  • klagomålet måste inkomma till domstolen inom fyra månader från det att högsta nationella rättsinstans eller myndighet har meddelat sitt slutliga avgörande i ärendet.

Anvisningar och blanketter

Adressen för klagomål

Klagomål postas till

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg-Cedex
France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18

Handläggningen av klagomål

En klagan till Europadomstolen görs på domstolssekretariatets officiella klagoformulär.  Den klagande ska se till att klagan har fyllts i enligt givna direktiv och att den uppfyller de krav om överlämnande av uppgifter och handlingar som nämns i artikel 47 i domstolens arbetsordning.

Det är att rekommendera att man anlitar ett juridiskt biträde redan då klagomålet avfattas, det är emellertid inte obligatoriskt. I senare behandlingsskeden kräver domstolen att man biträds av en advokat.

Domstolen kan också i ett senare skede bevilja klaganden rättshjälp som täcker advokatens arvode, resekostnader och dagtraktamenten samt nödvändiga omkostnader. Man kan dock inte få rättshjälp i det inledande skedet när ett klagomål avfattas och inte heller vid den tidpunkt då klagomålet lämnas in.

Om målet tas upp till prövning, inhämtar domstolen tilläggsutredningar. Den ber om yttranden av regeringen och av den klagande och dessutom kan den höra vittnen och experter, utföra undersökningar på ort och ställe eller be parterna komma till Strasbourg för hörande.

Domens verkställighet

Domen blir slutgiltig inom tre månader efter att den har förkunnats, om inte bägge parter dessförinnan meddelar domstolen att de inte kräver att ärendet hänskjuts till stora avdelningen och på så vis nöjer sig med avdelningens dom.

Om en part i målet inom fristen på tre månader ber att målet hänskjuts till stora avdelningen fördröjs domens slutgiltighet.

Begäran behandlas i en panel med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning. Om begäran inte bifalls, blir avdelningens dom slutgiltig. I annat fall ger stora avdelningen sin dom i ärendet. Stora avdelningens dom blir slutgiltig genast när den förkunnas.

Europadomstolens slutliga dom är folkrättsligt bindande för den berörda staten.
Har Europakonventionen kränkts, kan domstolen döma den kränkande staten att betala klaganden en gottgörelse som till exempel kan omfatta skadeståndsersättning och ersättning för rättegångskostnaderna.

Staten måste betala ersättning inom tre månader efter att domen blivit slutgiltig. Om betalningen dröjer, måste staten betala ränta på den försenade fordran.

Europarådets ministerkommitté övervakar verkställigheten av domstolens domar och av utbetalningarna.

Europadomstolens beslut, domar och resolutioner finns också att tillgå på domstolens (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)och på statens författningsdatabanks Finlex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) webbplats.

På vår webbplats