Civil samhället en viktig aktör och partner i utvecklingssamarbetet

År 2021 stöder utrikesministeriet finländska civilsamhällesorganisationer (CSO) och stiftelser med sammanlagt 80 miljoner euro. Finansieringen beviljas bland annat till projekt runt om i världen och till kommunikation och utbildning om utvecklingsfrågor i Finland. Även internationella icke-statliga organisationer får finansiellt stöd av Finland.

Organisationer främjar hållbar utveckling och stärker civilsamhället runtom i världen

Mer än hundra finländska civilsamhällesorganisationer deltar i utvecklingssamarbete. Med utrikesministerots stöd bedriver organisationerna project i närmare hundra länder runtom i världen. I Finlands bilaterala partnerländer uppmuntras CSO:erna genom samarbete och informationsutbyte att komplettera Finlands övriga verksamhet i landet. Stödet beviljas utifrån utrikesministeriets Riktlinje för det civila samhället (2017). Läs mer (på finska) om CSO:ernas verksamhet i utvecklingsländer på Fingos webbplatsLänk till en annan webbplats..

Målet med organisationernas utvecklingssamarbete är att främja genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Verksamheten fokuserar ofta på grundläggande behov och rättigheter i de allra fattigaste i utvecklingsländerna – social utveckling, undervisning, hälsa, möjligheter till utkomst och landsbygdsutveckling.

Ett av de viktigaste målen är att stärka utvecklingsländernas civila samhällen. Idén är att stödja utvecklingsländernas egna organisationer för att de bättre ska kunna producera nödvändiga tjänster, påverka och informera. Ett mångstämmigt civilsamhälle skapar förutsättningar för medborgarna att delta i samhället, för att de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses och för ett demokratiskt samhälle.

Slut på könsstympningen

”När jag fick lära mig om vad könsstympning leder till beslutade jag mig för att aldrig gå med på att bli stympad. Jag berättade för mina föräldrar om hur könsstympning försvårar förlossningar. Särskilt unga föderskor får svåra skador och smärtor. Jag frågade mina föräldrar: vill ni att jag ska vara frisk eller inte?” berättar den 13-åriga etiopiska Brianesh. Den unga människorättsaktivisten talar mot könsstympning både i sin by och i sin skola.

Det uppskattas att så många som 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning i någon form. Om den här seden inte avskaffas kommer 15 miljoner nya flickor att stympas före år 2030. 

Civilsamhällesorganisationer som får finansiering ur Finlands medel för utvecklingssamarbete, till exempel Rädda Barnen, Plan International Suomi, Solidaarisuus, Finska Missionssällskapet och World Vision, arbetar för att få ett slut på könsstympningen.

I de bästa fallen har mer än 90 procent av flickorna i de områden organisationerna arbetar besparats från könsstympning. Också FN-organisationerna UN Women, Unicef och UNFPA kräver nolltolerans för könsstympning. Finland är en av UN Womens och UNFPA:s främsta allmänna finansiärer.

Information om organisationernas projekt i finns på organisationernas egna webbplatser. 

Utrikesministeriet stöder både små och stora civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar mångårigt programstöd åt 20 organisationer. Stödet gör det möjligt för organisationerna att arbeta långsiktigt för utvecklingen. 16 CSO:er och tre stiftelser får programstöd. Dessutom stöds , takorganisationen Fingo som erbjuder utbildning och rådgivning och bedriver påverkansarbete.

Därtill får tre specialfonder programstöd för att stödja lokala organisationers arbete med mänskliga rättigheter, miljöfrågor och funktionsnedsättningar:

Abilis Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(på finska)

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter KIOSLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) (på finska)

SiemenpuuLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) (på finska)

Till små och medelstora organisationer beviljar utrikesministeriet projektstöd.

Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Kvalitetsjournalistik i Somalia

”Det känns bra när jag kan och får göra ett nyttigt jobb för att ge människor bättre information. Som journalist får jag delta i att bygga upp Somalia. Här finns mycket att berätta om, också positivt”, säger tv-reportern Sadiyo Mohamed Hassan.

Hon har fått lära sig reporteryrket genom den finländska stiftelsen Viestintä ja kehitys (Media och utveckling) som stöder fri informationsspridning i Somalia genom den somaliska statliga tv-kanalen SNTV och Somalias journalistförbund. 

En nyhetsstudio har byggts upp i Mogadishu. Med stöd av Finland har myndigheter och journalister fått utbildning, också i att göra program för barn och ungdomar. Tack vare stiftelsen stöd kunde SNTV:s produktionsteam förmedla det somaliska presidentvalet i direktsändning till hela världen. 

Målet är att SNTV i framtiden ska vara ett redaktionellt oberoende public service-bolag. Jämlikare, högklassigare och mångsidigare medier ökar allmänhetens tillgång till information och stöder det somaliska samhällets fredliga utveckling till en demokrati.

Organisationer med en koppling till FN får verksamhetsstöd av utrikesministeriet för bl.a. kommunikation och utbildning om utvecklingsfrågor:

Finlands FN-förbundLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Finlands FlyktinghjälpLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Finlands UN WomenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Finlands UNICEFLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Viktig arbete för kommunikation och utbildning om globala frågor

De finländska civilsamhällesorganisationerna utför ett värdefullt arbete för att främja den offentliga debatten om utvecklingsfrågor i Finland. Avsikten är att förstärka det globala ansvarstagandet, det vill säga medborgarnas engagemang i de mänskliga rättigheterna, i det demokratiska beslutsfattandet och deras vilja att delta i och arbeta för den globala utvecklingen.

Med hjälp av undervisning om globala utvecklingsfrågor, det vill säga global fostran, stärks den globala solidariteten både på individplan och i samhället. I arbetet med global fostran uppmuntras organisationerna att samarbeta med skolor och andra aktörer inom undervisningssektorn.

Kommunikation och global fostran är en viktig del av arbetet i de organisationer som får programstöd. Utöver det stöder utrikesministeriet också CSO:ers projekt kring kommunikation och utbildning om globala utvecklingsfrågor med totalt 1,4 miljoner euro 2019–2020.

Stöd till internationella icke-statliga organisationer

Genom anslaget för utvecklingssamarbete stöder utrikesministeriet också internationella icke-statliga organisationers verksamhet. Organisationerna arbetar bland annat med påverkan, kampanjer och expertarbete för att främja de utvecklingspolitiska mål som Finland anser vara viktiga. Stödsummorna varierar från år till år.

2018 beviljades totalt 14,5 miljoner euro som bland annat riktades till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, till fredsbyggande i bräckliga stater och främjandet av de mänskliga rättigheterna globalt.

I stödet till arbete för de mänskliga rättigheterna prioriterar utrikesministeriet bland annat ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, människorättsförsvarare samt främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi stöder icke-vinstdrivande organisationer som är politiskt och administrativt oberoende av regeringar. Organisationerna bör ha en stark sakkännedom, erfarenhet och goda samarbetsrelationer i utvecklingsländerna.

Stöd till internationella icke-statliga organisationer

Anslaget för lokalt samarbete stärker utvecklingsländernas civila samhällen

Finlands ambassader stöder civilsamhällesorganisationer i stationeringsländerna genom ett anslag för lokalt samarbete.

Genom ambassadernas projekt främjas bland annat de mänskliga rättigheterna, till exempel för ursprungsbefolkningar eller personer med funktionsnedsättning, hållbar användning av naturresurser, användning av förnybara energikällor, företagsamhet, utbildning och bekämpning av korruption. Bekanta dig med ambassadernas egna projekt på deras webbplatserLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster).