Vårdnadshavarnas tillstånd för barns semesterresa

Då ett minderårigt barn reser utomlands utan vårdnadshavare rekommenderas det att man på resan tar med ett tillstånd från vårdnadshavarna som man vid behov kan lägga fram för destinationslandets myndigheter.

Barn på stranden, bild: Pixabay CC0 Creative Commons
Bild: Pixabay CC0 Creative Commons

 

Om ett barn har två föräldrar med delad vårdnad ska de enligt finsk lag tillsammans bestämma om barnets ärenden. Den ena vårdnadshavaren (eller någon annan person) har inte rätt att ta med barnet utomlands utan den andra vårdnadshavarens (vårdnadshavarnas) samtycke. Det finns inte fastställt i lagen hur detta samtycke ska ges. Det är bra att observera att trots att avfärden från Finland lyckas utan tillstånd kan en annan stats myndigheter kräva ett tillstånd vid gränsen.

Kraven angåenden minderårigas inresa bör alltid kontrolleras med destinationslandets myndigheter (Öppnar nytt fönster). I vissa länder (t.ex. Ryssland och Sydafrika) är det noggrant fastställt hurudant tillståndet ska vara.

Flygbolagen kan ha egna krav. Trots att det inte skulle finnas specifika krav är det ändå bra att ha ett skriftligt intyg av vårdnadshavarna. Vårdnadshavaren/-havarna kan själva formulera ett brev med sitt samtycke till resan.

Tillståndet kan vara skrivet på destinationslandets språk eller på engelska. Det är bra om uppgifter om resan samt vårdnadshavarnas underskrifter och kontaktuppgifter finns nedtecknade.

 

resande