Konsekvenser av brexit för företag

Den 24 december 2020 slutförde EU och Storbritannien förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen. Avtalen har tillämpats sedan den 1 januari 2021.

Storbritannien lämnade EU:s inre marknad och tullunionen den 1 januari 2021. EU och Storbritannien delades upp i två områden med skild reglering och lagstiftning. Den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital upphörde.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien är omfattande. Det behandlar ämnesområden som normalt ingår i frihandelsavtal, såsom varuhandel, tjänstehandel, digital handel, investeringar, offentlig upphandling, immateriella rättigheter, små och medelstora företag, energi, goda regleringsmetoder, regleringssamarbete, rättvisa konkurrensvillkor och hållbar utveckling. Den erbjuder bland annat:

  • fullständigt tull- och kvotfritt tillträde till parternas marknader för produkter som i tillräcklig grad är tillverkade inom EU eller Storbritannien (enligt de så kallade ursprungsreglerna)
  • omfattande regler om lika konkurrensvillkor 
  • omfattande tillgång till Storbritanniens offentliga upphandlingar.

Avtalet ersätter emellertid inte den inre marknaden. Handeln mellan EU och Storbritannien förändrades betydligt den 1 januari 2021, bland annat i form av nya formaliteter och ökad byråkrati.

Vilka förändringar som påverkar enskilda företag beror bland annat på företagets bransch, placeringsort och roll i produktionskedjan. En del av förändringarna gäller endast vissa produkter.

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör handelspolitiska åtgärder inklusive EU:s frihandelsavtal.

EU:s frihandelsavtal

EU har ett av världens mest omfattande nätverk av frihandelsavtal, som omfattar över 70 länder. Storbritannien är inte längre part i EU:s handelsavtal.

Det kan bland annat påverka exporten av sådana produkter från Finland eller EU till EU:s partnerländer där brittiskt innehåll används. Innehåll med ursprung i Storbritannien räknas inte längre som EU-innehåll, vilket i sin tur kan inverka på om produkten får EU-ursprung i ett tredjeland och om produkten kan dra nytta av handelsavtalets tullförmåner (till exempel lägre tullar eller nolltullar).

Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

För produkter med dubbla användningsområden som exporteras från EU till Storbritannien krävs exporttillstånd från och med den 1 januari 2021. Som exporttillstånd används EU:s generella tillstånd EU001. För finländska exportföretag räcker det med andra ord att de anmäler i utrikesministeriets e-tjänst att de använder det generella tillståndet. Detta förutsätter att exporten uppfyller villkoren för det generella tillståndet. Om villkoren inte uppfylls, måste exportören ansöka om individuellt exporttillstånd vid utrikesministeriet.

Ytterligare information: