Brexit och företag

Förbindelserna mellan EU och Storbritannien är inne i en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Under övergångsperioden följer Storbritannien EU:s lagstiftning och internationella avtal fullt ut. Storbritannien ingår med andra ord i den inre marknaden och tullunionen och följer EU:s handelsavtal som ett medlemsland. Landet deltar emellertid inte i EU:s beslutsfattande eller i de olika EU-institutionernas verksamhet.

Till utträdesavtalet har det fogats en gemensam politisk förklaring om de framtida förbindelserna. I fråga om handel gäller den bland annat varuhandeln, tjänstehandeln, investeringar, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och jämbördiga konkurrensförutsättningar. 

Avsikten är att man under övergångsperioden ska förhandla om de framtida förbindelserna och att ett nytt avtal ska börja gälla den 1 januari 2021, då Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och tullunion samt utträder ur EU:s internationella avtal, inklusive handelsavtal.

Fastän man skulle få till stånd ett ambitiöst avtal i fråga om handel och investeringar, kommer det inte att motsvara fördelarna på den inre marknaden. Detta innebär att det oundvikligen uppstår nya hinder för handel och investeringar. Avtalet om de framtida förbindelserna kan inte heller lösa alla problem som hänför sig till handel och investeringar. Företagen bör beakta de nya förhållandena även efter den 1 januari 2021, då Storbritannien inte längre är part i EU:s handelsavtal.

Övergångsperiodens utgång innebär således förändringar i fråga om handel och investeringar. Förändringar kommer att ske oberoende av om ett avtal om de framtida förbindelserna fås till stånd eller inte. Mer information om hur företagen kan förbereda sig inför förändringarna finns på statsrådets kanslis webbplats.

Närmare information om innehållet i ett eventuellt avtal om de framtida förbindelserna ges senare. 

Till utrikesministeriets uppgifter hör bland annat att bereda och genomföra EU:s handelspolitik och att erbjuda myndighetsservice utomlands till stöd för handel, ekonomiska relationer, export och investeringar.