Finlands internationell klimatfinansiering och påverkan

Finland stöder klimatåtgärder i de fattigaste länderna som en del av utvecklingssamarbetet. Finansieringen riktas både till bekämpandet av och anpassningen till klimatförändringar. Genom bistånd i form av investeringar och lån uppmuntras klimatlösningar inom den privata sektorn på ett effektivt sätt.

Utvecklingsländer behöver stöd för sina egna klimatåtgärder. Stödet behövs till exempel för att utveckla lagstiftningen, öka tjänstemännens kompetens och stärka klimatinstitutioner. Det är också viktigt att förbättra befolkningens beredskap att klara av klimatförändringarnas följder, både i städer och på landsbygden.

Industriländerna stöder fattigare länder på olika sätt. De ger pengar och experthjälp för att stärka utvecklingsländernas egen kapacitet. Det är också viktigt att utveckla och överföra ny teknik. Här spelar utvecklingssamarbetet en viktig roll.

Infografik: Finlands klimatfinansiering till utvecklingsländer 2019 (PDF, 1 sida)

Finland bidrar med stöd genom flera olika kanaler, till exempel Globala miljöfonden (Global Environment Facility, GEF) och Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF), genom bilaterala utvecklingsprojekt och civilsamhällesorganisationers projekt. Åren 2017 och 2019 riktades utvecklingspolitiska finansiella investeringar till klimatfonden Finland-IFC. Fonden har grundats av Finland och Internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbanksgruppen. Klimataspekten beaktas också när finansbolaget Finnfund beviljar finansiering.

Viktigt att stoppa avskogningen

Skogar binder koldioxid. De växthusgaser som orsakas av avskogning, det vill säga när skogar huggs ned, står för över en tiondel av de globala växthusgasutsläppen.

Att minska avskogningen och förbättra skogarnas tillstånd har också många andra fördelar, till exempel att vattendrag och naturens mångfald skyddas och erosion förhindras.

Det finns mycket skog i Finland och vi kan utnyttja den kunskap vi har för att stödja hållbart skogsbruk i utvecklingsländer. Klimatförändringen beaktas alltid när skogsprojekt planeras i utvecklingsländer.

Exempel på Finlands stöd till utvecklingsländers klimatåtgärder:

Koldioxidmarknaden erbjuder kostnadseffektiv utsläppsminskning

För att hejda klimatförändringen behövs kostnadseffektiva sätt att minska utsläpp. En metod är att sätta ett pris på alla utsläpp av växthusgaser. Prissättning av koldioxid skapar ett ekonomiskt incitament för att minska utsläppen och hjälper till att styra investeringar till koldioxidsnåla alternativ.

Finland var det första landet i världen som införde en koldioxidskatt 1990 och våra kraftverk och industrier har deltagit i EU:s system för handel med utsläppsrätter sedan 2005. Vi stöder en utveckling av koldioxidmarknaden även i andra länder och arbetar för att stödsystem för fossila bränslen ska avskaffas.

En omfattande och ambitiös prissättning av koldioxid ligger i Finlands intresse eftersom det skapar marknader för klimatvänliga lösningar och främjar utvecklingen av internationella regler och institutioner. På detta sätt kan Finlands positiva klimatavtryck bli betydligt större än vår storlek.

Vi har från första början deltagit i att utveckla samarbetsmekanismer för internationella klimatavtal. Vi stöder också utvecklingsländernas kapacitet att utnyttja prissättningen av koldioxid i sin egen klimatpolitik.

Finland har styrt finansiering som främjar koldioxidmarknaden till fonden Partnership for Market Implementation som förvaltas av Världsbanken. Genom fonden stöds utvecklingsländer i planeringen och genomförandet av prissättningen, till exempel med hjälp av utsläppshandelssystem och utsläppsskatter.

Finland deltar också i flera samarbetsinitiativ i anslutning till prissättningen av koldioxid med de nordiska länderna och andra länder som bedriver en aktiv klimatpolitik. År 2019 inrättade Finland och Chile till exempel finansministrarnas klimatkoalition. Tanken är att införliva finanspolitiska instrument i bekämpningen av klimatförändringen: beskattningen, budgeteringen, finansieringen och offentliga upphandlingar. Att främja prissättningen av koldioxid är ett av koalitionens viktigaste mål.