Finlands utvecklingssamarbete med anledning av konflikten i Syrien

Finlands utvecklingssamarbete med Syrien och dess grannländer främjar en hållbar lösning på konflikten i Syrien och stärker kvinnornas och barnens rättigheter och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

En kvinna som bär hijab i ett flyktingläger i Jordanien.

Finlands stöd gjorde det möjligt att anställa 2 347 kvinnor vid UN Womens Oasis-center i Jordanien 2020. Oasis-center har inrättats i flyktinglägren i Zaatari och Azraq samt runt om i Jordanien. De erbjuder tjänster för syriska flyktingar och utsatta jordanska kvinnor. Foto: UN Women

Konflikten i Syrien började 2011 och är en av de värsta humanitära kriserna i dag. 90 procent av syrierna är beroende av utomstående hjälp. Kriget har tvingat miljontals människor att fly inom landet eller från Syrien, och grannländernas kapacitet att ta emot syriska flyktingar är vid sin bristningsgräns. Konflikten har inte bara ökat instabiliteten i Mellanöstern, utan också inverkat på säkerhetsläget i Europa.

Hanteringen av krisen i Syrien försvåras av att det sker förändringar i konflikten, och landprogrammet måste anpassas till dessa. Coronapandemin och klimatförändringarna påverkar också utvecklingen i landet.

Finland och Syrien har för närvarande inga diplomatiska förbindelser. Finland är verksamt i Syrien i enlighet med EU:s gemensamma riktlinjer och betonar nödvändigheten av att följa och anpassa arbetet till den rådande situationen både i sin egen och i EU:s verksamhet.

Finland vill delta i och stödja lösningar som kan bidra till att få ett slut på kriget i Syrien och lindra det lidande som kriget orsakar. Målen för Finlands övergripande verksamhet i Syrien beskrivs i landprogrammet för utvecklingssamarbete. Åren 2021–2024 fokuserar Finland särskilt på att stärka delaktigheten och ansvarstagandet i fredsprocessen samt på att öka samverkan mellan olika biståndsformer, den så kallade nexus-metoden, för att hantera krisen. Dessutom främjar Finland jämställdhet, rättigheter för personer som hör till de mest sårbara grupperna samt innovation och nya lösningar på humanitära och andra utmaningar.

Finlands strategi för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i hanteringen av konflikten i Syrien (på engelska, PDF, 496 KB)

Finlands utvecklingssamarbete med anledning av konflikten i Syrien 2021–2024

Finlands utvecklingssamarbete med Syrien och dess närområden fokuserar på fredsbyggande och stärkande av kvinnors och barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Finlands mål är att stödja hanteringen av krisen i Syrien med ca 30 miljoner euro genom utvecklingssamarbete 2021–2024. Dessutom ger Finland humanitärt bistånd till de människor som drabbats av krisen i Syrien enligt behov. Biståndet kanaliseras via FN-organisationer som utför humanitärt arbete, rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt finländska civilsamhällesorganisationer. Finlands humanitära bistånd till Syrien var 11,7 miljoner euro 2020.

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete, konflikt i Syrien, 2021-2024. Jämställdhet 4,3 miljoner euro, rättigheter för barn och personer med funktionsnedsättning 10 miljoner euro, och fredsbyggnade 15,7 miljoner euro. Sammanlagt 30 miljoner euro.

Under den föregående programperioden 2017–2020 fokuserade Finland sitt stöd på att främja den politiska processen och arbetet mot straffrihet, stödja de mest sårbara människogrupperna och bistå Syriens grannländer i att hjälpa flyktingar.

Finlands stödjer fredsprocessen genom utvecklingssamarbete

Genom sitt utvecklingssamarbete stödjer Finland kvinnors och minoriteters delaktighet i fredsprocessen och den politiska utvecklingen i Syrien

Mål: Syrien har förutsättningar för en inkluderande, fredlig och demokratisk utveckling

  • Samarbetet mellan olika parter i fredsprocessen stärks

  • Kvinnor deltar i fredsprocessen och återuppbyggnaden av Syrien

  • Syriernas egna lösningar står i centrum för fredsprocessen

Pågående program och projekt

  • Stöd till fredsmedlingen och fredsarbetet som bedrivs av UN Women och Berghof-stiftelsen. Finland bistår fredsmedlingen i krisen i Syrien med cirka 1,3 miljoner euro 2021.

Finland bedriver utvecklingssamarbete för att öka jämställdhet

Finlands utvecklingssamarbete för att stärka jämställdheten fokuserar på att förbättra ställningen och rättigheterna för kvinnor och flickor som lider av krisen i Syrien, Jordanien och Libanon.

Mål: Kvinnors och flickors rättigheter tillgodoses

  • Kvinnor har tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa
  • Det könsrelaterade våldet minskar
  • Kvinnor har bättre möjligheter att försörja sig och sysselsätta sig själva

Pågående program och projekt

  • UN Womens Eid bi Eid-projekt i Jordanien med mål att stärka kvinnornas egenmakt i flykting- och lokalsamhället
  • Det regionala programmet UN Women 1325

Finland stödjer kvinnors och flickors rättigheter i Syriens grannländer genom utvecklingssamarbete med ca 1,8 miljoner euro 2021. Utöver detta stöder Finland bland annat FN:s befolkningsfond UNFPA:s verksamhet i Syrien genom finansiering av humanitärt bistånd. UNFPA är en viktig producent av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa i Syrien.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra rättigheterna för barn och personer med funktionsnedsättning

Finland främjar barns möjligheter att gå i skola och deras tillgång till socialt stöd. Finland utvecklar tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och bedriver påverkansarbete för deras rättigheter i samhället.

Mål: Rättigheterna för barn och personer med funktionsnedsättning tillgodoses

•    Barn som lider av konflikten i Syrien har bättre möjligheter att gå i skola
•    De mest utsatta familjerna får bättre socialt stöd
•    Personer med funktionsnedsättning får tillgång till stödtjänster och utkomstmöjligheter

Pågående program och projekt

•    UNICEF No Lost Generation Lebanon
•    UNICEF No Lost Generation Syria
•    FN:s utvecklingsprogram för att stödja samhällets resiliens genom inkludering av personer med funktionsnedsättning

Finlands stödjer rättigheterna för barn och personer med funktionsnedsättning som lider av krisen i Syrien med ca fem miljoner euro 2021.

Resultat från landprogrammet 2022

Konflikten i Syrien fortsatte och det humanitära och ekonomiska läget i landet försämrades ytterligare. Det svaga säkerhetsläget tvingade flyktingarna att stanna kvar i grannländerna.

Finland främjade fredsprocessen genom att stödja kommittén WAB genom organisationen UN Women. WAB är ett syriskt rådgivande organ bestående av kvinnliga medlemmar som har samarbetat med hög profil med FN:s ambassadör i Syrien. Finland stödde också medlingsarbetet via Berghof-stiftelsen och insamlingen av bevis av krigsförbrytelser via FN.
Genom UN Women förbättrade Finland tillgången till övergripande tjänster för kvinnor i Jordanien. Samtidigt främjades landets beredskap inför flyktingar och integrering samt kvinnors ledarskapskompetens och möjligheter att försörja sig.

Med Finlands stöd uppdaterade FN:s barnfond Unicef fyra syriska skolor för att motsvara krav ur jämställdhetssynpunkt. Dessutom levererade fonden fabrikstillverkade klassrum och möblerade skolor. Dessa åtgärder gynnade 6 700 barn. Unicef delade också ut skolmaterial till 8 100 barn. Med stöd från Finland erbjöds informell utbildning för 8 900 barn utanför skolan, undervisningsstöd för 162 000 barn som lever under svåra förhållanden samt ekonomisk hjälp och ärendebehandling för 2 400 barn med svår funktionsnedsättning. Finlands stöd till UNDP bidrog å sin sida till att tillgodose behov hos syrier med funktionsnedsättning. 

I Libanon gav Finland via Unicef 2 800 barn och ungdomar möjlighet att studera. Dessutom fick 1 200 vårdnadshavare för barn som behöver särskilda tjänster stöd och 800 utsatta barn fick social hjälp.

Finlands samarbetspartner i Syrien

Finlands stöd till krisen i Syrien kanaliseras i regel via de samfinansieringsmekanismer som förvaltas av multilaterala organisationer, såsom FN-organ.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer genomför också projekt i samarbete med lokala organisationer i Syrien och dess grannländer.