Verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund

Verksamhetsunderstödet gör det möjligt för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund att bedriva verksamhet och kommunikation som en del av främjandet av Finlands utvecklingspolitiska mål. Stödet är en del av de anslag för utvecklingssamarbete som avsatts för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

Syftet med understödet är att stödja organisationer med FN-bakgrund som är verksamma i Finland i deras a) basverksamhet och b) informationsverksamhet där de informerar finländarna om FN, dess organisationer och det regelbaserade internationella systemet. Syftet är att på ett mångsidigt sätt föra fram FN:s och FN-organisationernas mål, FN:s kampanjer/jubileumsår samt Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet.

FN-bakgrund hos en finländsk civilsamhällesorganisation kan innebära:

 • Nära partnerskap med en eller flera FN-organisationer vad gäller kommunikation, FN-kampanjer, operativt och/eller normativt arbete eller dialog.
 • Utöver detta, sakkunskap och främjande av ett eller flera av FN:s teman (såsom kvinnors och flickors rättigheter, barns rättigheter, flyktingars rättigheter, ökandet av kunskap om det multilaterala systemet, internationella avtal och internationellt samarbete i FN-kontext).
 • FN-kontexten och partnerskapet med utrikesministeriet spelar en betydande roll i främjandet av Finlands utvecklingspolitiska mål och beaktande främjandet av målen i Agenda 2030. 

Verksamhetsunderstöd för finländska organisationer med FN-bakgrund har beviljats Finlands FN-förbund, Finlands Flyktinghjälp, Finlands UNICEF och UN Women Finland.

Ansökningsomgång för verksamhetsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund som en del av utvecklingssamarbetsverksamheten. Ansökningstiden är 30.9.2020–16.11.2020.

Utrikesministeriet inleder en ansökningsomgång för verksamhetsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund för 2021–2022 som en del av budgetberedningen för 2021. Detta är en del av främjandet av Finlands utvecklingspolitiska mål. Stödet är ett behovsprövat statsunderstöd som beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Verksamhetsunderstödet är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Beloppet av de anslag som är tillgängliga för verksamhetsunderstöd slås slutgiltigt fast när riksdagen godkänner budgeten för 2021. För den här ansökningsomgången har det preliminärt reserverats sammanlagt två miljoner euro för åren 2021–2022.

Bedömningskriterier för ansökningsomgången

 • Verksamheten ska stödja målen i Finlands utvecklingspolitik. Den ska vara resultatrik och klargöra sin FN-koppling och ODA-lämplighet (Official Development Assistance, sv. offentligt utvecklingssamarbete).
 • Behovet med tanke på den basverksamheten ska vara betydande och välgrundat.
 • Kommunikationen ska rikta sig till en bred målgrupp vars FN-medvetenhet man försöker höja. I planen för kommunikationen ska det ingå en trovärdig och specificerad plan över hur målgruppen ska nås och hur nåendet av målgruppen ska mätas.
 • Resurserna för kommunikationen ska på ett välgrundat och ändamålsenligt sätt stå i proportion till syftet med kommunikationen, verksamheten, tidsplanen och målgruppen.
 • Tidsplanen för budgeten, kommunikationen och den globala fostran ska vara tydligt specificerad och grundad.
 • I ansökan ska det framgå att sökanden med tanke på verksamhetens mål har särskild sakkunskap när det gäller kommunikation om FN, och i ansökan ska de resultat som sökanden uppnått i sin tidigare kommunikation om FN framgå.
 • I ansökan ska det finnas en beskrivning av verksamhetens risker och hur man har förberett sig på dem.
 • Erfarenhet av tidigare partnerskap med utrikesministeriet beaktas. 

Sökanden ska tydligt ange i ansökan om sökanden söker stöd för a) basverksamhet och/eller b) informationsverksamhet.

Sökanden kan inte beviljas finansiering för verksamhet som sökanden redan får stöd från utrikesministeriet för. 

Verksamhetsunderstödet söks med ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd

Ansökningsblankett för verksamhetsunderstöd (Word, 23 kB)

Bilagor till ansökan:

 • Bilaga 1: Fritt formulerad kommunikationsplan och plan för global fostran (vid ansökan om statsunderstöd till del b)
 • Bilaga 2: Försäkran (PDF, 18 kB) 
 • Bilaga 3: Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument såsom ändrade stadgar och föreningsregisterutdrag

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för utrikesministeriets statsunderstöd och i enlighet med tilläggsvillkoren för verksamhetsunderstödet för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund. Utrikesministeriet kan också ställa specialvillkor som är specifika för enskilda statsunderstödsbeslut. Understödstagaren ska lämna en årsrapport om verksamheten och användningen av medlen till utrikesministeriet. Rapporten ska lämnas in senast före utgången av april året efter understödsåret. Blanketten för rapportering och anvisningar inklusive revisionsanvisningar kommer att finnas tillgängliga på webbsidan senare.

Allmänna villkor för användningen av statsunderstöd och tilläggsvillkor för verksamhetsunderstödet för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund (PDF, 28 kB) 

Svar på frågor gällande årets 2020 ansökningsomgång (på finska). Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället (keo-30@formin.fi).

Ansökan med bilagor ska skickas per e-post till utrikesministeriets registratorskontor kirjaamo.um@formin.fi senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.