Verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund

Verksamhetsunderstödet till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund bidrar till organisationernas basverksamhet, kommunikation och arbete med global fostran och förbättrar finländarnas kunskap om FN och dess olika organisationer. Stödet är en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Flaggor från olika länder vajar på stång.
Foto: AdobeStock

Principer för stödet

Syftet med understödet är att stödja organisationer med FN-bakgrund som är verksamma i Finland i deras a) basverksamhet och b) informationsverksamhet där de informerar finländarna om FN, dess organisationer och det regelbaserade internationella systemet. Syftet är att på ett mångsidigt sätt föra fram FN:s och FN-organisationernas mål, FN:s kampanjer/jubileumsår samt Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet.

FN-bakgrund hos en finländsk civilsamhällesorganisation kan innebära:

  • Nära partnerskap med en eller flera FN-organisationer vad gäller kommunikation, FN-kampanjer, operativt och/eller normativt arbete eller dialog.
  • Utöver detta, sakkunskap och främjande av ett eller flera av FN:s teman (såsom kvinnors och flickors rättigheter, barns rättigheter, flyktingars rättigheter, ökandet av kunskap om det multilaterala systemet, internationella avtal och internationellt samarbete i FN-kontext).
  • En betydande roll och samarbete med utrikesministeriet i främjandet av Finlands utvecklingspolitiska mål och beaktande främjandet av målen i Agenda 2030. 

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd för 2023-2024

Verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorgationer med FN-bakgrund (29.3.2023)

Utlysning 2023-2024 (PDF 444 KB)

Förhandsbesked om utlysningen av stöd 2023-2024 (1.9.2022)

Blanketter

Ansökningsblankett för verksamhetsunderstöd 2023-2024 (Word, 26 KB)

Bilagor till ansökan:

  • Bilaga 1: Försäkran (PDF, 13 KB)
  • Bilaga 2: Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument såsom ändrade stadgar och föreningsregisterutdrag

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för utrikesministeriets statsunderstöd och i enlighet med tilläggsvillkoren för verksamhetsunderstödet för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund. Utrikesministeriet kan också ställa specialvillkor som är specifika för enskilda statsunderstödsbeslut.

Verksamhetsunderstöd för 2021-2022

Utlysning och instruktioner (PDF, 385 KB)

Ansökningsblankett för verksamhetsunderstöd 2021-2022 (Word, 23 KB)

Villkor och tilläggsvillkor

Allmänna villkor för användningen av statsunderstöd och tilläggsvillkor för verksamhetsunderstödet för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund (PDF, 28 KB) (uppdaterad 30.9.2022) 

Rapportering

Understödstagaren ska lämna en årsrapport om verksamheten och användningen av medlen till utrikesministeriet. Rapporten ska lämnas in senast före utgången av april året efter understödsåret. Blanketten för rapportering och anvisningar inklusive revisionsanvisningar kommer att finnas tillgängliga på webbsidan senare.