Europeiska unionens utvidgning

Allt sedan Europeiska unionen grundades har en demokratisk europeisk integration varit dess målsättning.  Europeiska unionens utvidgning har varit ett viktigt verktyg för att stärka stabilitet, välfärd och demokrati i Europa. Den ursprungliga gemenskapen med sex grundande länder har under årens lopp vuxit till en union med 27 medlemsstater.

EU-flaggan och vissa medlemsländers flaggor.
Foto: AdobeStock

Utvidgningen står i centrum för Finlands EU-politik

Finland stödjer att Europeiska unionen utvidgas i enlighet med överenskomna principer. En behärskad utvidgning av unionen ligger i Finlands politiska och ekonomiska intressen, och utgör ett viktigt mål för Finlands EU-politik.

Utvidgningspolitikens kärna bör bestå av rättsfrågor och kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Till utvidgningens tre grundpelare hör också ekonomiska frågor, bland annat tillväxt, konkurrenskraft, skötsel av offentlig ekonomi och fungerande offentlig förvaltning. Man kan inte pruta på kriterierna eftersom medlemskapets hela poäng är att medlemmarna omfattar unionens regler och värderingar.

Anslutningen ska inte påskyndas av politiska skäl emedan de bästa incitamenten för reformer är anknutna till förhandlingsprocessen. Anslutningen ska inte heller bromsas upp på grund av politiska hinder, till exempel bilaterala tvister. Också EU måste hålla fast vid sina utfästelser och ha beredskap att godkänna ett nytt medlemsland när det uppfyller kriterierna.

Utvidgningen bör förbli en aktiv del av framtiden för Europas integration. EU är inte bara frihandel utan ett värdesamfund, genom vilket demokrati och rättsstatsprincipen kan rota sig i allt fler europeiska länder.

Finland stödjer utvidgningsprocessen

Finland stödjer aktivt en fortsatt utvidgningsprocess. Viktiga verktyg som kandidatländer och potentiella kandidatländer kan ta till för att förstärka sina förutsättningar för medlemskap är Twinning- och TAIEX-verksamheten som unionen bedriver. Med hjälp av Twinning och TAIEX kan EU:s kandidat- och grannländer på ett praktiskt sätt anpassa och utveckla sin förvaltning och lagstiftning så att den motsvarar EU-standarderna.

Det är utrikesministeriet som koordinerar Twinning- och TAIEX-programmen för Finlands del. Finland har aktivt deltagit i bägge programmen sedan de grundades, och finska myndigheter håller för närvarande på att genomföra flera projekt både i länder som omfattas av utvidgnings- och av grannskapspolitiken.

EU-medlemskap