Vanliga frågor om konsulära tjänster

Information och tips om konsulära tjänster utomlands.

Resor

Jag planerar en semesterresa utomlands. Kan UM ge råd om huruvida jag behöver visum eller hur länge mitt pass behöver vara i kraft?

Kontrollera alltid de aktuella reglerna för inresa hos myndigheterna i det land du tänker resa till. Utrikesministeriet i Finland beslutar inte om andra länders krav och bestämmelser gällande inresa. Du kan vända dig till destinationslandets ambassad i Finland: Främmande staters diplomatiska representation i Finland

Jag planerar en resa till ett land där det har förekommit oroligheter under den senaste tiden. Får jag resa?

Det är alltid du själv som fattar beslutet om din resa. Utrikesministeriet kan inte fatta beslut åt dig. Som stöd för beslutsfattandet är det bra att läsa de resemeddelanden som publiceras av utrikesministeriet, som innehåller information om det allmänna säkerhetsläget, brottslighet och farliga områden i destinationslandet. De innehåller också information om säkerhetsproblem som anknyter till trafik, naturförhållanden och resenärers hälsa.

Läs mer om beredskap inför krissituation utomlands.

Jag har en regelbunden medicinering. Kan jag ta med mig medicinen på min semesterresa? Vad ska jag göra om jag behöver fylla på medicinen under semesterresan?

Kontrollera begränsningarna för införsel av läkemedel före resan, för det kan finnas skillnader mellan olika länder i fråga om vilka läkemedel man får föra in i landet och i vilka mängder. Det är också bra att i förväg kontrollera reglerna och begränsningarna i eventuella transitländer. Information om begränsningar för införsel av läkemedel och vilka dokument som krävs fås exempelvis av tullmyndigheterna i destinationslandet. Du kan också vända dig till destinationslandets ambassad i Finland: Främmande staters diplomatiska representation i Finland

Ta med dig tillräckligt med medicin på resan. Många läkemedel kan köpas även utomlands, men om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att du får ett annat läkemedel än vad du skulle få i Finland. Läs noggrant igenom bestämmelserna för införsel av läkemedel innan du tar med dig ett läkemedel som du köpt utomlands tillbaka till Finland.

Mer information om in- och utförsel av läkemedel finns exempelvis på Fimeas webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Före resan kan man också gärna bekanta sig med Resenärens hälsoguide(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Jag ska resa utomlands ensam tillsammans med mitt barn. / Mormor ska ta med sig vårt barn på en semesterresa utomlands. Måste man ha med sig någon typ av intyg att visa upp för myndigheterna i destinationslandet?

Kontrollera alltid hos myndigheterna i destinationslandet vilka krav som gäller för minderårigas resor. Kontrollera också med myndigheterna i destinationslandet om det finns formkrav på ett eventuellt samtycke från vårdnadshavaren, för destinationslandet kan exempelvis kräva ett skriftligt samtycke som bestyrkts av notarius publicus(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Det är också bra att beakta att även om destinationslandet inte skulle kräva ett samtycke, kan samtycke krävas av något land som man passerar genom under resan.

Tänk också på att många flygbolag kräver att minderåriga barn har vårdnadshavarens tillstånd för att resa. Bolagen kan ha särskilda blanketter för detta ändamål.

Även om det inte finns några särskilda krav är det alltid bra att ha ett skriftligt samtycke från vårdnadshavarna. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna kan i dessa situationer skriva samtycket själva, exempelvis på engelska. Brevet ska gärna innehålla information om resan samt vårdnadshavarnas underskrifter och kontaktuppgifter.

Nödsituationer under resor

Jag är på semester utomlands och mitt finska pass har blivit stulet eller försvunnit. Vad ska jag göra?

Anmäl stölden eller försvinnandet på den lokala polisstationen, och begär en kopia av anmälan eller utredningsprotokollet. Du behöver kopian senare när du ansöker om ett nytt pass och eventuell försäkringsersättning eller om ditt försvunna pass missbrukas.

Du kan ansöka om ett nytt finskt pass hos vilken finsk beskickning som helst. Om Finland inte har en egen beskickning i landet kan du vända dig till ett annat EU-lands beskickning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för att få en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) för hemresan.

Anmäl utan dröjsmål att ditt pass har stulits eller försvunnit genom att besöka en finsk beskickning utomlands eller genom att kontakta polisen i Finland via e-tjänsten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller besöka en polisstation när du återvänt till Finland.

Jag är på semester utomlands och mina pengar är slut. Kan UM betala för min hemresa?

Utrikesministeriet kan inte betala kostnaderna för din hemresa, utan ansvaret för kostnaderna för din utlandsresa – och även för hemresan – ligger alltid hos dig själv.

Be en anhörig eller vän i Finland att köpa en elektronisk resebiljett till dig eller överföra pengar till ditt konto för hemresan.  Man kan i allmänhet ta ut valuta utomlands med ett bank- eller kreditkort. Om en kontoöverföring inte är möjlig kan man också överföra pengar utomlands via en internationell penningförmedlingsbyrå (t.ex. Forex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Money Gram(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Tavex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller Western Union(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)).

Jag har blivit sjuk utomlands. Var kan jag få hjälp? Och vem betalar för min vård?

I nödsituationer ska du ringa till det lokala utländska nödnumret.

En reseförsäkring(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är alltid att rekommendera. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren före resan. Vid sjukdomsfall får du anvisningar från försäkringsbolagets skadejour.

Om du saknar reseförsäkring ansvarar du själv för kostnaderna för din sjukvård, förutom för den vård du får med det europeiska sjukvårdskortet i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Du som bor i Finland har rätt till sjukvård när du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Du kan bevisa din rätt till sjukvård(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) med det europeiska sjukvårdskortet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), som du får från FPA. Skaffa kortet i god tid före resan. Om du redan har ett kort ska du komma ihåg att kontrollera hur länge det är giltigt.

Finlands beskickningar utomlands och ditt försäkringsbolag kan ge dig kontaktuppgifter till läkarstationer och sjukhus utomlands. Om resan är en paketresa kan du kontakta researrangören.

Jag är på semester-/arbetsresa utomlands och jag har blivit rånad. Var kan jag få pengar till boende och mat samt till hemresan?

  • Anmäl ärendet på närmaste polisstation. Polisrapporten behövs exempelvis för försäkringsbolaget.
  • Om ditt bankkort har stulits ska du genast meddela om det till bankens spärrtjänst.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Om resan är en paketresa kan du kontakta researrangören.

Om du har kvar ditt bank- eller kreditkort, be en anhörig eller vän i Finland överföra pengar till ditt konto för hemresan. Man kan i allmänhet ta ut valuta utomlands med ett bank- eller kreditkort. Om en kontoöverföring inte är möjlig kan man också överföra pengar utomlands via en internationell penningförmedlingsbyrå (t.ex. Forex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Money Gram(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Tavex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller Western Union(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)). Du kan också be en närstående att köpa en elektronisk resebiljett åt dig. 

Om det inte går att förmedla pengar kan en beskickning också hjälpa till med att överföra penningmedel från ditt konto till utrikesministeriets konto. Expeditionsavgiften är 40 euro. Deponenten kan också vara någon annan person som du utnämnt.

Om du inte kan få medel för hemresan på annat sätt, kan beskickningen i sista hand överväga att bevilja understöd för hemresan mot en återbetalningsförbindelse, enligt det förmånligaste sättet att resa. Du faktureras för understödet som getts mot återbetalningsförbindelse, och det är utsökningsbart utan separat beslut.

Observera att en beskickning kan förmedla medel eller bevilja understöd endast för hemresa. Medel för att fortsätta resan måste du skaffa själv. 

Mitt körkort har försvunnit utomlands. Kan en beskickning bevilja ett nytt körkort?

Om ditt finska körkort försvinner ska du anmäla det till polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Du kan anhålla om ett nytt körkort från Traficom(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om du bor i ett annat EU-land ska du anhålla om ett nytt lokalt körkort i det land där du bor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Jag har inte på flera dagar fått kontakt med min närstående som är på resa utomlands. Kan utrikesministeriet eller ambassaden hjälpa mig att hitta personen?

Om du misstänker att en anhörig har försvunnit eller blivit offer för ett brott, ska du göra en anmälan om försvunnen person(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till polisen i Finland.  Om du misstänker att en anhörig har försvunnit eller blivit offer för ett brott kan du också vända dig till en beskickning, som kan kontakta de lokala myndigheterna för att få information om ärendet.

Som nära anhörig till en person som är permanent bosatt utomlands ska du däremot vända dig direkt till de lokala myndigheterna för att hitta personen och utreda situationen.

Observera att när du efterfrågar information om en myndig person, kan beskickningen vidarebefordra eventuell information som den får reda på till dig endast med personens samtycke.

Jag blev arresterad under min semesterresa. Kan beskickningen hjälpa mig att bli fri och betala mina böter?

Observera att lokala lagar även gäller turister, och att sådant som inte är straffbart i Finland kan vara förbjudet i ett annat land. 

Beskickningen försöker ta reda på om landet där du befinner dig förser dig med ett rättsbiträde och en tolk om du är misstänkt eller åtalad för brott. Beskickningen kan också på din begäran meddela om det som hänt till en person i Finland som du väljer.

En finsk beskickning kan inte ingripa i utredningen eller den rättsliga behandlingen av ärendet eller påverka om du släpps fri i den lokala jurisdiktionen. Beskickningen kan inte heller ge dig juridiska råd eller representera dig i ärendet, utan det är ditt rättsbiträde eller din advokat som ska sköta dessa uppgifter. Beskickningen kan inte heller betala dina böter eller bevilja ekonomiskt understöd för dem, utan du måste själv skaffa fram pengar till böterna, vid behov med hjälp av exempelvis närstående i Finland. 

Jag har fått veta att en anhörig till mig har avlidit utomlands. Vad ska jag göra?

Kontrollera om den avlidna hade en försäkring och kontakta försäkringsbolaget. Om den avlidna hade en försäkring som ersätter hemsändning, ansvarar försäkringsbolaget för kostnaderna och arrangemangen för hemsändningen. Om den avlidna saknade försäkring ansvarar de anhöriga för kostnaderna för hemsändningen.

Utrikesministeriet och finska beskickningar kan hjälpa de anhöriga att hitta en lokal begravningsbyrå som ordnar hemsändningen i samarbete med de anhöriga.

Skicka den avlidnas dödsattest i original, som är officiellt legitimerad i det land där den utfärdats, eller en kopia av attesten som är legitimerad och officiellt bestyrkt som äkta till närmaste finska beskickning utomlands eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Finland. På så sätt kan informationen om dödsfallet registreras i befolkningsdatasystemet i Finland.

Utrikesministeriet sköter inte ärenden som gäller kvarlåtenskap. De anhöriga kan gärna anlita en jurist för att sköta egendomsfrågor utomlands. Finska beskickningar kan stå till tjänst med kontaktuppgifter till lokala juristbyråer.

Jag är i ett land där det inte finns någon finsk beskickning. Var kan jag få hjälp?

Om det inte finns någon finsk beskickning i landet där du befinner dig kan du få hjälp av de andra nordiska ländernas beskickningar eller, om du befinner dig utanför Europeiska unionen, även från de andra EU-ländernas beskickningar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det finska utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt varje dag.

Tfn +358 9 1605 5555 (samtalen spelas in), paivystys.um@formin.fi

Krissituationer i världen

Enligt de lokala medierna har det inträffat en naturkatastrof i landet där jag vistas. Vad ska jag göra?

I en krissituation (t.ex. naturkatastrof, storolycka, politiska oroligheter) har landets myndigheter även ett ansvar för utlänningar som vistas i landet. Agera enligt de anvisningar som de lokala myndigheterna ger och följ de lokala medierna. Om du behöver akut hjälp ska du kontakta räddningsmyndigheterna i landet där du vistas (polis, brandkår, ambulans). Följ också den finska beskickningens webbplats och kontakta beskickningen eller utrikesministeriets jour i händelse av en nödsituation.

Om det är möjligt ska du undvika krisområdet och meddela dina närstående om situationen.  Om du inte ännu har gjort en reseanmälan ska du göra det, så att UM kan kontakta dig vid behov. Om det inte är nödvändigt för dig att fortsätta din vistelse bör du överväga att återvända till Finland med kommersiella förbindelser.

Kan finska staten flyga hem mig från utlandet om det exempelvis inträffar en naturkatastrof?

Om det inträffar en naturkatastrof eller annan kris ska du försöka återvända till Finland med kommersiella förbindelser. I sista hand, om skyddet av den personliga säkerheten kräver det, kan utrikesministeriet eller en beskickning hjälpa dig att ta dig från krisområdet till närmaste trygga område, antingen inom landet eller i ett grannland. I en krissituation kan man vid behov också ordna med hemsändning.

I övervägandet och genomförandet av hjälpåtgärder och deras omfattning beaktas krissituationen, övriga omständigheter samt de övriga nordiska ländernas och EU-ländernas åtgärder. I en krissituation är de faktiska möjligheterna att hjälpa alltid begränsade.

Hemsändning och evakuering sker endast med den berördas samtycke. Observera att hemsändning och evakuering är avgiftsbelagda tjänster, och att du själv ansvarar för kostnaderna.

Vad är en reseanmälan och vad har jag för nytta av den?

Reseanmälan är en tjänst där du kan ge uppgifter om din resa och dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet när du ska resa utomlands. Om du vill kan du också meddela om en permanent flytt utomlands via tjänsten.

Om du har gjort en reseanmälan kan utrikesministeriet skicka meddelanden och/eller kontakta dig i en nöd- eller krissituation. Reseanmälan är det enda sättet för utrikesministeriet att få information om din vistelse utomlands.

Boende utomlands

Jag är finsk medborgare men har bott utomlands i många år. Nu vill jag återvända till Finland. Kan en beskickning hjälpa mig med min återflytt?

Som finsk medborgare har du alltid rätt att återvända till Finland, men du ansvarar själv för arrangemangen och kostnaderna för flytten. UM eller beskickningarna kan inte hjälpa till med att ordna en flytt och inte heller betala kostnader för en flytt.

Min anhöriga som bor utomlands är sjuk och behöver hjälp. Vad ska vi göra? Kan ambassaden ordna vård utomlands eller ta personen till Finland?

En person som är bosatt utomlands omfattas i regel av social- och hälsovården i boendelandet och av de tjänster som erbjuds i landet. Varje land har sin egen lagstiftning och praxis som avgör hurdan vård som erbjuds, till vem och på vilka villkor.

Om du är orolig för en person som bor utomlands kan du vända dig direkt till myndigheterna i landet där personen bor. Ambassaden kan inte ordna hälso- och sjukvård för en person som bor utomlands. Det är också ofta personen själv som väljer om han eller hon vill söka vård. Utrikesministeriet eller en finsk ambassad kan inte heller vara mellanhand i ett sådant här ärende, och kan inte påverka exempelvis hurdan vård en främmande stat erbjuder för sina invånare.

Utrikesministeriet eller ambassaden kan inte ta personer till Finland. För att eventuell sjukvård eller anstaltsvård ska kunna ordnas i Finland krävs i regel personens eget samtycke och att personen omfattas av Finlands sociala trygghet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  I vissa fall kan en förflyttning till Finland också kräva en bedömning av den behandlande läkaren och en ledsagare.

Information om hälso- och sjukvårdstjänster i många olika länder finns på EU-hälsovärd.fi: Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Jag är permanent bosatt utomlands, men jag behöver hjälp med att lyfta pension från Finland och även med kontakten med min bank i Finland. Kan beskickningen hjälpa mig?

Vid behov kan beskickningen stå till tjänst med exempelvis bestyrkande av namnteckning för banken eller ett levnadsintyg för försäkringsbolaget som avgiftsbelagd notarietjänst.

I andra frågor som rör pension, bankärenden eller privatlivet ska du vända dig till den aktör som det gäller. Beskickningen kan inte fungera som ombud i dina privata ärenden. Beskickningar förmedlar inte heller personlig post till personer som vistas utomlands. Om du behöver hjälp eller råd kan du exempelvis vända dig till en privat jurist.

Jag är permanent bosatt utomlands och behöver nu hjälp med kontakten med myndigheter i landet där jag bor. Kan beskickningen hjälpa mig?

De lokala myndigheterna följer sin egen lagstiftning. Om du behöver hjälp eller råd kan du exempelvis vända dig till offentlig rättshjälp eller en privat jurist. Beskickningen har inga befogenheter i ärenden som hör till myndigheternas beslutanderätt i en främmande stat.