Beredskap inför krissituation utomlands

När du fattar ett resebeslut, tänkt på förhand över resmålets säkerhet. Information som stöd för ditt beslut får du på Finlands utlandsbeskickningars webbplatser och genom resemeddelandena. Kriserna kan vara överraskande. Så att beskickningen kan hjälpa dig utomlands i en krissituation, gör en reseanmälan till utrikesministeriet före du åker på resa.

De finländska beskickningarna hjälper finländare i nödsituationer ute i världen. På bilden en strandstuga i Khao Lak i Thailand ett par månader efter tsunamin 2004. Bild: Vesa Häkkinen

Vad är en krissituation?

En krissituation är en betydande risk som hotar finländares säkerhet utomlands. Sådana kan till exempel vara: en storolycka, en naturkatastrof, en miljöolycka, politiska oroligheter, interna sammandrabbningar mellan befolkningsgrupper eller ett krigstillstånd.

En krissituation kan utvecklas långsamt eller uppstå mycket snabbt. I en krissituation agerar man tillsammans med de andra nordiska länderna och med medlemsstaterna i Euroepiska unionen.

Destinationslandets myndigeters ansvar i krissituationer

Enligt internationell rätt ansvarar destinationslandets myndigheter för förutom för sina medborgares säkerhet även för säkerheten för utlänningar som vistas inom landets område. Som resenär måste du i första hand följa och iaktta anvisningar från destinationslandets myndigheter.

Destinationslandets förmåga att sörja för sina egna medborgares eller för utlänningars säkerhet kan dock av olika skäl vara begränsad.

Researrangörer bistår dem som är på paketresa

Researrangören är skyldig att bistå resenären. Enligt lagen om paketresor är i första hand researrangören ansvarig för att bistå resenärerna med att få sjukvård eller tidigare hemsändning samt med utredning av brott eller skada samt i andra nödvändiga åtgärder. 

De som reser på egen hand ansvarar för sina egna resebeslut

 De som reser på egen hand och resenärer som inte omfattas av lagen om paketresor ansvarar själva för sina egna resebeslut och för kostnaderna för olyckor som inträffar på resan. Skaffa en täckande reseförsäkring och håll den i kraft.

 

Hur och vilka hjälper Finlands beskickningar i krissituationer?

En finländsk beskickning är skyldig att vid krissituationer utomlands bistå nödställda personer. Huvuddelen av tjänsterna är avsedda för i första hand sådana som tillfälligt befinner sig utomlands på grund av semesterresa eller arbetsresa. En del av tjänsterna kan också utnyttjas av finländska medborgare som bor permanent utomlands.

Utgångspunkten är dock den att det är myndigheterna i personens hemland som ansvarar för samhälleliga bastjänster, även i en krissituation.

I en krissituation kan beskickningens möjligheter att bistå nödställda personer vara begränsade. I sådana fall bistår beskickningen enligt förmåga. Föremål för en beskicknings eventuella biståndsåtgärder är personer, inte egendom.

 De tjänster utrikesministeriet och Finlands beskickningar tillhandahåller i en krissituation grundar sig på lagen om konsulära tjänster (498/1999),(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) där de tjänster Finlands beskickningar utomlands kan tillhandahålla nödställda personer räknas upp.

Resemeddelanden

Beskickningarna uppdaterar regelbundet resemeddelanden för sitt verksamhetsområde på utrikesministeriets webbplats och på sina egna webbplatser. I en krissituation görs uppdateringar då läget förändras.

  • Det lönar sig för dem som bor inom ett krisområde att i första hand följa de lokala myndigheternas meddelanden, men även beskickningens webbplats för att få information om läget och handlingsdirektiv.
  • De beskickningar som har Facebook- och/eller ett Twitter-konto, informerar via dem om t.ex. plötsliga förändringar i landets/områdets läge.

 

Beredskapsplaner

Finlands beskickningar uppgör beredskapsplaner som omfattar deras verksamhetsområden. I planerna har man skrivit in detaljerade åtgärder i fall av krissituation. En beredskapsplan kan publiceras på beskickningens webbplats eller sändas i skriftlig form till finländare som bor i landet och som registrerat sig vid beskickningen.

Beredskapsplanen innehåller till exempel:

  • viktiga kontaktuppgifter
  • uppsamlingsplatser
  • evakueringsanvisningar med förteckningar över utrustning

 

 

 

Mottagande av kontaktuppgifter

Om du bor permanent utomlands rekommenderar vi att du meddelar dina kontaktuppgifter till beskickningen och till utrikesministeriet. Lättast gör du detta via en reseanmälan: reseanmalan.fi.

 

Läs mer under rubriken: Reseanmälan

Syftet med det register vi upprätthåller är att säkerställa att vi i en krissituation eller vid risk för en sådan så snabbt som möjligt kan komma i kontakt med de personer inom krisområdet som beskickningen eventuellt inom sitt behörighetsområde kan hjälpa.

Tar beskickningar i en krissituation kontakt med resenären?

Beskickningen försöker vara i kontakt med de resenärer som gjort en reseanmälan i sådana krissituationer som förutsätter åtgärder såsom förflyttning till ett säkrare område. Det lönar sig också för resenären att själv kontakta beskickningen, om hon eller han märker något som tyder på kris på resmålet.

Beskickningen kan bistå vid ordnandet av evakuering från krisområdet till närmaste säkra område eller till hemlandet, om skyddet av personlig säkerhet så kräver. Evakueringen är alltid frivillig och sker på den evakuerades egen bekostnad. I en kris som utvecklas långsamt lönar det sig att åka från området på egen hand medan de normala trafikförbindelserna ännu fungerar.

Beskickningen bistår också med nödvändiga kontakter mellan resenären och dennes anhöriga i hemlandet samt förmedlar information till utrikesministeriet om finländare inom krisområdet samt utvecklingen av krissituationen.

Landsvis information

Landsvis information hittar du på beskickningarnas webbplatser och i resemeddelandena. Ytterligare information om destinationslandet får du också av andra länders resemeddelanden till sina medborgare och av researrangörer.