Jobba inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet rekryterar nya medarbetare huvudsakligen via två gemensamma antagningar: dels till en utbildningskurs för internationella ärenden (Kavaku), dels till en kurs för förvaltningskarriär (Halku).

Foto: UM

Kavaku banar väg för en karriär som diplomat och Halku för en karriär inom förvaltning (assistentuppgifter, konsulära tjänster och andra administrativa och assisterande uppgifter till exempel inom utvecklingssamarbetet eller andra politikområden).

Dessutom rekryteras specialtjänstemän till ministeriets olika avdelningar för ordinarie eller tidsbegränsade uppdrag och specialsakkunniga till utrikesrepresentationen för tidsbegränsade uppdrag.

Utrikesministeriet anställer sommarvikarier huvudsakligen för assistentuppgifter. Ansökningstiden är vanligen i januari. Du hittar mer information om sommarjobb på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Vid ministeriet, ambassaderna och konsulaten arbetar också praktikanter.

På webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kan du läsa mer om olika möjligheter att arbeta inom staten och söka ledigförklarade jobb.

Kursen i internationella ärenden (Kavaku)

Den som vill arbeta som diplomat ska gå utrikesministeriets diplomatkurs, kursen i internationella ärenden (Kavaku). I utbildningsprogrammet för blivande diplomater ingår studier som förbereder för arbete inom utrikesförvaltningen och praktik vid utrikesministeriet och inom utrikesrepresentationen.

Ansökningar till kursen ska lämnas in elektroniskt på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Urvalsprocessen till diplomatkursen har flera steg. Där ingår bland annat en inledande intervju, ett skriftligt prov, språkprov och ett omfattande lämplighetstest. Hur många som antas till kursen varierar enligt behov. De som antas till kursen utnämns till en början till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som attachéer. Målet är att utnämna dem som avlagt kursen till en ordinarie tjänst som utrikessekreterare efter ungefär ett och ett halvt års tjänstgöring

De formella behörighetsvillkoren för diplomatkursen fastställs i förordningen om utrikesförvaltningen (256/2000). För att bli antagen till Kavaku måste du uppfylla följande kriterier:

 • finskt medborgarskap
 • högre högskoleexamen
 • de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska)
 • god förmåga att i tal och skrift använda ett, och därtill nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda ett annat av följande språk: arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, tyska.

För att bli antagen till kursen ska du ha både professionella och personliga färdigheter att representera Finland i världen. Vi söker flexibla lagspelare med god social kompetens. Inom diplomatyrket arbetar man med mycket varierande uppgifter och utrikesministeriet söker personer med mångsidiga intressen och erfarenheter från olika områden.

Det finns ingen övre åldersgräns för diplomatkursen. Under de senaste åren har de som antagits till Kavaku varit mellan 25 och 40 år och medelåldern har legat kring 30.

Ingångslönen för en attaché är för närvarande 3 592,16 €/mån. Efter utnämningen till utrikessekreterare övergår du till ministeriets lönesystem där lönen fastställs på basis av uppgiftens kravnivå och din personliga arbetsprestation.

Praktiska anvisningar för Kavaku-ansökan:

 • Ansökan till kursen ska lämnas in elektroniskt inom utsatt tid på  www.valtiolle.fi. Till ansökan ska du bifoga endast din meritförteckning (CV).
 • Alla frågor ska besvaras på finska. Frågorna kan vara på engelska, beroende på webbläsarens eller systemet språkinställningar, men de ska ändå besvaras på finska.
 • De som väljs ut till den inledande intervjun och det skriftliga provet meddelas personligen efter det att ansökningstiden löpt ut. I samband med detta ber utrikesministeriet dig också skicka in alla betyg och andra intyg som krävs.
 • Vid behov ska det vara möjligt att visa upp ett intyg över all erfarenhet och utbildning som nämns i ansökan, inklusive examensbevis  (i fråga om en utländsk examen behövs också ett beslut om jämställande av högskoleexamen) och arbets- och praktikbetyg. Sökanden ska också kunna visa kunskaper i de inhemska språken på det sätt som sökkriterierna förutsätter. Utbildningsstyrelsen ordnar språkprov inom statsförvaltningen med hjälp av vilka den föreskrivna kunskapen i de inhemska språken kan visas, om sökanden till exempel har avlagt sin examen utomlands. Till skillnad från tidigare år ska sökanden dock inte lämna in intyg för de utländska språken, om de inte särskilt begärs.

 • När det gäller utländska språk ska språkkunskaperna i ansökan bedömas utifrån ett språkintyg eller en egen bedömning i enlighet med den europeiska referensramen (CERF). Bekanta dig med bedömningsskalan. När det gäller utländska språk ska både muntliga och skriftliga kunskaper visas i de språkprov som ordnas i ett senare skede.

 • Följande ansökningsfas består av lämplighetsbedömning och språkprov.

 • Den sista ansökningsfasen är slutintervjun.

Frågor om Kavaku-ansökan kan skickas per e-post till kavakurekry@formin.fi. Läs också våra svar på de vanligaste frågorna! (PDF, på finska)

 

Anchor

Utbildningsprogrammet för administrativa tjänstemän (Halku)

Utrikesministeriet rekryterar nya tjänstemän för administrativa uppgifter vartannat år genom ett utbildningsprogram (Halku). Vi utlyser programmet på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Utbildningsprogrammet förnyas 2020 så att det särskilt fokuserar på inreseärenden. De personer som väljs till utbildningsprogrammet utnämns till en tidsbunden tjänst som biträdande byråsekreterare. Målet är att utnämna dem som har avlagt utbildningsprogrammet med godkänt resultat till en ordinarie byråsekreterartjänst.

Till de administrativa tjänstemännens uppgifter räknas bland annat assistentuppgifter, inreseärenden och konsulära tjänster, ekonomiförvaltning, informationsförvaltning, personal- och fastighetsförvaltning. Din titel kan till exempel vara ledningens assistent, förvaltningsansvarig, kommunikationsassistent, informatör, konsulär tjänsteman, ansvarig tjänsteman (konsulärt bistånd och krissituationer), personalplanerare, säkerhetsexpert eller ekonomi- och informationsförvaltningsansvarig.

Rekryteringsprocessen till kursen har flera steg och räcker kring fem månader. Det ingår bland annat intervjuer och ett lämplighetstest.

Efter några års tjänstgöring i Finland kan du söka administrativa tjänster inom Finlands utrikesrepresentation. Utrikesministeriet ger förberedande utbildning för uppdraget innan du förflyttas utomlands.

Urvalskriterier

Av sökande till kursen krävs:

 • finskt medborgarskap
 • de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (god förmåga att i tal och skrift använda finska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska, enligt 6 § i förordning 1053/2003)
 • språkkunskaperna ska i första hand visas på det sätt som nämns i förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina inom statsförvaltningen, påvisande av språkkunskaper genom allmänna språkexamina eller påvisande av språkkunskaper i samband med studier).

Vi förväntar oss också:

 • en lämplig utbildning (t.ex. YH-examen)
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av följande språk: engelska, de nordiska språken, spanska, franska, tyska, portugisiska, ryska, kinesiska, arabiska, japanska, italienska (övriga språkkunskaper är meriterande)
 • andra färdigheter och egenskaper som behövs för administrativa uppdrag.

Om du har frågor om Halku-ansökningen kan du skicka e-post till halkurekry@formin.fi.

AnställningsvillkorAnchor

Utrikesministeriet tillämpar statens gällande tjänstevillkor.

Lönen beror på kraven i arbetet och dina personliga prestationer. Vid tjänstgöring på någon beskickning i utlandet har du rätt att få vissa tillägg som ortstillägg, tillägg för make och barntillägg.

Vid anställning i Finland omfattas du av reglerna i vår sjukförsäkringslag. Vid tjänstgöring i utlandet ersätts hälso- och sjukvårdskostnader också för medföljande make/maka och barn under arton år. På semester och tjänsteuppdrag i Finland omfattas du på normalt sätt av sjukförsäkringslagen.

Mer på webbplatsen

Karriär inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet rekryterar nya medarbetare huvudsakligen via två gemensamma antagningar: dels till en utbildningskurs för internationella ärenden (Kavaku), dels till en kurs för förvaltningskarriär (Halku).

Teamet vid Utrikesministeriets Europainformation.
Foto: UM Europainformationen

Kavaku banar väg för en karriär som diplomat och Halku för en karriär inom förvaltning (assistentuppgifter, konsulära tjänster och andra administrativa och assisterande uppgifter till exempel inom utvecklingssamarbetet eller andra politikområden).

Dessutom rekryteras specialtjänstemän till ministeriets olika avdelningar för ordinarie eller tidsbegränsade uppdrag och specialsakkunniga till utrikesrepresentationen för tidsbegränsade uppdrag.

Utrikesministeriet anställer sommarvikarier huvudsakligen för assistentuppgifter. Ansökningstiden är vanligen i januari. Du hittar mer information om sommarjobb på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Vid ministeriet, ambassaderna och konsulaten arbetar också praktikanter.

På webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kan du läsa mer om olika möjligheter att arbeta inom staten och söka ledigförklarade jobb.

Kursen i internationella ärenden (Kavaku)

Den som vill arbeta som diplomat ska gå utrikesministeriets diplomatkurs, kursen i internationella ärenden (Kavaku). I utbildningsprogrammet för blivande diplomater ingår studier som förbereder för arbete inom utrikesförvaltningen och praktik vid utrikesministeriet och inom utrikesrepresentationen.

Ansökningar till kursen ska lämnas in elektroniskt på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Urvalsprocessen till diplomatkursen har flera steg. Där ingår bland annat en inledande intervju, ett skriftligt prov, språkprov och ett omfattande lämplighetstest. Hur många som antas till kursen varierar enligt behov. De som antas till kursen utnämns till en början till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som attachéer. Målet är att utnämna dem som avlagt kursen till en ordinarie tjänst som utrikessekreterare efter ungefär ett och ett halvt års tjänstgöring

De formella behörighetsvillkoren för diplomatkursen fastställs i förordningen om utrikesförvaltningen (256/2000). För att bli antagen till Kavaku måste du uppfylla följande kriterier:

 • finskt medborgarskap
 • högre högskoleexamen
 • de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska)
 • god förmåga att i tal och skrift använda ett, och därtill nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda ett annat av följande språk: arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, tyska.

För att bli antagen till kursen ska du ha både professionella och personliga färdigheter att representera Finland i världen. Vi söker flexibla lagspelare med god social kompetens. Inom diplomatyrket arbetar man med mycket varierande uppgifter och utrikesministeriet söker personer med mångsidiga intressen och erfarenheter från olika områden.

Det finns ingen övre åldersgräns för diplomatkursen. Under de senaste åren har de som antagits till Kavaku varit mellan 25 och 40 år och medelåldern har legat kring 30.

Ingångslönen för en attaché är för närvarande 3 592,16 €/mån. Efter utnämningen till utrikessekreterare övergår du till ministeriets lönesystem där lönen fastställs på basis av uppgiftens kravnivå och din personliga arbetsprestation.

Praktiska anvisningar för Kavaku-ansökan:

 • Ansökan till kursen ska lämnas in elektroniskt inom utsatt tid på  www.valtiolle.fi. Till ansökan ska du bifoga endast din meritförteckning (CV).
 • Alla frågor ska besvaras på finska. Frågorna kan vara på engelska, beroende på webbläsarens eller systemet språkinställningar, men de ska ändå besvaras på finska.
 • De som väljs ut till den inledande intervjun och det skriftliga provet meddelas personligen efter det att ansökningstiden löpt ut. I samband med detta ber utrikesministeriet dig också skicka in alla betyg och andra intyg som krävs.
 • Vid behov ska det vara möjligt att visa upp ett intyg över all erfarenhet och utbildning som nämns i ansökan, inklusive examensbevis  (i fråga om en utländsk examen behövs också ett beslut om jämställande av högskoleexamen) och arbets- och praktikbetyg. Sökanden ska också kunna visa kunskaper i de inhemska språken på det sätt som sökkriterierna förutsätter. Utbildningsstyrelsen ordnar språkprov inom statsförvaltningen med hjälp av vilka den föreskrivna kunskapen i de inhemska språken kan visas, om sökanden till exempel har avlagt sin examen utomlands. Till skillnad från tidigare år ska sökanden dock inte lämna in intyg för de utländska språken, om de inte särskilt begärs.

 • När det gäller utländska språk ska språkkunskaperna i ansökan bedömas utifrån ett språkintyg eller en egen bedömning i enlighet med den europeiska referensramen (CERF). Bekanta dig med bedömningsskalan. När det gäller utländska språk ska både muntliga och skriftliga kunskaper visas i de språkprov som ordnas i ett senare skede.

 • Följande ansökningsfas består av lämplighetsbedömning och språkprov.

 • Den sista ansökningsfasen är slutintervjun.

Frågor om Kavaku-ansökan kan skickas per e-post till kavakurekry@formin.fi. Läs också våra svar på de vanligaste frågorna! (PDF, på finska)

 

Utbildningsprogrammet för administrativa tjänstemän (Halku)

Utrikesministeriet rekryterar nya tjänstemän för administrativa uppgifter vartannat år genom ett utbildningsprogram (Halku). Vi utlyser programmet på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Utbildningsprogrammet förnyas 2020 så att det särskilt fokuserar på inreseärenden. De personer som väljs till utbildningsprogrammet utnämns till en tidsbunden tjänst som biträdande byråsekreterare. Målet är att utnämna dem som har avlagt utbildningsprogrammet med godkänt resultat till en ordinarie byråsekreterartjänst.

Till de administrativa tjänstemännens uppgifter räknas bland annat assistentuppgifter, inreseärenden och konsulära tjänster, ekonomiförvaltning, informationsförvaltning, personal- och fastighetsförvaltning. Din titel kan till exempel vara ledningens assistent, förvaltningsansvarig, kommunikationsassistent, informatör, konsulär tjänsteman, ansvarig tjänsteman (konsulärt bistånd och krissituationer), personalplanerare, säkerhetsexpert eller ekonomi- och informationsförvaltningsansvarig.

Rekryteringsprocessen till kursen har flera steg och räcker kring fem månader. Det ingår bland annat intervjuer och ett lämplighetstest.

Efter några års tjänstgöring i Finland kan du söka administrativa tjänster inom Finlands utrikesrepresentation. Utrikesministeriet ger förberedande utbildning för uppdraget innan du förflyttas utomlands.

Urvalskriterier

Av sökande till kursen krävs:

 • finskt medborgarskap
 • de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (god förmåga att i tal och skrift använda finska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska, enligt 6 § i förordning 1053/2003)
 • språkkunskaperna ska i första hand visas på det sätt som nämns i förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina inom statsförvaltningen, påvisande av språkkunskaper genom allmänna språkexamina eller påvisande av språkkunskaper i samband med studier).

Vi förväntar oss också:

 • en lämplig utbildning (t.ex. YH-examen)
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av följande språk: engelska, de nordiska språken, spanska, franska, tyska, portugisiska, ryska, kinesiska, arabiska, japanska, italienska (övriga språkkunskaper är meriterande)
 • andra färdigheter och egenskaper som behövs för administrativa uppdrag.

Om du har frågor om Halku-ansökningen kan du skicka e-post till halkurekry@formin.fi.

Anställningsvillkor

Utrikesministeriet tillämpar statens gällande tjänstevillkor.

Lönen beror på kraven i arbetet och dina personliga prestationer. Vid tjänstgöring på någon beskickning i utlandet har du rätt att få vissa tillägg som ortstillägg, tillägg för make och barntillägg.

Vid anställning i Finland omfattas du av reglerna i vår sjukförsäkringslag. Vid tjänstgöring i utlandet ersätts hälso- och sjukvårdskostnader också för medföljande make/maka och barn under arton år. På semester och tjänsteuppdrag i Finland omfattas du på normalt sätt av sjukförsäkringslagen.

Sidansvarig