Internationellt samarbete för förhindrande av korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism

Tillsynen av och riskhanteringen inom utvecklingssamarbetet är en del av det nationella och internationella samarbetet för förhindrande av korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finland är medlem i flera internationella konventioner mot korruption. Utvecklingssamarbetet styrs också av OECD:s anvisningar mot korruption från 2016.

Internationella organisationer har i sina utvärderingar gett rekommendationer för vilka åtgärder mot korruption Finland ännu borde vidta. Statsrådets strategi mot korruption(Länk till en annan webbplats.) och ett åtgärdsprogram i anslutning till detta har utarbetats för åren 2021–2023.

Utvecklingssamarbetet stöder också förebyggandet av korruption. Man kan främja en god förvaltning bland annat genom att stärka parlamentets och myndigheternas tillsynsroll samt genom att förbättra tillgången till offentlig information och medborgarnas möjligheter att kräva information om utvecklingsprogrammens resultat och resurser.