Finlands utvecklingssamarbete i Zambia

Zambia är ett politiskt stabilt och tryggt land vars ekonomi växer i snabb takt. Landet strävar efter att bli ett medelinkomstland 2030. Det som fördröjer att målet nås är ekonomins ensidighet, det stora beroendet av kopparexporten och en befolkningstillväxt som hör till de snabbaste i världen. Över hälften av zambierna lever i fattigdom och de ekonomiska klyftorna är stora. Finland stöder den privata sektorns utveckling, bättre produktivitet och sysselsättning för ungdomar.

Landprogram för Zambia:

Country Strategy for Development Cooperation, Zambia 2016–2019

Infograafi Sambia, ruotsi

Handelssamarbete:

Det traditionella utvecklingssamarbetet i Zambia minskar under de kommande åren. Samtidigt söker man sätt att bredda basen för de ekonomiska relationerna mellan Finland och Zambia. Inom Team Finland-verksamheten används finansieringsinstrument för handelsbaserat samarbete. I landprogrammet ingår också ett program för utveckling av den privata sektorn med liknande mål.

Civilsamhällets samarbete:

Finländska organisationer får särskilt stöd för arbete i Zambia som har att göra med utvecklingen av ett mer inkluderande och fungerande samhälle och bättre förvaltning. Särskilt arbete som stärker kvinnors politiska deltagande och barnens ställning får stöd.

Resultat:

 • Zambias program för grundtrygghet har tydligt minskat fattigdomen i de områden där det genomförts. Resultaten har bekräftats genom pålitliga årligen utförda studier. Programmet har utvidgats och nu får kring 190 000 familjer utkomststöd. Programmet har också gett den lokala ekonomin ett uppsving. Zambias socialpolitik har utvecklats och samarbetet med olika givare i landet fungerar. Å andra sidan har inte statens budget för social trygghet vuxit som förväntat.

 • Utvecklingsprogrammet för finanssektorn har överskridit det uppställda målet att hälften av zambierna ska nås av finansieringstjänster. Särskilt antalet kvinnliga kunder har ökat. Mobila lösningar för finansieringstjänster har redan nått 14 procent av den vuxna befolkningen, det vill säga över en miljon zambier använder tjänsterna.

 • Programmet för grön ekonomi och sysselsättning har ökat användningen av miljövänliga metoder, skapat hundratals nya arbetstillfällen, understött ett miljöperspektiv i undervisningen och utbildat experter på hållbar byggverksamhet och affärsverksamhet.

Riskhantering

Riskerna i anslutning till utvecklingssamarbetet minskas genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetsparter och representanter för landets förvaltning. Medborgarnas möjligheter att påverka sitt lands utveckling främjas också.

De största riskerna i Finlands utvecklingssamarbete i Zambia har att göra med bristande kunskaper och med förvaltningen.

Riskerna hanteras genom att projekten väljs ut med omsorg, genom att pågående verksamhet bevakas aktivt och genom att erfarenheter av redan avslutade projekt beaktas.

Finlands stöd:

Den privata sektorns utveckling:

 • Nytt utvecklingsprogram för den privata sektorn: 9 miljoner euro 2017–2021
 • Programmet Green Jobs: 8,5 miljoner euro 2014-2018
 • Samarbete med den nationella pensionsmyndigheten (THL-NAPSA):
 • 1 miljon euro 2018–2020
 • Anslag för lokalt samarbete: 0,9 miljoner euro

Ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle

 • Programmet för social trygghet (Zambia Social Protection Expansion Programme): 9,6 miljoner euro 2016–2018
 • Civilsamhällesstöd för social trygghet (NGO Support to Social Protection by Save the Children Finland): xx
 • Skogs- och naturresursprogram (Decentralized forest and other natural resources management programme): 4,4 miljoner euro 2015–2018
 • Civilsamhällets miljöfond (Civil Society Environment Fund II): 4,6 miljoner euro 2015–2019