Finlands utvecklingssamarbete i Zambia

Zambia är ett politiskt stabilt och tryggt land vars ekonomi växer i snabb takt. Landet strävar efter att bli ett medelinkomstland 2030. Det som fördröjer att målet nås är ekonomins ensidighet, det stora beroendet av kopparexporten och en befolkningstillväxt som hör till de snabbaste i världen. Över hälften av zambierna lever i fattigdom och de ekonomiska klyftorna är stora. Finland stöder den privata sektorns utveckling, bättre produktivitet och sysselsättning för ungdomar.

Landprogram för Zambia:

Country Strategy for Development Cooperation, Zambia 2016–2019(Öppnar nytt fönster)

Infograafi Sambia, ruotsi

Handelssamarbete:

Det traditionella utvecklingssamarbetet i Zambia minskar under de kommande åren. Samtidigt söker man sätt att bredda basen för de ekonomiska relationerna mellan Finland och Zambia. Inom Team Finland-verksamheten används finansieringsinstrument för handelsbaserat samarbete. I landprogrammet ingår också ett program för utveckling av den privata sektorn med liknande mål.

Civilsamhällets samarbete:

Finländska organisationer får särskilt stöd för arbete i Zambia som har att göra med utvecklingen av ett mer inkluderande och fungerande samhälle och bättre förvaltning. Särskilt arbete som stärker kvinnors politiska deltagande och barnens ställning får stöd.

Resultat:

 • Med stöd av Finland har den första landsomfattande skogsinventeringen i Zambia genomförts. Det är den mest omfattande kartläggning av naturresurser som någonsin har gjorts i Zambia till stöd för utnyttjandet av mark- och skogstillgångar och utvecklingen av skogsförvaltningen.
 • Med Finlands stöd har Zambias skogspolitik och skogslagstiftning uppdaterats. Lagstiftningen möjliggör bland annat samhällenas rätt till de skogsområden de nyttjar. Med stöd av skogs- och naturresursprogrammet har samhällen i Zambia för första gången fått över 30 000 hektar skog i sin besittning i enlighet med lag.

 • Zambias program för grundtrygghet har tydligt minskat fattigdomen i de områden där det genomförts. Resultaten har bekräftats genom pålitliga årligen utförda studier. Programmet har utvidgats, och det har också gett den lokala ekonomin ett uppsving. Socialpolitiken i Zambia har utvecklats, men anslagen i statsbudgeten till social trygghet har inte ökat i enlighet med förväntningarna.

 • Utvecklingsprogrammet för finanssektorn har överskridit det uppställda målet att hälften av zambierna ska nås av finansieringstjänster. Särskilt kvinnornas andel av finansieringstjänsternas kunder har vuxit. Mobila lösningar för finansieringstjänster har redan nått 14 procent av den vuxna befolkningen, vilket innebär att över en miljon zambier använder tjänsterna.

 • Programmet för grön ekonomi och sysselsättning har ökat användningen av miljövänliga metoder och skapat hundratals nya arbetstillfällen. Inom programmet har man även understött ett miljöperspektiv i undervisningen och utbildat experter på hållbar byggverksamhet och affärsverksamhet.

Riskhantering

Riskerna i anslutning till utvecklingssamarbetet minskas genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetsparter och representanter för landets förvaltning. Medborgarnas möjligheter att påverka sitt lands utveckling främjas också.

De största riskerna i Finlands utvecklingssamarbete i Zambia har att göra med bristande kunskaper och med förvaltningen.

Riskerna hanteras genom att projekten väljs ut med omsorg, genom att pågående verksamhet bevakas aktivt och genom att erfarenheter av redan avslutade projekt beaktas.

Pågående program

Den privata sektorns utveckling:

 • ​​​​​​​​​​​​Utvecklingsprogrammet för den privata sektorn (Accelerated Growth for SME’s in Zambia): 9 miljoner euro 2018–2022.

 • Programmet för gröna arbetsplatser (Zambia Green Jobs): 8,5 miljoner euro 2014–2018

 • Samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och Zambias nationella pensionsmyndighet (THL-NAPSA): 1 miljon euro 2018–2020.

 • Anslag för lokalt samarbete: 0,9 miljoner euro 2016–2019.

Ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle:

 • Programmet för social trygghet (Zambia Social Protection Expansion Programme): 9,6 miljoner euro 2016–2018.

 • Civilsamhällesstöd för social trygghet (NGO Support to Social Protection by Save the Children Finland).

 • Skogs- och naturresursprogrammet (Decentralized Forest and other Natural Resources Management Programme): 4,4 miljoner euro 2015–2018.

 • Civilsamhällets miljöfond (Civil Society Environment Fund II): 4,6 miljoner euro 2015–2019.

​​​​​​​​​​​​Dessutom stöder Finland regionala program som omfattar Zambia:

 • Innovationsprogrammet för södra Afrika (Southern Africa Innovation Support Programme, SAIS).

 • Energi- och miljöpartnerskapet (Energy and Environment Partnership Southern and East Africa, EEP Africa).

 • Stödprogrammet för små skogsägare (Forest and Farm Facility, FFF).

 • Europeiska unionens (EU Social Protection Systems Programme, EU-SPS) och Afrikanska unionens (African Social Protection Leadership Curriculum, TRANSFORM) utvecklingsprogram för social trygghet, som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL).