Vanliga frågor om viseringar och uppehållstillstånd

Information och anvisningar om viseringar och uppehållstillstånd.

När du söker visum

Behöver jag visum när jag reser till Finland?

Finland beslutar inte självständigt om tredjelandsmedborgare behöver visum, utan Schengenländerna har gemensamt beslutat hur främmande makters medborgare får röra sig på deras territorium och vilka staters medborgare som måste ha visum. Kontrollera om det krävs visum av medborgare i ditt land

Vilka regler följs när visum beviljas?

Att bevilja Schengenvisum baserar sig på  EU:s viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) som anger de villkor och förfaranden som gäller när visum beviljas för transitering genom eller vistelse inom Schengenstaternas territorium. Vistelsen får vara högst 90 dagar.

När kan jag ansöka om visum?

Du kan ansöka om visum tidigast sex (6) månader innan du ska resa. Detta gäller dock inte sjömän som reser i arbetet. De kan ansöka om visum tidigast nio (9) månader före resan.

Reservera minst 15 dagar för ansökan om visum. Belastningen inom behandlingen av ansökan ibland är mycket stor, så vi rekommenderar att du bokar tid för inlämnande av ansökan genast när det är klart att din resa blir av.

Var och hur ansöker jag om visum?
– Om det huvudsakliga målet för din resa är Finland, ska du ansöka om visum hos det närmaste viseringscenter som den finländska beskickningen anvisar dig till. Om det inte finns något finländskt viseringscenter i ditt stationeringsland, kan du ansöka om visum vid Finlands beskickning eller i det Schengenland som representerar Finland i det land där du är medborgare eller bor permanent.

Läs mer om ansökan om visum

Jag vill få asyl i Finland. Kan jag få visum för att ansöka om asyl?

Du kan ansöka om asyl endast i Finland eller vid Finlands gräns. Visum kan i princip inte beviljas av humanitära skäl till en person som vill resa till Finland för att ansöka om asyl. Om du behöver hjälp i din bosättningsstat, kontakta FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), Röda Korset eller Röda Halvmånen i denna stat.

Jag vill komma till Finland för att jobba. Kan utrikesministeriet hjälpa mig att hitta ett jobb?

Utrikesministeriet kan inte hjälpa dig att hitta ett jobb i Finland. Sök jobb genom att kontakta en arbetsgivare direkt.

Jag mellanlandar i Helsingfors. Behöver jag visum, om jag inte lämnar flygplatsens internationella zon? 

Endast medborgare i följande länder behöver visum för flygplatstransitering: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Irak, Iran, Demokratiska republiken Kongo, Nigeria, Pakistan, Somalia och Sri Lanka. Medborgare i andra länder behöver inte visum, om de inte lämnar flygplatsens internationella zon. Om ditt destinationsland inte är Finland och du flyger via Helsingfors till ett annat Schengenområde, behöver du ett visum utfärdat av Schengenlandet i fråga. Då passerar du passkontrollen i Helsingfors.

Vad är VFS? Varför måste jag vara i kontakt med VFS?

VFS Global (Visa Facilitation Services Global) är en extern tjänsteleverantör som används av Finland och som även i flera andra länder ansvarar för mottagandet av visumansökningar. VFS fattar inte beslut om visumansökningar – dessa beslut fattas vid en finländsk beskickning. Användningen av en extern tjänsteleverantör grundar sig på EU:s viseringskodex och utlänningslagen. Utrikesministeriet och beskickningarna övervakar den externa tjänsteleverantörens verksamhet.

Behöver jag ett engångs- eller flergångsvisum?

Ett engångsvisum ger dig rätt till en inresa till Schengenområdet. Du kan besöka flera Schengenländer under visumets giltighetstid, så länge du inte lämnar Schengenområdet under denna tid. Om du lämnar Schengenområdet under denna tid och vill återvända till Schengenområdet, behöver du ett flergångsvisum.

Läs mer om olika typer av visum

Kan jag ansöka om visum vid ett annat medlemslands beskickning? Kan jag ansöka om visum av Finland, även om min destination är ett annat medlemsland?

Om Finland är det huvudsakliga resmålet, ska du ansöka om visum vid Finlands beskickning eller en beskickning som representerar Finland i det land där du ansöker om visum. Om ditt huvudsakliga resmål är ett annat Schengenland än Finland, men du beslutar att ansöka om visum av Finland, avslås din ansökan. Om du ska resa till flera Schengenländer, ska du ansöka om visum av det land där du stannar längst eller där huvudsyftet med din resa kommer att uppfyllas.

Jag fick visum, men inte min vän. Varför?

Varje ansökan behandlas individuellt baserat på kända fakta. Utrikesministeriet kan inte kommentera enskilda ansökningar. Om en ansökan om visum avslås får varje sökande ett så kallat standardformulär som anger orsaken till avslaget.  Avslaget på en ansökan kan bero på till exempel otillräckliga medel, oklarheter om syftet med resan, brist på tillräcklig reseförsäkring eller misstanke om att sökanden inte kommer att lämna Schengenområdet under visumets giltighetstid.

Läs mer om avslag på ansökan om visum

Jag vill bjuda in min vän/släkting/dejtingpartner till Finland. Hur ska jag skriva inbjudan? Finns det ett färdigt formulär för inbjudan?

Inbjudan är ett fritt formulerat dokument som ska innehålla uppgifter om den privatperson eller det företag som bjuder in personen i fråga och om personen som bjuds in. Till dessa uppgifter hör exempelvis namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd. Det finns inget färdigt dokument för inbjudan, utan du kan själv skriva inbjudan.

Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att ange vilket förhållande du har till den inbjudna – är personen  till exempel en vän, make/maka eller släkting. En inbjudan är dock ingen garanti för att visum beviljas. Den inbjudande partens medel beaktas i princip inte när den sökandes ekonomiska situation i hemlandet bedöms (med undantag för t.ex. en arbetsresa som den sökande inte betalar själv).

Måste jag ha egna medel om den som bjudit in mig har lovat att stå för alla mina resekostnader?

Sökanden måste ha tillräckligt med egna medel för sitt uppehälle både under den planerade vistelsen och för återresan till ursprungslandet eller bosättningslandet, eller för transitresan till ett sådant land.

Jag är finsk medborgare och en medlem i min familj ansöker om visum till Finland. Varför behandlas inte ansökan som en ansökan från en familjemedlem till en EU-medborgare?

EU:s direktiv om fri rörlighet 2004/38/EG gäller när

 • en EU-medborgare reser till en annan medlemsstat än hans/hennes medborgarstat tillsammans med en familjemedlem eller
 • en EU-medborgare har utövat sin rätt till fri rörlighet och bosatt sig i ett annat EU-medlemsland och vill besöka sin medborgarstat tillsammans med sin familjemedlem, som är medborgare i ett tredjeland. Om du till exempel bor i en annan EU-stat och din familjemedlem ansöker om visum för att resa med dig till Finland för ett besök, gäller direktivet om fri rörlighet.
 • Direktivet gäller inte finska medborgare som bor i Finland, om de inte har bott tillsammans med sin familjemedlem i en annan EU-medlemsstat.

Jag är finsk medborgare och ska resa utomlands. Behöver jag visum? Var kan jag ansöka om visum till ett annat land?

När du ska resa utomlands, kontrollera vid detta lands beskickning vilka visumregler destinationslandet har och ansök om visum enligt deras instruktioner. Alla länder har inte en beskickning i Helsingfors, utan de kan ligga  i till exempel Stockholm, Oslo eller Berlin. Här hittar du kontaktuppgifterna till främmande makters beskickningar i Finland eller i närliggande länder

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar ansvarar för att utfärda visum till personer som reser till Finland, inte till finländare som reser utomlands.

Jag är inte nöjd med den service jag fick på Finlands beskickning. Kan jag lämna ett klagomål om detta?

Den som misstänker att en myndighet, tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter kan lämna ett klagomål om saken till justitiekanslern. Se närmare anvisningar för att lämna ett klagomål.(Länk till en annan webbplats.)

Jag är rysk medborgare, vilka begränsningar finns för mitt resande?

Finland begränsar ryska medborgares inresor med Schengenvisum i icke-nödvändiga syften till Finland och i transitsyfte vidare till det övriga Schengenområdet.  De inreserestriktioner som trädde i kraft den 30 september 2022 har förlängts genom statsrådets beslut den 6 juli 2023. Begränsningarna gäller tills vidare.

Under den tid som inresebegränsningarna gäller har ryska medborgare rätt att komma till Finland från Ryssland, om de tillhör någon av följande grupper:

 1. Familjemedlemmar till finska medborgare och till utlänningar som är permanent bosatta i Finland
 2. Familjemedlemmar till medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz
 3. Arbete med visum
 4. Personal inom transport- och logistikbranschen i sina arbetsuppgifter
 5. Affärsresenärer
 6. Studerande
 7. De som anländer till Finland för vård
 8. De som äger en bostad eller fastighet
 9. Personal vid en diplomatisk eller konsulär beskickning
 10. Övriga särskilda orsaker (nödvändiga skäl)

Mer information om begränsningarna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats(Länk till en annan webbplats.)

Begäran om omprövning av avslag på ansökan om visum

Hur kan jag begära omprövning av ett negativt beslut fattat av en beskickning?

Om beskickningen avslagit din ansökan om visum kan du begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från delfåendet av det genom att skicka en finsk- eller svenskspråkig begäran till utrikesministeriet på adressen kirjaamo.um@gov.fi. Ett annat alternativ är att enligt de anvisningar om hur man begär omprövning som du fått skicka begäran i pappersform till den finländska beskickning som har fattat visumbeslutet. Till begäran om omprövning ska du bifoga beskickningens beslut och ett kvitto som visar att du betalat avgiften för behandlingen av din begäran (225 euro). Om du vill ge någon annan rätt att sköta ärendet för din räkning ska du bifoga en fullmakt som är utställd på denna person. Du ska egenhändigt underteckna och datera fullmakten. Innan du skickar begäran om omprövning, ska du noggrant läsa och följa de anvisningar om hur man begär omprövning som beskickningen bifogat till sitt avslagsbeslut.

Kan någon annan begära omprövning för min räkning?

Du kan ge en annan person rätt att sköta ditt omprövningsärende med en fullmakt. Fullmakten ska vara daterad och egenhändigt undertecknad av dig. Fullmakten kan vara skriven på finska, svenska eller engelska.

På vilket språk ska begäran om omprövning göras?

En begäran om omprövning ska göras på finska eller svenska.

Hur mycket kostar behandlingen av en begäran om omprövning?

Behandlingen av en begäran om omprövning kostar 255 euro. Avgiften för behandlingen ska betalas separat för varje sökande. Avgiften för behandlingen av en begäran om omprövning återbetalas till den berörda parten, om utrikesministeriet eller förvaltningsdomstolen ändrar det beslut ändringssökandet gäller till ändringssökandens fördel så att visering ska utfärdas.

Återbetalas den avgift som jag betalat för begäran om omprövning, om jag drar tillbaka begäran?

Behandlingen av en begäran om omprövning är avgiftsbelagd. Enligt 190 b § 2 mom. i utlänningslagen återbetalas avgiften för behandlingen av en begäran om omprövning till den berörda parten, om utrikesministeriet eller förvaltningsdomstolen ändrar det beslut ändringssökandet gäller till ändringssökandens fördel så att visering ska utfärdas. Av denna anledning återbetalas inte avgiften för behandlingen i de situationer då sökanden på eget initiativ drar tillbaka sin begäran om omprövning.

Vart ska avgiften för behandlingen av begäran om omprövning betalas?

Bankkontakt för handläggningsavgiften:

Nordea IBAN: FI3616603000106974
BIC: NDEAFIHH
I betalningens meddelandefält: RECT + XXXX + visumsökandens namn (beskickningens Rect-nummer)

Beskickningens nummerserie anges i de anvisningar om hur man begär omprövning som bifogats till beskickningens beslut.

Hur lång tid tar det att behandla en begäran om omprövning?

Begäranden om omprövning behandlas i ankomstordning. Just nu är omprövningsförfarandet mycket överbelastat och behandlingstiden är cirka 11 månader från att begäran om omprövning har lämnats in.

Jag har bjudit in en person till Finland. Kan jag för en person som jag bjudit in få information om situationen i fråga om den begäran om omprövning som denna lämnat in?

På grundval av 24 § i offentlighetslagen är myndighetshandlingar som gäller en visumsökande sekretessbelagda. Av denna anledning kan uppgifter om en sökandes begäran om omprövning lämnas ut endast till sökanden och till en av denne befullmäktigad person.

Varför avslogs min ansökan om visum?

I ärenden som gäller Schengenvisum tillämpar beskickningarna EU:s viseringskodex. Avslaget grundar sig på punkterna i Schengenländernas gemensamma viseringskodex. Varje ansökan bedöms från fall till fall utifrån all tillgänglig information.

Beskickningen anger orsaken till avslaget genom att kryssa i lämplig motiveringspunkt eller motiveringspunkter i ett formulär. Omprövning av ett avslagsbeslut som fattats av en finländsk beskickning kan begäras hos justitieministeriet enligt anvisningarna om hur man begär omprövning.

Kan jag ansöka om visum på nytt efter ett avslagsbeslut, fastän min begäran om omprövning fortfarande är under behandling?

Du kan ansöka om visum på nytt.

Uppehållstillstånd

Vad är skillnaden mellan visum och uppehållstillstånd?

Ett visum är avsett för en korttidsvistelse på mindre än 90 dagar. Med visum får man i regel inte arbeta i Finland eller ett annat Schengenland. En ansökan om visum kan avslås, om det finns befogade skäl att misstänka att sökanden avser att lämna Schengenländernas territorium innan giltigheten för det ansökta visumet gått ut. Om du har för avsikt att bosätta dig i Finland, ska du ansöka om uppehållstillstånd enligt Migrationsverkets anvisning(Länk till en annan webbplats.).

Mer information samt frågor och svar om uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Var kan jag lämna in en ansökan om uppehållstillstånd?

På webbplatsen Finland utomlands kan du få reda på vid vilken beskickning eller vilket VFS Global servicecenter du kan göra det (Länk till en annan webbplats.). Ange ditt bosättningsland i sökfältet och läs därefter de landspecifika instruktionerna om hur du kan boka en tid för identifiering. När du har fyllt i ansökan, boka en tid för att identifiera dig och lämna biometriska kännetecken (underskrift, fotografi, fingeravtryck). Närmare anvisningar får du i samband med tidsbokningen. Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd

Jag har uppehållstillstånd i Finland, men jag tappade bort mitt kort utomlands. Kan jag ansöka om visum för att återvända till Finland?

Om ditt finländska uppehållstillståndskort förkommit, stulits eller gått ut, kan du ansöka om ett D-visum för återresan till Finland, om ditt uppehållstillstånd är i kraft. Ansökan om ett D-visum kräver att du gör ett personligt besök vid beskickningen och att du kan bevisa att du gjort en anmälan om att kortet förkommit till en myndighet i landet i fråga.