Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Kenya

Finlands utvecklingssamarbete med Kenya förbättrar kvinnornas ställning i samhället och främjar ungas sysselsättning.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Jobbsökartjänsten Fuzu, som grundats av finländare, hjälper arbetssökande och arbetsgivare att komma i kontakt med varandra. Tjänsten har redan nästan en miljon användare i Kenya och i grannlandet Uganda. Fuzu har fått stöd av bland annat Finnfund, BEAM och Finnpartnership. Bild: Simon Maina / AFP. Lehtikuva

Kenya är en av Afrikas mest stabila demokratier. Landet har en modern grundlag och en mångsidig ekonomisk struktur, vilket bidrog till att Kenya började räknas som ett land med lägre medelinkomst 2015.

Trots den snabba ekonomiska tillväxten är fattigdomen fortfarande ett problem, då ungefär en tredjedel av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen. Korruptionen i landet slukar en betydande andel av de offentliga medlen. Den snabba befolkningstillväxten sätter press på skolsystemet, och det är svårt för ungdomar att få arbete. Terrorism och etniska konflikter hotar stabiliteten på lång sikt. 

Finland har bedrivit utvecklingssamarbete med Kenya sedan 1960-talet. Inom ramen för sitt utvecklingsarbete har Finland bland annat stött vattenförsörjning, skogsbruk, god förvaltning och jämlikhet. Kenya har blivit mindre beroende av utvecklingssamarbetet under de senaste åren, och landets relationer till Finland har blivit mångsidigare. Samarbete med den privata sektorn, skolor och det civila samhället har ökat vid sidan av det traditionella utvecklingssamarbetet.

Under de kommande åren kommer Finland tillsammans med andra biståndsgivare att främja Kenyas insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och landets egna nationella utvecklingsmål.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Kenya beskrivs i landstrategin och landprogrammet som är inriktat på utvecklingssamarbete. Huvudmålen i landstrategin, som gäller 2021–2024, är att stödja stabiliteten i Kenya, förbättra kvinnors och ungas ställning, påskynda en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och begränsa klimatförändringarna och främja anpassningen till dem.

Finlands landstrategi i Kenya 2021–2024 (på engelska, PDF, 302 KB)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete i Kenya 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete i Kenya 2021–2024 fokuserar huvudsakligen på att förbättra kvinnors möjligheter att delta, minska våld mot kvinnor, utveckla yrkesutbildningen för unga och öka antalet anständiga arbetstillfällen. Finlands stöder Kenya med 32 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Kenya (på engelska, PDF, 559 KB) 

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Kenya 2021-2024. Kvinnors och flickors rättigheter 16 miljoner euro, de ungas färdigheter och arbete 16 miljoner euro, sammanlagt 32 euro.

Under den föregående programperioden 2016–2020 inriktades Finlands stöd på att utveckla en ansvarsfull och decentraliserad förvaltning, stödja arbetstillfällen och näringar samt förbättra kvinnors och flickors ställning i samhället.

Finlands utvecklingssamarbete för kvinnors och flickors rättigheter

Finlands utvecklingssamarbete stödjer kvinnors möjligheter att delta i samhälleligt beslutsfattande och fredsprocesser och minskar våld mot kvinnor. 

Mål: Kvinnor deltar i stor utsträckning i beslutsfattandet och alla kvinnor och flickor är skyddade mot våld

 • Kvinnor har bättre möjligheter att delta i samhällets ledning och beslutsfattande
 • Kvinnor deltar i fredsprocesser och kvinnors och flickors säkerhet är garanterad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325
 • Könsrelaterat våld förebyggs och bekämpas effektivare

Pågående program och projekt

 • Stöd till FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens projekt för kvinnors deltagande i samhälleligt beslutsfattande (Women in Leadership), kvinnors deltagande i fredsprocesser (Women, Peace and Security) och förebyggandet av könsrelaterat våld (Gender-Based Violence). Finansieringen pågår 2020–2023 och dess totala belopp är 4,86 miljoner euro.
 • Öka allmänhetens engagemang i projektet för förebyggandet av könsrelaterat våld 2022–2025 genom partnerskap med civilsamhällesorganisationer. Finansieras med 2 miljoner euro.
 • Samarbete med FN för att genomföra den decentralisering av förvaltningen som föreskrivs i grundlagen. Arbetet utförs 2020–2023 och Finlands andel av finansieringen är 5 miljoner euro.
 • Bilateralt program för att minska könsrelaterat våld. Projektet genomförs 2021–2023 och Finlands stöd är 5 miljoner euro.
 • Stöd ur anslagen för lokalt samarbete, bland annat för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1325 på lokal nivå.

Finlands utvecklingssamarbete för anständigt arbete

Genom Finlands utvecklingssamarbete stöds den tekniska utbildningen och yrkesutbildningen för unga samt möjligheterna till anständigt arbete som ger tillräcklig utkomst. 

Mål: Unga kvinnors och mäns yrkeskompetens och yrkesskicklighet förbättras och de får anständiga arbetsplatser

 • Ungdomar får teknisk utbildning och yrkesutbildning av hög kvalitet
 • Fler anständiga arbetstillfällen skapas för unga kvinnor och män

Planerade program och projekt

 • Stöd till utvecklandet av befintlig teknisk utbildning och yrkesutbildning
 • Stöd till sysselsättningsprogram för unga inom en näringsgren som är viktig för Kenya, till exempel jordbruksnäringen
 • Stöd ur anslagen för lokalt samarbete för att förbättra sysselsättningen på lokal nivå och samla in respons från den tekniska utbildningen och yrkesutbildningen
 • Dialog med regeringen för att förbättra ungdomars sysselsättning, samordna hjälp och stödja initiativ från den privata sektorn, till exempel plattformar för digitalt lärande

Resultat från landprogrammet 2022

År 2022 drabbades Kenya av de globala störningarna på råvarumarknaden, lång torka, ökad inflation och inrikespolitisk osäkerhet. I augusti hölls allmänna val som gick relativt lugnt till. Den långvariga torkan försvårade produktionen av viktiga exportprodukter och försatte över fyra miljoner människor i livsmedelsbrist.

Totalt ökade antalet kvinnliga ledamöter som valdes i valet med 12 procent. Trots detta överskred andelen manliga representanter fortfarande den övre gräns på två tredjedelar som fastställs i landets grundlag. Finlands stöd bidrog till genomförandet av handlingsplanen för Kenya i FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet. Dessutom skapades tre nya regionala handlingsplaner, vilket höjde det totala antalet planer till 20.

Organisationen UN Women, som får finansiering av Finland, stödde personer som överlevt könsrelaterat våld genom att erbjuda dem bland annat juridiska tjänster, medan Kenyas Röda Kors engagerade frivilliga inom hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer i metoder för att förebygga könsrelaterat våld.

Programmen för ungdomars yrkeskunnande och sysselsättning har gjort betydande framsteg. Genomförandet av ett stödprogram för teknisk och yrkesinriktad utbildning inleddes i januari, och planeringen av projektet för sysselsättning av ungdomar var på slutsträckan i slutet av året.

Under året förde Finland också en politisk dialog med Kenyas regering och betonade bland annat åtgärder för att öka kvinnors deltagande i val.

Finlands samarbetspartner i Kenya

Finland verkar som en del av Europeiska unionen och i samverkan med andra biståndsgivare i Kenya. Som medlem av EU deltar Finland i dialogen med Kenyas regering, genom vilken landet uppmuntras att utveckla god förvaltning och demokrati, utrota korruption och effektivt utnyttja landets egna resurser. EU bedriver två fyrtornsprojekt i Kenya som fokuserar på grön tillväxt och digitalisering, och Finland deltar aktivt i bägge.

Finland stöder också Kenyas ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finländska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stödjer Kenyas samhälleliga utveckling i samarbete med lokala organisationer. Stödet fokuserar på att främja de mänskliga rättigheterna och kvinnornas ställning och ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Team Finland i Kenya

Team Finland har som målsättning att främja Finlandsbilden och synliggöra Finlands starka sidor i Kenya.

Bland de östafrikanska ekonomierna är Kenyas ekonomi stor och mångsidig, och landets medelklass växer snabbt. Team Finland utvecklar de kommersiella relationerna mellan Finland och Kenya framför allt i fråga om energisektorn, skogsbruket, vattenförsörjningen, informationsteknik och byggandet av infrastrukturen. 

Finlands mål är att fördubbla handeln med afrikanska länder från 2020 till 2030. Under samma tidsperiod är målet samtidigt att avsevärt öka finländska företags investeringar i Afrika och tvärtom. Finland stödjer till exempel den regionala organisationen TradeMark East Africa för att förbättra finländska företags möjligheter att bedriva handel i Kenya och på andra håll i Östafrika.

Team Finlands nätverk i Kenya(Länk till en annan webbplats.)