Finlands utvecklingssamarbete i Kenya

Kenya är ett land med lägre medelinkomst och tack vare den växande medelklassen uppgår den årliga tillväxten till fem procent. Fattigdomen är trots det fortfarande ett allvarligt problem och nästan 40 procent av befolkningen lever på under en dollar per dag. Kenya är en viktig regional aktör som stabiliserar regionen. Genom att stödja Kenya främjar Finland regional stabilitet och säkerhet i Östafrika. Under de kommande åren kommer samarbetet att i allt högre grad fokusera på att utveckla handeln mellan de två länderna. Finlands planerade stöd till Kenya är 34 miljoner euro åren 2016–2019.

Landprogram för Kenya:

Country Strategy for Development Cooperation, Kenya 2016-2019

Infograafi Kenia, ruotsi

Handelssamarbete

Med instrument riktade till den privata sektorn stöds Kenyas kommersiella och ekonomiska förutsättningar. Finnfund gör betydande investeringar i Kenya. Den största enskilda investeringen är vindkraftsparken Lake Turkana Wind Power som, när den blir färdig sommaren 2017, kommer att vara södra Afrikas största. Partnerskapsprogrammet Finnpartnership är aktivt i Kenya med tiotals pågående eller planerade projekt. Därtill har programmet BEAM några projekt i Kenya. Eldistributionen i Nairobis närområden utvecklas genom kraftverket Juja Sub Station som får räntestöd av Finland.

Utöver de landspecifika projekten genomförs flera regionala och multilaterala projekt som stöder handeln i Kenya, t.ex. genom Trade Mark East Africa och Worlds Customs Organization som utvecklar affärsmiljön i Östafrika. Också programmet Energy and Environment, som får finansiering av Finland, har flera pågående projekt i Kenya.

Civilsamhällets utvecklingssamarbete

Många finländska civilsamhällesorganisationer arbetar aktivt i Kenya och kompletterar Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Verksamheten fokuserar på de mänskliga rättigheterna och rättigheter för kvinnor och personer med funktionsnedsättning. År 2015 delades 5,6 miljoner euro ut till 25 finländska civilsamhällesorganisationer.

Resultat:

 • Med stöd av Finland har Världsbankens regionförvaltningsfond stärkt provinsernas kapacitet. Uraia-stiftelsen har med stöd av Finland ökat allmänhetens kunskap om provinsernas skyldigheter, om medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet och om rättigheter som den nya grundlagen medfört.
 • Finland har genom stöd till UN Womans landprogram och genom eget påverkansarbete stärkt jämställdhetslagstiftningen och dess genomförande. Genom reformer av lagstiftningen har kvinnornas andel i Kenyas parlament ökat.
 • Tack vare UN Womens arbete kan allt fler kvinnliga företagare registrera sina företag, få information om kraven i den offentliga sektorns upphandlingar, delta i upphandlingarna och vinna dem.
 • Genom UN Womens och frivilligorganisationers arbete får kvinnor som upplevt våld de tjänster de behöver till exempel i Kimberas slum och i flyktinglägren Dadaab och Kakuma.
 • Finlands, Sveriges och Tysklands gemensamma projekt för att motarbeta korruption har ökat statsförvaltningens kapacitet att undersöka fall av korruption. 2016 dömdes 18 myndigheter, och för första gången räckte det endast ett år att behandla ett rättsfall om korruption. Nästan 4 miljoner euro har återkrävts.
 • Kenya har fått ned antalet människor som lider av svält och undernäring från 1,2 miljoner till 800 000. Finland har understött småbrukare i distriktet Busia vars skördar och utkomst märkbart förbättrats, rentav fördubblats, genom att fälten kalkats, konstbevattningen utvecklats och produktionskedjorna förbättrats. Tillgången till livsmedel har också förbättrats för regionens fattiga befolkning genom att man understött djurhållningen med mindre djur.
 • Över hälften av alla kenyaner har tillgång till rent dricksvatten. Med stöd av Finlands vattenprogram omfattas nu över 160 000 människor på landsbygden av bättre vattendistribution, och konflikter på grund av vatten har minskat. Finlands och Sveriges gemensamma vattenprojekt har utvecklat en ny modell för vattenförsörjningen på landsbygden genom vilken man skapar större helheter och bättre kvalitet på servicen.
 • Med stöd av Finland har man påverkat så att avskogningen avstannat och skogsarealen växer igen. En allt större del av befolkningen som bor i närheten av skogar får biinkomster och andra fördelar av skogen, vilket främjar skyddandet av skogen. Den kenyanska skogsstyrelsens verksamhet har reformerats så att verksamheten nu är transparent och samarbetet med partner konsekvent. Kenyas skogspolitik, lagstiftning och arbetssätt har uppdaterats och förutsättningarna för den privata sektorns investeringar och verksamhet har blivit bättre.
 • Finland har tillsammans med Kenyas regering och andra finansiärer främjat rättigheter för folk som är beroende av skogen med syfte att minska risken för konflikter och förbättra möjligheterna till utkomst.

Riskhantering

Riskerna i anslutning till utvecklingssamarbetet minskas genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetsparter och representanter för landets förvaltning. Medborgarnas möjligheter att påverka sitt lands utveckling främjas också.

De risker som hotar Kenyas utveckling och Finlands utvecklingssamarbete har främst att göra med den sköra politiska situationen. Korruptionen är ett stort problem. Finland försöker hantera riskerna genom att stödja förvaltningens utveckling, genom öppenhet i sina projekt och genom att effektivera övervakningen.

Det finns också risker kopplade till Kenyas säkerhetssituation. Finland främjar den regionala stabiliteten bland annat genom att delta i utbildningen av krishanteringstrupper i Östafrika underställda Afrikanska unionen.

Finlands stöd:

Ansvarsfull och effektiv förvaltning som främjar de mänskliga rättigheterna.

 • Stöd till Världsbankens regionförvaltningsfond (World Bank Multi-Donor Trust Fund on Accountable Devolution). Finlands finansieringsandel är 2 miljoner euro 2015–2019. Målet är att stödja landets nya decentraliserade förvaltningssystem och de nya provinsernas kapacitet.

 • Demokrati på gräsrotsnivå: Genomförs av stiftelsen Uraia och dess partner i så gott som alla provinser. Stöd ca 3,2 miljoner euro 2016–2019. Uraias verksamhet stödjer delaktigheten och stärker civilsamhället särskilt genom utbildning.

 • Under planering: projekt för att stärka förvaltningens transparens och redovisningsskyldighet, genomförs av GIZ tillsammans med kenyanska institutioner som motarbetar korruption. Finlands planerade finansieringsandel är 2 miljoner euro 2017–2018. Målet är att stärka centralförvaltningens och de fem provinsernas arbete mot korruption.

 • Finlands och Sveriges gemensamma program för vattensektorn: Finlands andel 7 miljoner euro 2014–2018, projektets totala budget 17 miljoner euro. Syfte med programmet är att ge fler fattiga tillgång till rent vatten och sanitet och att styra förvaltningen av vattenresurser i en mera hållbar riktning. Projektet genomförs av Water Services Trust Fund underställd Kenyas vattenministerium.

Arbetsplatser och näringar:

 • Programmet för landsbygdsutveckling i västra Kenya, Palweco: 16,6 miljoner euro 2011–2017. Programmet stöder arbete för att minska fattigdom och undernäring i distriktet Busia och förbättrar särskilt kvinnors och sårbara gruppers utkomst.

 • Nytt bilateralt program för skogssektorn planeras 2018–2021. Programmets syfte är att öka skogssektorns produktivitet och sysselsättande effekt, att stärka förvaltningen och locka investeringar.

Kvinnor och flickors ställning:

 • Finland förbättrar kvinnors ställning genom FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Finlands stöd är 4 miljoner euro 2016–2019. Finland stöder särskilt främjandet av kvinnors politiska deltagande och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i processer för planering och budgetering.

 • Ett nytt bilateralt program för att motarbeta sexuellt och könsbaserat våld planeras 2018–2020.

 • Med medel för lokalt samarbete som förvaltas av Finlands ambassad i Nairobi stöds civilsamhällesorganisationer som arbetar för att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och som utvecklar arbetstillfällen och näringar särskilt för kvinnor och unga människor.