Finlands utvecklingssamarbete i Kenya

Kenya är ett land med lägre medelinkomst och tack vare den växande medelklassen uppgår den årliga tillväxten till fem procent. Fattigdomen är trots det fortfarande ett allvarligt problem och nästan 40 procent av befolkningen lever på under en dollar per dag. Kenya är en viktig regional aktör som stabiliserar regionen. Genom att stödja Kenya främjar Finland regional stabilitet och säkerhet i Östafrika. Under de kommande åren kommer samarbetet att i allt högre grad fokusera på att utveckla handeln mellan de två länderna. Finlands planerade stöd till Kenya är 34 miljoner euro åren 2016–2019.

Landprogram för Kenya:

Country Strategy for Development Cooperation, Kenya 2016-2019(Öppnar nytt fönster)

Infograafi Kenia, ruotsi

Handelssamarbete

Med instrument riktade till den privata sektorn stöds Kenyas kommersiella och ekonomiska förutsättningar. Finnfund gör betydande investeringar i Kenya. Den största enskilda investeringen är vindkraftsparken Lake Turkana Wind Power som, när den blir färdig sommaren 2017, kommer att vara södra Afrikas största. Partnerskapsprogrammet Finnpartnership är aktivt i Kenya med tiotals pågående eller planerade projekt. Därtill har programmet BEAM några projekt i Kenya. Eldistributionen i Nairobis närområden utvecklas genom kraftverket Juja Sub Station som får räntestöd av Finland.

Utöver de landspecifika projekten genomförs flera regionala och multilaterala projekt som stöder handeln i Kenya, t.ex. genom Trade Mark East Africa och Worlds Customs Organization som utvecklar affärsmiljön i Östafrika. Också programmet Energy and Environment, som får finansiering av Finland, har flera pågående projekt i Kenya.

Civilsamhällets utvecklingssamarbete

Många finländska civilsamhällesorganisationer arbetar aktivt i Kenya och kompletterar Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Verksamheten fokuserar på de mänskliga rättigheterna och rättigheter för kvinnor och personer med funktionsnedsättning. År 2015 delades 5,6 miljoner euro ut till 25 finländska civilsamhällesorganisationer.

Resultat:

 • Med stöd av Finland har Världsbankens decentraliseringsfond stärkt distriktens kapacitet att sköta sina uppgifter. Stiftelsen Uraia, som Finland understöder, har ökat allmänhetens kunskap om distriktens skyldigheter, om medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet och om andra rättigheter som den nya grundlagen medfört.
 • Finland har genom stöd till UN Womens landprogram och genom eget påverkansarbete understött genomförandet av jämställdhetslagstiftning och jämställdhetspolicyer. Genom reformer av lagstiftningen har andelen kvinnor i Kenyas parlament ökat.
 • Tack vare UN Womens arbete kan allt fler kvinnliga företagare registrera sina företag samt få information om kraven i den offentliga sektorns upphandlingar, delta i upphandlingarna och vinna dem.
 • Genom UN Womens och frivilligorganisationers arbete får kvinnor som blivit utsatta för våld de tjänster de behöver till exempel i slummen i Kibera och i flyktinglägren Dadaab och Kakuma.
 • Antalet kenyaner som lider av hungersnöd och undernäring har minskat från 1,2 miljoner till 850 000. Finland har understött småbrukare i distriktet Busia vars skördar har förbättrats och vars utkomst rentav har fördubblats genom att fälten kalkats, konstbevattningen utvecklats och produktionskedjorna förbättrats. Tillgången till livsmedel har förbättrats för den fattiga befolkningen genom att man utvecklat djurhållningen med mindre djur.
 • Över hälften av kenyanerna har tillgång till rent dricksvatten. Med stöd av Finlands vattenprogram omfattas nu över 106 000 människor på landsbygden av bättre vattendistribution, och konflikterna om vatten har minskat. Finlands och Sveriges gemensamma vattenprojekt har utvecklat en ny modell för vattenförsörjningen på landsbygden, genom vilken man skapar större helheter och bättre kvalitet på servicen.
 • Med stöd av Finland har man utövat påverkan som lett till att avskogningen avstannat och skogarna igen växer. En allt större del av befolkningen som bor i närheten av skogar får biinkomster och annan nytta av skogen, vilket främjar skyddet av skogen. Den kenyanska skogsstyrelsens verksamhet har reformerats för att verksamheten ska bli transparent och samarbetet med partner konsekvent. Kenyas skogspolitik, lagstiftning och arbetssätt har uppdaterats, och förutsättningarna för den privata sektorns investeringar och verksamhet har blivit bättre.

Riskhantering

Riskerna i anslutning till utvecklingssamarbetet minskas genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetsparter och representanter för landets förvaltning. Medborgarnas möjligheter att påverka sitt lands utveckling främjas också.

De risker som hotar Kenyas utveckling och Finlands utvecklingssamarbete gäller bland annat den sköra politiska situationen i Kenya och regionen. Korruptionen är ett stort problem. Finland försöker hantera riskerna genom att stödja förvaltningens utveckling, genom öppenhet i sina projekt och genom att effektivera övervakningen.

Det finns också risker kopplade till Kenyas säkerhetssituation. Finland främjar den regionala stabiliteten bland annat genom att delta i utbildningen av krishanteringstrupper i Östafrika underställda Afrikanska unionen. ​​​​​

Pågående program

Ansvarsfull och effektiv förvaltning som främjar de mänskliga rättigheterna:

 • Demokrati på gräsrotsnivå: Genomförs av stiftelsen Uraia och dess partner i så gott som alla distrikt. Stöd 3,2 miljoner euro 2016–2019. Uraias verksamhet stöder delaktigheten och stärker civilsamhället särskilt genom utbildning.

 • Tillsammans med UNDP planeras ett projekt för att stödja en decentralisering av Kenyas förvaltning. Finlands planerade finansieringsandel är 5 miljoner euro 2019–2022.

 • Finlands och Sveriges gemensamma program för vattensektorn: Finlands andel är 7 miljoner euro 2014–2018, projektets totala budget är 17 miljoner euro. Syftet med programmet är att ge fler fattiga tillgång till rent vatten och sanitet och att styra förvaltningen av vattenresurser i en mera hållbar riktning. Projektet genomförs av Water Services Trust Fund, som är underställd Kenyas vattenministerium.

Arbetsplatser och näringsliv:

 • Arbete med kartläggning och planering av nya samarbetsprogram pågår för att förbättra arbetsplatserna och näringslivet. ​​​​​​​

Kvinnors och flickors ställning:

 • Finland förbättrar kvinnors ställning genom FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Finlands stöd är 4 miljoner euro 2016–2019. Finland stöder särskilt främjandet av kvinnors politiska deltagande och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i planerings- och budgeteringsprocesser.

 • Ett nytt bilateralt program planeras för att motarbeta sexuellt och könsbaserat våld 2019–2023.