Ansökan om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Företag måste ha ett tillstånd för att få exportera vissa produkter med dubbla användningsområden till länder utanför Europeiska unionen. I Finland är utrikesministeriet den myndighet som hanterar exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.

Exporttillståndet kan sökas i utrikesministeriets e-tjänst.  Det kostar inget att använda e-tjänsten och den kräver inget särskilt tillstånd eller programvara. Det finns individuella exporttillstånd, globala exporttillstånd och generella exporttillstånd.

I handeln på den inre marknaden, det vill säga inom EU, krävs endast tillstånd för synnerligen känsliga produkter, till exempel kärnämnen och kärnutrustning. Dessa produkter finns uppräknade i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) bilaga 4.

E-tjänsten

Ansökan om exporttillstånd ska göras i utrikesministeriets och försvarsministeriets gemensamma e-tjänst.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

I e-tjänsten ska företaget identifiera sig med Suomi.fi-identifikation(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ansök om Suomi.fi-fullmakt(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på webbplatsen Suomi.fi. För exportkontrollärenden ska ni välja ”Ansökan om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden”(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Ni får mer information om tjänsten Suomi.fi av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst för organisationer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Anvisningar för inloggning (Öppnar nytt fönster)i e-tjänsten på finska.

Olika tillstånd för exportkontroll

Nedan beskrivs de typer av ansökningar som du kan göra i e-tjänsten.      

Ansökan om individuellt exporttillstånd

Om det är fråga om en enskild leverans och det inte går att tillämpa ett generellt tillstånd, ska företaget ansöka om ett individuellt exporttillstånd. Om du inte är säker på om produkten omfattas av tillsyn eller ej, kontakta utrikesministeriets enhet för exportkontroll.

För överföring inom EU används ett överföringstillstånd i stället för ett individuellt exporttillstånd.

För produkter som omfattas av sanktioner söks exporttillstånd genom en ansökan om ett individuellt tillstånd.

Tillsammans med ansökan om ett individuellt exporttillstånd ska lämnas ett slutanvändarintyg och en handling som specificerar leveransen, det vill säga köpeavtalet, beställningsbekräftelsen eller  fakturan.

Den som ansöker om tillstånd är skyldig att lämna en utredning om den slutliga användaren av varan eller tjänsten. Som utredning betraktas ett intyg från slutanvändaren i det slutliga destinationslandet för exporten (slutanvändarintyg, End User Statement). Varans slutliga användningsändamål ska framgå av intyget.

Utrikesministeriet behöver också vid behandlingen av ansökningar olika uppgifter om den slutanvändare, mottagare och de produkter som nämns i ansökan, i synnerhet när det är fråga om en ny aktör eller nya produkter. För att påskynda behandlingen kan du till tillämpliga delar bifoga dina svar på frågorna i dokumenten nedan till din tillståndsansökan.  

Ansökan om överföringstillstånd

Om överföringen av en produkt mellan EU-länderna omfattas av kontroll ska företaget ansöka om ett överföringstillstånd. De produkter som omfattas av kontroll finns förtecknade i bilaga 4 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ansökan om globalt exporttillstånd

Utrikesministeriet kan bevilja ett globalt exporttillstånd till flera olika länder för vissa icke-sensitiva produkter till en exportör som har egna interna anvisningar för exportkontroll (ICP). Innan du ansöker om ett globalt exporttillstånd, fråga utrikesministeriets enhet för exportkontroll om förutsättningarna för tillståndet.

Ändringsansökan

Utrikesministeriet kan på ansökan ändra villkoren för ett tillstånd. Företaget ska söka om ändring av tillståndet om uppgifterna i ansökan eller tillståndet ändrats.

Ansökan om förhandsbesked

Utrikesministeriet kan på ansökan ge exportören förhandsinformation om de allmänna förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Ansökan ska innehålla i stort sett samma uppgifter om innehållet i leveransen som ansökan om exporttillstånd. Behandlingstiden beror på om det behövs sakkunnigutlåtanden.

Utredning om kontrollstatus

Det är exportören som ansvarar för att kontrollera om produkterna omfattas av exportkontroll. Tillverkaren känner bäst till produktens tekniska egenskaper, och därför är det i första hand tillverkaren som ska bedöma varans exportkontrollklassificering. Kontakta utrikesministeriet om du är osäker på om det behövs exporttillstånd för din produkt eller tjänst. Behandlingstiden beror bland annat på behovet av sakkunnigutlåtanden.

I utredningen bedöms om produkten utifrån sina tekniska egenskaper uppfyller något av de kriterier för kontroll som ingår i bilaga I till förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.).

Om en produkt möjligen är på väg till ett land som omfattas av sanktioner och du vill att produktens kontrollstatus ska bedömas på vissa andra grunder, till exempel utifrån kontrollförteckningarna i förordningarna om restriktiva åtgärder,  ange detta i tilläggsuppgifterna till begäran om utredning. Ett exempel på en kontrollförteckning är förteckningen över produkter som omfattas av sanktioner mot Ryssland i bilaga VII till förordning (EU) 833/2014(Länk till en annan webbplats.). Specificerar du i begäran enligt vilka produktförteckningar du önskar att bedömningen ska göras (förordningens och bilagans nummer).

Anmälan om användning av unionens generella exporttillstånd EU001‒EU006

Exportören ska informera utrikesministeriet om användningen av ett generellt exporttillstånd inom 30 dagar efter att den första exporten har ägt rum. I samband med detta ska exportören ange sina namn- och adressuppgifter.

Efter anmälan behöver exportören inte lämna in någon ny anmälan om användningen av tillståndet. De allmänna tillstånden får användas för export till alla de länder som tillståndet gäller i enlighet med begränsningarna i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.).

Tullen ska informeras separat om export som sker i enlighet med de allmänna tillstånden.

Unionens generella exporttillstånd EU001

Export till Australien, Förenta staterna, Island, Japan, Kanada, Norge, Storbritannen, Nya Zeeland och Schweiz (inkl. Liechtenstein).

Unionens generella exporttillstånd EU002

Export av vissa material och elektronikprodukter till Argentina, Sydafrika, Sydkorea och Turkiet.

Unionens generella exporttillstånd EU003

Export efter reparation/byte till 24 länder/regioner: Albanien, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Frankrikes utomeuropeiska territorier, Förenade Arabemiraten, Indien, Kazakstan, Kina (inkl. Hongkong och Macao), Makedonien, Marocko, Mexiko, Montenegro, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Tillståndet innehåller flera begränsningar.

Unionens generella exporttillstånd EU004

Tillfällig export till utställning/mässa i 24 länder/regioner som är desamma som i tillstånd EU003: Albanien, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Frankrikes utomeuropeiska territorier, Förenade Arabemiraten, Indien, Kazakstan, Kina (inkl. Hongkong och Macao), Makedonien, Marocko, Mexiko, Montenegro, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Tillståndet innehåller flera begränsningar.

Unionens generella exporttillstånd EU005

Export av viss telekommunikationsutrustning till Argentina, Indien, Kina, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.

Unionens generella exporttillstånd EU006

Export av vissa kemikalier till Argentina, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.