Utvärdering av utvecklingspolitik

Utvärderingar är objektiva och oberoende bedömningar av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. De producerar information om uppnåendet av utvecklingspolitiska mål och ger utrikesministeriet förståelse för vad som fungerar och varför. Utifrån detta ger utvärderingarna välgrundad information och rekommendationer till ledningen att vidareutveckla kvaliteten på utvecklingspolitiken och samarbetet.

Vem utvärderar och vad?

Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet är ansvarig för centrala utvärderingar av strategisk vikt, som täcker till exempel landsprogram eller utvecklingspolitiska prioriterade områden och teman. Enheten för utvärdering rapporterar direkt till understatssekreteraren för utvecklingspolitik och är oberoende av enheterna och avdelningarna som ansvarar för det politiska beslutsfattandet och utvecklingssamarbetet.

Enheterna och avdelningarna i utrikesministeriet och representationerna utomlands ansvarar för utvärderingar av sina egna projekt och program.

Utvärderingarna genomförs av oberoende experter.

Utvärderingarna uppskattar utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete tillsammans med relevans, koherens,  effektivitet, kostnadseffektivitet, hållbarhet och långsiktiga effekter. Utvärderingarna bidrar till ett kontinuerligt lärande och beslutsfattande och säkerställer ansvarighet och öppenhet.

Etiopiska barn i skola.
Etiopiska barn i skola. Foto: Milma Kettunen

Guide och handbok

Utrikesministeriets utvärdering av utvecklingssamarbetet bygger på de principer och kriterier som har utvecklats av OECD och EU. Ministeriets norm för utvärdering styr genomförandet av utvärderingar av utvecklingssamarbete.

Normen för utrikesministeriets utvärdering av utvecklingssamarbetet norm 1/2015 (på finska) (PDF, 452 KB)

Handboken för utvärdering innehåller principer och kriterier, samt en guide för samtliga steg i utvärderingsprocess.

Handbok för utvärdering (på engelska)

Grundkurs av utvärdering ger generell information om utvärderingen av utvecklingspolitik och utvecklingssamarbetet. I kursen förklaras allmänna begrepp och kvalitetsstandard, planering och ledande av utvärderingsprocess samt bruk av resultat:

Utvärderingarna styrs av de dokumenten som utvecklats av Development Assistance Committee (DAC) i OECD

Att planera en utvärdering bra bidrar till att utvärderingsresultaten kommer att finnas i rätt tid för beslutsfattande och planering. Varje år utarbetar enheten för utvärdering en övergripande utvärderingsplan för utrikesministeriet och rapporterar om slutförda utvärderingar.

Utvärderingsplan 2023–2025 (PDF, 555 KB)

Hur utnyttjas resultaten av utvärderingarna?

Utvärderingsresultaten behandlas vid ministeriet eller i grupper som fattar beslut om projekten eller programmen. Då beslutar man hur de rekommendationerna av utvärderingen kommer att genomföras.

Utvärderingarna är offentliga. Resultaten av centralt och strategiskt viktiga utvärderingar presenteras av utvärderingsexperter i ett öppet möte för allmänheten. Resultaten presenteras också på webinarier på nätet.

Bekanta dig med utrikesministeriets utvärderingsrapporter:

Nätverk och partnerskap

Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet deltar aktivt i internationella och inhemska expertnätverk som främjar kvalitet av utvärderingar.

Våra internationella partner inkluderar:

I Finland samarbetar vi med Finska utvärderingsföreningen (SAYFES)(Länk till en annan webbplats.), Framtidshuset Sitra(Länk till en annan webbplats.), Statsrådets kansli(Länk till en annan webbplats.), Finnfund(Länk till en annan webbplats.) och Finländska utvecklingsföreningar rf (Fingo)(Länk till en annan webbplats.).

Att utveckla utvärderingskapaciteten i partnerländerna är också en viktig del av våra aktiviteter. För närvarande arbetar vi med följande aktörer:

Stöd för utveckling av utvärderingskapaciteten

Enheten for utvärdering stöder icke-statliga organisationer (INGO) för att utveckla utvärderingskapaciteten. Statsunderstödet är behovsprövat och i sökandet, beviljandet, användningen och övervakningen iakttas statsunderstödslagen (688/2001)(Länk till en annan webbplats.).

Användningen av stödet styrs av de normer som bidragsgivarna fastställt för sitt internationella samarbete såsom till exempel OECD:s biståndskommittés kriterier för att stödet skall godkännas som utvecklingsbistånd.

Ytterligare information om INGO-stöd av enheten for utvärdering hittas här (på engelska). Allmänna normer och kriterier för INGO-stöd hittas här (på engelska).