Evaluering av utvecklingssamarbete

Evalueringarna ger självständig och oberoende information om hur målen för utvecklingssamarbetet har uppnåtts. Evalueringar görs för att vi ska lära oss av framgångar och problem, och utifrån detta utvecklas det framtida samarbetet.

Vad är evaluering?

I evalueringarna granskas samarbetets ändamålsenlighet, effektivitet, resultat, inverkan och hållbarhet. Syftet med evalueringarna är att granska vad man har fått till stånd med de använda anslagen för utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriets evalueringspraxis baseras på OECD:s och EU:s internationellt överenskomna principer. Ministeriets reglemente för evaluering styr genomförandet av evalueringen i Finlands utvecklingssamarbete.

Evalueringshandboken presenterar begreppen kring evaluering och bidrar till att förstå varför och hur evalueringar görs. Dessutom ger handboken handledning som stöd för evalueringsprocessen.

Vem evaluerar och vad?

Utrikesministeriets enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet (EVA-11) ansvarar för ordnandet av omfattande, strategiskt betydande evalueringar (t.ex. evalueringar av landsprogram, verksamhetsområden eller utvecklingspolitiken). Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet rapporterar till understatssekreteraren, dvs. den är oberoende av genomförandet av utvecklingssamarbetet eller avdelningar som ansvarar för riktlinjerna för utvecklingspolitiken.

Avdelningarna och representationerna ansvarar för ordnandet av evalueringar av sina egna projekt.

Evalueringarna genomförs som uppdrag hos oberoende sakkunniga.

Hur utnyttjas resultaten av evalueringarna?

Resultaten av samliga evalueringar behandlas vid ministeriet eller i grupper som fattar beslut om projekten. Utifrån behandlingen beslutar man hur de rekommendationer som evalueringarna gett kommer att genomföras.

Evalueringsrapporterna är offentliga. Om omfattande och strategiskt viktiga evalueringar ordnas ett öppet möte för allmänheten, där de sakkunniga som gjort evalueringen presenterar resultaten. Resultaten presenteras också på webinarier på nätet.

Bekanta dig med evalueringsrapporterna:

Vilka evalueringar är under planering?

Genom planeringen av evaluering säkerställs att resultaten av evalueringarna är tillgängliga i rätt tid för beslutsfattande eller planering. Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbete sammanställer årligen en helhetsplan för evaluering till ministeriet och rapporterar om genomförda evalueringar.

Internationella utvärderingsnätverk

Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet deltar aktivt i internationella och inhemska expertnätverk som värnar om utvärderingsarbetets kvalitet. Till våra internationella samarbetspartner hör bland annat OECD:s biståndskommitté DAC:s utvärderingsnätverk (EvalNet), det nordiska utvärderingsnätverket Nordic Evaluators, EvalPartners och International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE), som har ett stort antal partner. I Finland samarbetar vi med nätverket för utvärdering av statsförvaltningen och den finska föreningen för utvärdering Suomen Arviointiyhdistys (Finnish Evaluation Society).

Stöd till partnerländernas utvärderingskapacitet

Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet beviljar behovsprövat stöd till organisationer som främjar utvecklingen av partnerländernas utvärderingskapacitet. Stödet ska inte sökas någon viss tid på året utan delas ut året om inom ramarna för de tillgängliga anslagen för utvecklingssamarbete.

Ansökningar om understöd bedöms och finansiering beviljas i enlighet med målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik. Läs mer om principerna och kriterierna för beviljande av understöd ("Principles for support and minimum requirements”).  Mer information: EVA-11@formin.fi