Den privata sektorn spelar en viktig roll för utvecklingen

Välståndet och välfärden i utvecklingsländerna skapas genom människors arbete. Finland stöder utveckling av företagsverksamhet i utvecklingsländerna och utnyttjar samtidigt också de finländska företagens expertis. Utvecklingssamarbete skapar marknad, arbete och kontakter.

Kranvatten rinner ner på ett par händer.
Foto: AdobeStock

Genom FN:s mål för hållbar utveckling strävar man efter att få ett slut på den extrema fattigdomen i världen och trygga miljöns välmående på ett hållbart sätt. Detta kan endast uppnås genom samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

FN bedömer att utvecklingsländerna måste investera cirka 3 000–4 500 miljarder dollar per år för att kunna uppnå målen för hållbar utveckling före 2030. Företagen har en central roll i detta, både som samarbetspartners och som finansierare.

Samtidigt behövs det dock också utvecklingssamarbete, eftersom man behöver stärka de strukturer som främjar företagens verksamhetsförutsättningar. En välfungerande förvaltning och ett oberoende rättsväsende garanterar stabila förhållanden för affärsverksamheten. Att den offentliga sektorn fungerar effektivt gagnar även den privata sektorn. Utbildning garanterar å andra sidan att företagen har tillgång till kunnig arbetskraft. Den offentliga sektorn ansvarar dessutom för planeringen och genomförandet av den infrastruktur som gör det lättare att komma in på marknaden. Samtidigt är det viktigt att företagen i sin verksamhet främjar principerna för ansvarsfull affärsverksamhet.

Den växande privata sektorn är viktig för sysselsättningen även i utvecklingsländerna.  Afrika är den världsdel som har den yngsta befolkningen. Enligt Afrikanska utvecklingsbanken och FN:s utvecklingsprogram UNDP växer de facto Afrikas arbetsmarknad årligen med 12 miljoner människor.

Det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet stärker utvecklingsländernas förmåga att bedriva handel

Det är de privata sektorerna i utvecklingsländerna som skapar merparten av framtidens arbetsplatser och ekonomiska tillväxt. Det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet (Aid for Trade, AfT) är ett internationellt initiativ med syftet att förbättra utvecklingsländernas förutsättningar att ta del av världshandeln och dess fördelar.

Stödet riktas till exempel till utveckling av produktionskapacitet, stärkande av inrikes- och utrikeshandel, främjande av verksamhetsmiljöer för företagsamhet och näringsliv och för uppbyggande av ekonomisk infrastruktur.

Det finns många finansieringsformer för utvecklingssamarbete som är avsedda för företag

Utvecklingsländerna erbjuder många möjligheter för finländska företag. Ur anslagen för utvecklingssamarbete stöder utrikesministeriet finländska företags partnerskap och affärsmöjligheter i utvecklingsländer. Syftet med verksamheten bör alltid vara att främja den ekonomiska, sociala eller miljömässiga utvecklingen i målländerna. I verksamheten ska iakttas principerna för ansvarsfull företagsverksamhet. 

En del av medlen för utvecklingssamarbetet fördelas till sådana utvecklingssamarbetsprojekt för vilka det ordnas ett anbudsförfarande. Information om öppna anbudsförfaranden finns i huvudsak i Hilma-tjänsten för offentliga upphandlingar. Ytterligare information

Många finansieringsformer är riktade direkt till företag. De viktigaste aktörerna som erbjuder finansiering är utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund, företagspartnerskapsprogrammet Finnpartnership och investeringsstödet till utvecklingsländer (PIF). Dessutom erbjuder Business Finlands och utrikesministeriets gemensamma plattform Developing Markets Platform (DevPlat) innovationsfinansiering för affärsverksamhet enligt FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer:

Finansiering och rådgivning från nätverket Team Finland: Stöd för olika skeden av hållbar
affärsverksamhet i utvecklingsländer (PDF, 691 KB)