Centrala arktiska och antarktiska aktörer

Arktiska rådet är den viktigaste aktören när det gäller Finlands Arktispolitik. Bilaterala relationer kompletterar de multilaterala forumen.

Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett mellanstatligt forum vars syfte är att främja samarbete, samordning och kontakter mellan de arktiska staterna, ursprungsbefolkningarna och invånarna i Arktis. I centrum för samarbetet ligger särskilt hållbar utveckling och skyddet av den arktiska miljön.

ARctic flags.Kuva_Arctic Council Secretariat
Arktiska rådet grundades år 1996 genom en Ottawadeklaration. Bakgrunden till den utgjordes av en miljöskyddsstrategi för Arktis, som signerades i Rovaniemi år 1991. Foto: Arctic Council Secretariat

 

Medlemmar i Arktiska rådet är Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Förenta staterna, Ryssland och Kanada. De arktiska ursprungsfolkens organisationer är permanenta representanter i rådet och de deltar i rådets arbete på alla nivåer.

Ordförandeskapet i arktiska rådet roterar mellan medlemsländerna och de leder rådet i tur och ordning under en tvåårsperiod. Finland var ordförande i Arktiska rådet 2017–2019.  För närvarande är Island ordförandeland.

Rådets beslutande organ är utrikesministermötet, som ordnas vart annat år. Besluten i Arktiska rådet fattas enligt konsensusprincipen och ursprungsfolkens organisationer (Permanent Participants) konsulteras innan besluten fattas. En ämbetsmannakommitté, Senior Arctic Officials, leder rådets verksamhet mellan utrikesministermötena.

I Arktiska rådet finns 38 observatörer. Som observatör kan godkännas stater som inte hör till Arktis, interparlamentariska organisationer och medborgarorganisationer. Observatörerna kan delta i verksamheten i rådets arbetsgrupper och närvara vid alla möten.

Arktiska rådets sekretariat finns i Tromsö, och där finns också sekretariatet för ursprungsfolkens organisationer.

Arbetet utförs huvudsakligen i arbetsgrupper

Arbetet i rådet utförs huvudsakligen i sex arbetsgrupper. De fokuserar på att följa miljöns tillstånd, identifiera föroreningsrisker, föregripa miljöolyckor, främja hållbar utveckling, bevara naturens mångfald och bevaka särskilda frågor i de arktiska marina områdena.

Vidare kan rådet tillsätta tidsbundna sakkunniggrupper som fokuserar på ett visst tema.

  • Arktiska rådets arbetsgrupper:
  • Arctic Contaminants Action Program (ACAP)
  • Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)
  • Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group (CAFF)
  • Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR)
  • Protection of the Arctic Marine Environment Working Group (PAME)
  • Sustainable Development Working Group (SDWG)

Arbetsgrupperna producerar vetenskapliga undersökningar och bedömningar, realiserar projekt och ger rekommendationer.

Arktiset alkuperäiskansat. Kuva: Arctic Council Secretariat
De arktiska ursprungsfolkens organisationer deltar i rådets arbete på alla nivåer.Foto: Arctic Council Secretariat/Linnea Nordström

Inom ramen för Arktiska rådet har avtal som är juridiskt bindande för medlemsländerna förhandlats fram. Ett avtal om en flyg- och sjöräddningstjänst för Arktis undertecknades vid utrikesministermötet i Nuuk 2011 och ett avtal om arktiskt samarbete i oljebekämpning vid utrikesministermötet i Kiruna 2013.

Arktiska rådet firade 20-årsjubileum i september 2016.

Arktiska ekonomiska rådet (Arctic Economic Council)

Arktiska ekonomiska rådet är ett oavhängigt organ för företag och näringslivets organisationer som är verksamma i den arktiska regionen. Rådet har som mål att möjliggöra arktiskt B2B-företagssamarbete och ansvarsfull ekonomisk utveckling i den arktiska regionen.

Arktiska ekonomiska rådet grundades på initiativ av Arktiska rådet under Kanadas ordförandeskap (2013–2015). Företagen och näringslivet representeras av tre medlemmar från vart och ett av de åtta arktiska medlemsländerna samt från de sex organisationerna för ursprungsfolken i Arktiska rådet.  AEC återspeglar affärsverksamhetens prioriteringar i Arktis och är den viktigaste samarbetskanalen mellan Arktiska rådet och de företag som är verksamma i den arktiska regionen.

Kustbevakningsforumet

Det arktiska kustbevakningsforumet (Arctic Coast Guard Forum, ACGF) är ett självständigt, icke-politiskt operativt konsortium för kustbevakningsmyndigheterna i de arktiska staterna. Det arktiska kustbevakningsforumet grundades i oktober 2015 i Förenta staterna. Alla åtta arktiska länder deltar i forumets arbete (Island, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Förenta staterna, Kanada och Ryssland).

Centrala mål för det arktiska kustbevakningsforumet är att intensifiera samarbetet för den marina säkerheten i den arktiska regionen samt att utbyta bästa praxis såväl medlemsländerna emellan som med andra aktörer. Forumet strävar vidare efter att verkställa Arktiska rådets rekommendationer.

Gränsbevakningsväsendet var ordförande i Arktiska kustbevakningsforumet 2017—2019. Det tvååriga ordförandeskapet, som följer ordförandeskapen i Arktiska rådet, inleddes den 24 mars 2017.

Verksamheten under Gränsbevakningsväsendets ordförandeskap genomförde med hjälp av ett utvecklingsprojekt för den marina säkerheten vid Arktis (SARC).

Informationsforumet för bästa praxis gällande sjöfarten vid Arktis (Arctic Shipping Best Practices Information Forum)

Arktiska rådets arbetsgrupp för skydd av den marina miljön i Arktis PAME har inrättat ett informationsforum för bästa praxis gällande sjöfarten vid Arktis för att medverka till verkställandet av Polarkoden. Polarkoden är den internationella sjöfartsorganisationens regelverk, som trädde i kraft år 2017 och som innehåller bestämmelser för att öka sjösäkerheten i polarområdena samt för att minska miljöriskerna och de skadliga miljökonsekvenserna.

Informationsforumet distribuerar information om kraven i Polarkoden till operatörerna i den arktiska sjöfarten och till dem som befinner sig inom sjöfartens inflytelsesfär. Information utbyts inom olika sektorer, allt från spanings- och räddningsverksamhet till fartygs konstruktion och utrustning. Vid sidan av Arktiska rådets medlemsländer, permanenta deltagare och observatörer kan viktiga yrkesorganisationer också bli medlemmar i informationsforumet.

Myndighetsforumet för offshoreverksamhet vid Arktis (Arctic Offshore Regulators Forum)

Arktiska rådet har grundat ett myndighetsforum för offshoreverksamhet för att förbättra säkerheten vid oljeborrningen offshore och för att förhindra att havet förorenas av olja.

Via forumet utbyter man information om bästa praxis och erfarenheter av regleringen av borrningsverksamheten. Informationsutbytet kan gälla bl.a. säkerhets- och miljöbestämmelser eller förhindrande av oljeolyckor på olika stadier av borrningsverksamheten.

Medlemmar är myndigheterna i de arktiska länderna, i Finland Trafikverket. Utomstående regleringsorganisationer kan också godkännas som medlemmar.

Barentsrådet

Andra samarbetsparter som är viktiga för Finlands nordliga regioner är Barentsrådet (BEAC) och Barents regionråd (BRC).

 

Mer på webbplatsen