Anmälan om handelshinder

Utrikesministeriet erbjuder företag hjälp att hantera och eliminera handelshinder. För att handelshinder ska kunna avlägsnas så effektivt som möjligt är det viktigt att utrikesministeriet för en kontinuerlig dialog med företagen.

Till handelshinder räknas sådana åtgärder av myndigheter och av den privata sektorn som begränsar marknadstillträdet för varor. Handelshinder kan utgöras till exempel av

  • höga tulltariffer
  • ineffektiva eller obefogade import-, export- och tullformaliteter som höjer kostnaderna
  • tekniska föreskrifter som diskriminerar utländska företag eller produkter
  • ett bristfälligt skydd av industriell äganderätt och upphovsrätt
  • brist på transparens inom regleringen.

Hur identifieras handelshinder?

De bästa förutsättningarna att eliminera handelshinder finns då det går att påvisa brott mot någon internationell överenskommelse, till exempel en WTO-bestämmelse, eller spelregler uppgjorda inom bilaterala frihandelsavtal.

Ifall det handlar om investeringar kan problemet lösas effektivast om Finland har ett avtal om främjande och skydd av investeringar med landet i fråga.

För att identifiera handelshinder kan man utnyttja frågorna nedan. Frågorna baserar sig på grundprinciperna inom internationella handelspolitiska avtal.

Icke-diskriminering

Behandlas  utländska och inhemska produkter, investeringar och aktörer likvärdigt?

Proportionalitet

Används sådana åtgärder som begränsar handeln så litet som möjligt, då man beaktar de politiska mål som ligger bakom åtgärderna? Är det möjligt att uppnå samma mål med andra medel som är mindre handelsbegränsande?

Internationell praxis

Motsvarar verksamheten till sina grundprinciper och till sitt genomförande allmänt vedertagen praxis inom internationell handel? Avviker den väsentligt från gällande internationella standarder?

Förbud mot kvantitativa restriktioner

Tillämpas kvantitativa restriktioner på import eller export av varor eller finns det import- eller exportförbud?

Fri rörlighet för kapital

Kan investeringsrelaterade kostnader fritt överföras från ett land till ett annat?

Transparens

Har detaljerna och instruktionerna om åtgärderna offentliggjorts tillräckligt klart och i tillräckligt god tid, så att den privata sektorn har beretts tillfälle att anpassa sin verksamhet efter dem?

Anmäl handelshinder

En anmälan om handelshinder kan göras till utrikesministeriet per e-post på adressen teamfinland(a)formin.fi eller per telefon på numret 029 535 1133. Anmälan behandlas konfidentiellt. Inga eventuella åtgärder kommer att inledas utan vi kontaktar det ifrågavarande företaget.

Ytterligare information

I Finland är utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet de myndigheter som svarar för frågor som rör handelshinder.

Utrikesministeriet svarar för den allmänna samordningen av arbetet mot handelshinder och för handeln med länder utanför EU.

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer, enheten för marknadstillträde
Tfn 029 535 133
PB 413, 00023 Statsrådet
E-post: teamfinland(a)formin.fi

Arbets- och näringsministeriet svarar för frågor som rör den inre markaden, det vill säga handeln med EU-länder.

Arbets- och näringsministeriet
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor, inremarknadspolitik och företagslagstiftning (SOLVIT),
Tfn 029 506 4971
PB 32, 00023 Statsrådet
E-post: solvit(a)tem.fi