Vi undanröjer handelshinder

Utrikesministeriet hjälper ditt företag med att undanröja handelshinder. Det är viktigt för oss att föra en kontinuerlig dialog med företag för att vi ska kunna motarbeta handelshinder så effektivt som möjligt.

Handelshinder är åtgärder av ett lands myndigheter som begränsar marknadstillträdet för produkter. Handelshinder kan till exempel vara

  • höga tullar
  • ineffektiva och onödigt kostsamma formaliteter i anslutning till import, export och tull
  • tekniska bestämmelser som diskriminerar utländska företag eller produkter
  • bristfälligt skydd av immateriella rättigheter
  • brist på öppenhet och insyn i reglerna.

Hur känner du igen ett handelshinder?

Vi har bäst förutsättningar att undanröja handelshinder om det är fråga om överträdelser av internationella förpliktelser, till exempel Världshandelsorganisationen WTO:s bestämmelser eller bilaterala frihandelsavtal.

När det gäller investeringar är det enklast att ta itu med problemen när det finns ett avtal om främjande och skydd av investeringar med det landet.

För att identifiera handelshinder kan man ställa följande frågor, som grundar sig på grundläggande principer i internationella handelspolitiska avtal:

Icke-diskriminering

Behandlar åtgärden utländska och inhemska produkter, investeringar och aktörer lika?

Proportionalitet

Begränsar åtgärden handeln i så liten utsträckning som möjligt, med tanke på det syfte som ligger till grund för åtgärden? Kunde syftet uppnås på ett sätt som skulle begränsa handeln mindre?

Internationell praxis

Är åtgärden till sina grundläggande principer och sitt genomförande förenlig med praxis i internationell handel? Avviker den till väsentliga delar från eventuella internationella standarder?

Förbud mot kvantitativa begränsningar

Omfattas importen eller exporten av varor av kvantitativa restriktioner eller export- eller importförbud?

Fri överföring av tillgångar

Kan avgifter som hänför sig till investeringar överföras fritt till och från landet?

Transparens

Har detaljerna och riktlinjerna för åtgärden i fråga offentliggjorts tydligt och i tillräckligt god tid så att den privata sektorn har haft tid att anpassa sig till den?

Anmäl handelshinder

Anmäl handelshinder till utrikesministeriet per e-post till teamfinland(a)formin.fi eller per telefon till tfn 0295 351 133.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och eventuella fortsatta åtgärder vidtas först efter att företaget gett sitt samtycke.

Mer information

I Finland ansvarar utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet för frågor som rör handelshinder.

Utrikesministeriet ansvarar för den allmänna samordningen av arbetet mot handelshinder och för handeln med länder utanför EU.

Kontaktinformation:

Utrikesministeriet, avdelningen för externa ekonomiska relationer, enheten för marknadstillträde
Tfn: 0295 351 133
Adress: PB 413, 00023 Statsrådet
E-post: teamfinland(a)formin.fi


Arbets- och näringsministeriet ansvarar för frågor som gäller den inre marknaden, dvs. handeln med EU-länderna. Läs mer på webbplatsen för arbets- och näringsministeriet. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Användbar information om export till länder utanför EU och import till EU-området finns på EU-kommissionens webbplats Access2Markets.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)