Statsunderstöd för organisationsverksamhet som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Varje år beviljar utrikesministeriet understöd åt civilsamhällesorganisationer som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Statsunderstödets syfte är att stödja organisationer som tar upp Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser i sin verksamhet. I utlysningen meddelas vilka tematiska områden som prioriteras varje år. Understödet är behovsprövat och ett allmänt bidrag till organisationens verksamhet.

Det beviljas för ett år i taget. När understödet beviljas och används tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Mer detaljerad information och anvisningar ges på utrikesministeriets webbplats under hösten när följande års understöd utlyses. Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ansvarar för understödet och kan svara på frågor på adressen: POL-30@formin.fi.

Statsunderstöd 2019 för organisationsverksamhet kring Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgeten för 2019 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstödets syfte är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2019 fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016) med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken och det transatlantiska samarbetet.

Stödet beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2019. Understödet är ett allmänt bidrag för organisationens verksamhet 2019. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en bedömning av de totala utgifterna och en utredning om självfinansieringsandelen. I ansökan ska det framgå att organisationen som ansöker om statsunderstöd är en sammanslutning (registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och har rättshandlingsförmåga. Stöd beviljas inte privatpersoner eller grupper.

När det gäller statsunderstödets belopp och självfinansieringsandel tillämpas 6 § i statsunderstödslagen. Organisationerna ska i regel själva finansiera en del av den verksamhet de ansöker om bidrag för. I ansökan ska det ingå en utredning om den egna finansieringen.

Ansökningar ska lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 23 november 2018 kl. 16.15. Märk kuvertet med Statsunderstöd/POL-30. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information:

 Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik Attaché Kati Temonen, kati.temonen@formin.fi och POL-30@formin.fi.