Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Finlands CBSS-ordförandeskap 2023–2024

Finland är ordförandeland för Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) mellan den 1 juli 2023 och den 30 juni 2024. Ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemsländerna. Finland tar över ordförandeskapet efter Tyskland. Efter Finland övergår ordförandeskapet till Estland. Senast var Finland ordförande för CBSS 2013–2014.

Under ordförandeskapet är Finlands mål att stärka CBSS:s verksamhet både som underlag för den politiska debatten och det praktiska samarbetet inom ramen för denna. Huvudtemana under ordförandeskapet är övergripande säkerhet, krisberedskap och resiliens.

Fokus ligger särskilt på CBSS:s styrkor och arbete för att kunna möta konsekvenserna av allvarliga kriser i vår omgivning. Därför har säkerhetsfrågorna ett särskilt fokus.

Bakgrundsinformation om CBSS

CBSS är en mellanstatlig samarbetsorganisation för staterna runt Östersjön som bildades 1992 för att främja en demokratisk och ekonomisk utveckling i Östersjöregionen. Organisationen har tre långsiktiga prioriteringar: i) en säker och trygg region, ii) en hållbar och välmående region och iii) regional identitet.

CBSS-medlemsstaterna bestod ursprungligen av staterna runt Östersjön samt Norge. Även EG-kommissionen (senare EU) deltog i samarbetet. Island blev medlem 1995. Observatörsländerna var Belarus, Frankrike, Förenta staterna, Italien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ukraina och Ungern.

Efter att Ryssland inlett en invasion av Ukraina den 24 februari 2022 uteslöt de övriga medlemsstaterna och EU Ryssland från rådet och fryste Belarus observatörsstatus tills länderna åter respekterar den internationella rätten. Ryssland uteslöt sig från rådet och lämnade till slut CBSS den 17 maj 2022. De övriga medlemsländerna och EU beslutade fortsätta CBSS:s verksamhet vid utrikesministermötet i Kristiansand den 25 maj 2022.

CBSS:s verksamhet är uppdelad i två nivåer: den är både ett diskussionsforum på politisk nivå och en plattform för praktiskt samarbete mellan olika experter och myndigheter. Rådet deltar också i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Premiärministrarna i CBSS:s medlemsländer och Europeiska rådets ständige ordförande sammanträdde vartannat år för att ge politiska riktlinjer för samarbetet. Mötena avbröts efter att Ryssland erövrat Krim 2014.

Det högsta beslutsfattande organet är ett utrikesministermöte som sammanträder varje år i slutet av varje ordförandeskap i maj–juni. Även utrikesministermötena avbröts 2014, men de återupptogs under Islands ordförandeskap 2017. Norge var värd för utrikesministermötet i Kristiansand den 25 maj 2022. Under sitt ordförandeskap ordnade Tyskland två utrikesministermöten, i Berlin den 8 maj 2023 och i Wismar den 1–2 juni 2023.

Även de övriga ministrarna förutom utrikesministrarna kan sammanträda.

Rådets praktiska arbete och arbete på expertnivå samordnas av en tjänstemannakommitté på hög nivå (Committee of Senior Officials, CSO) som assisteras av ett sekretariat som ligger i Stockholm.

Samarbetet på expertnivå utförs i CBSS:s arbetsgrupper och nätverk som behandlar bland annat frågor som gäller räddningstjänster, bekämpning av människohandel, barn som befinner sig i utsatt ställning och hållbar sjötrafik. Expertsamarbetet sköts av de ministerier och övriga myndigheter som ansvarar för olika sektorer.

Östersjöstaternas råd har dessutom en projektfond som heter Project Support Facility. Med fondens startpeng stöder rådet multinationella projekt inom projektens sektorer som gynnar Östersjöregionen.

 

 

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Medlemsstater: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland. Också Europeiska kommissionen deltar i samarbetet.

Observatörsländer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ukraina, USA, Vitryssland* och Ungern.

*Efter att Rysslands invaderat Ukraina 24.2.2022 suspenderade de övriga medlemsländerna samt EU landets medlemskap och Belarus observatörsstatus. Som motåtgärd suspenderade Ryssland självt sitt medlemskap och lämnade till slut CBSS den 17 maj 2022.