Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är en samarbetsorganisation för staterna omkring Östersjön. Rådet grundades 1992 för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling.

Det ursprungliga uppdraget har förändrats under årens lopp i takt med att den politiska situationen förändrats. Idag är nästan alla medlemsländer i Östersjöstaternas råd också medlemmar i Europeiska unionen. Rådet har nu en viktig roll som politiskt diskussionsforum för länderna kring Östersjön och dess betydelse som regional projektorganisation håller också på att öka, till exempel deltar rådet i att genomföra EU:s Östersjöstrategi.

Ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd circulerar mellan medlemsländerna. Finland var ordförande i rådet från juli 2013 till juni 2014. Efter Finland övertog Estland ordförandeskapet (2014-2015), Polen (2015-2016), Island (2016-2017), Sverige (2017-2018), Lettland (2018-2019). Därefter blir Danmark ordförande (2019-2020).

 

Rådet ordnar vartannat år statsministermöten, vartannat år utrikesministermöten. Sedan 2014 har dessa möten varit lagda på is på grund av EU:s beslut om sanktioner. Efter en lång paus ordnade Island ett utrikesministermöte i Reykjavik i juni 2017. I Stockholm ordnades ett utrikesministermöte i juni 2018. Det praktiska arbetet inom rådet koordineras av en tjänstemannakommitté (Committee of Senior Officials, CSO). Kommittén sammanträder ungefär varannan månad samt en gång om året i Stockholm tillsammans med observatörsstaterna. stöds av ett internationellt sekretariat som ligger i Stockholm.

Östersjöstaternas råd samarbetar enligt följande prioriteringar:

  • regional identitet
  • en hållbar och välmående region
  • ett säkert Östersjöområde

Samarbete sker på expertnivå för att förhindra bl.a. organiserad brottslighet och människohandel samt för att förbättra kärnsäkerheten och strålskyddet. I Finland handhas CBSS-expertsamarbetet av de myndigheter som ansvarar för de olika sektorerna.

Östersjöstaternas råd har en projektfond (Project Support Facility) med 1 miljon euro för åren 2017-2019. Fonden delar ut startkapital för multinationella projekt som gagnar Östersjöområdet inom rådets verhamhetssektorer.

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Medlemsstater: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Också Europeiska kommissionen deltar i samarbetet.

 

Observatörsländer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ukraina, USA, Vitryssland och Ungern.