Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är en samarbetsorganisation för staterna omkring Östersjön. Rådet grundades 1992 för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling.

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är en samarbetsorganisation för staterna omkring Östersjön.
Rådet grundades 1992 för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling.

Det ursprungliga uppdraget har förändrats under årens lopp i takt med att den politiska situationen förändrats. Idag är nästan alla medlemsländer i Östersjöstaternas råd också medlemmar i Europeiska unionen. Rådet har nu en viktig roll som politiskt diskussionsforum för länderna kring Östersjön och dess betydelse som regional projektorganisation håller också på att öka, till exempel deltar rådet i att genomföra EU:s Östersjöstrategi.

Ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd cirkulerar mellan medlemsländerna. Finland var ordförande i rådet från juli 2013 till juni 2014. Efter Finland övertog Estland ordförandeskapet (2014–2015) och sedan Polen (2015–2016).

Rådet sammanträder på utrikesministernivå vartannat år. Vart annat år hålls också ett toppmöte för regeringscheferna kring Östersjön, det så kallade Baltic Sea Summit.

På grund av EU:s sanktioner har det inte hållits möte på regeringsnivå inom Östersjöstaternas råd sedan juni 2014. Rådets praktiska arbete koordineras av en tjänstemannakommitté vars arbete löper normalt.

 Verksamheten stöds av ett internationellt sekretariat som ligger i Stockholm.

Östersjöstaternas råd samarbetar enligt följande prioriteringar:

  • regional identitet
  • en hållbar och välmående region
  • ett säkert Östersjöområde

Under de här sektorerna samarbetar olika expertgrupper till exempel mot organiserad brottslighet och människohandel, för att förbättra kärn- och strålsäkerhet och för att bevara Östersjöns kulturarv. I Finland handhas expertsamarbetet av de myndigheter som ansvarar för sektorerna.

Östersjöstaternas råd har en projektfond (Project Support Facility) med 1 miljon euro för åren 2013–2015. Fonden delar ut startkapital för multinationella projekt som gagnar Östersjöområdet inom rådets verksamhetssektorer.

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Medlemsstater: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Också Europeiska kommissionen deltar i samarbetet.

 

Observatörsländer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ukraina, USA och Vitryssland.