Stöd för arbete mot straffrihet

Utrikesministeriets rättstjänst beviljar statsunderstöd för arbete mot straffrihet. Bidraget är behovsprövat och följer statsunderstödslagen.

Statsunderstödet är ämnat för internationell verksamhet för att bekämpa straffrihet i samband med de allra allvarligaste brotten, till exempel folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Verksamheten kan också syfta till att stärka offrens ställning och rättigheter.

Bidraget behöver inte sökas någon viss tid på året utan delas ut året om inom ramarna för de tillgängliga anslagen.

När ansökningarna bedöms och finansieringen beviljas beaktas hur stort inflytande projektet förväntas ha och hur väl verksamheten korresponderar med Finlands utrikespolitiska och folkrättsliga målsättningar i arbetet mot straffrihet.

Enligt dessa målsättningar prioriteras särskilt projekt som genom projektstöd eller allmänt stöd direkt eller indirekt gynnar Internationella brottmålsdomstolens (ICC) verksamhetsfält.

Utrikesministeriets enhet för folkrätt ger mer information om villkoren för stödet och hur man ansöker (oik-10@formin.fi).

På vår webbplats

 

Sidansvarig