Biträdande experter, JPO

Utrikesministeriet finansierar varje år befattningar som biträdande expert (Junior Professional Officer, JPO) för finländare vid FN-organisationerna, internationella utvecklingsbanker och vissa forskningsorganisationer.

Finansieringen av JPO-programmet är ett av Finlands verktyg för multilateralt utvecklingssamarbete. Det är ett sätt att stärka FN:s kapacitet och att erbjuda FN finländsk expertis samtidigt som finländska experter erbjuds en möjlighet att få erfarenhet av FN:s arbete för global utveckling. Det är en prioritering i regeringsprogrammet att främja finländska experters rekrytering till internationella organisationer, och därmed en prioritering inom statsförvaltningen. JPO-programmet är en viktig kanal för rekryteringen till FN.

Finland väljer vilka uppgifter som finansieras bland de befattningar som är lediga inom organisationen utifrån  Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer. De strategiska prioriteringarna i utvecklingspolitiken under den pågående regeringsperioden är:

1. Kvinnor och flickor, i synnerhet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

2. Ekonomi och arbete, särskilt innovation, kvinnors roll i ekonomin och kvinnors företagande

3. Utbildning, demokrati och fungerande samhällen, särskilt god utbildning, utveckling av skattesystemen i utvecklingsländer och stöd till demokrati och rättsstatsutveckling

4. Klimatförändringen och naturresurser, både att bekämpa klimatförändringar och att stödja anpassningen

5. Humanitärt bistånd

JPO-programmet erbjuder unga personer med akademisk utbildning praktisk erfarenhet och möjlighet att utveckla sina färdigheter i det multilaterala utvecklingssamarbetet. Det är en av de bästa vägarna in i FN-systemet.

Bakgrund

Finland har finansierat JPO-programmet sedan 1965 och har redan rekryterat närmare tusen biträdande experter, varav 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Det är i första hand utrikesministeriets enhet för hållbar utveckling och klimatpolitik (KEO-90) som ansvarar för att planera och administrera verksamheten. I samarbete med ministeriets övriga enheter, ambassaderna och internationella organisationer väljer enheten ut vilka befattningar som finansieras och var, med beaktande av Finlands utvecklingspolitiska mål. 

Därtill finansierar utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering (POL-10) två biträdande experter för uppdrag som gäller fredsbevarande och krishantering ur anslaget för civil krishantering. Uppdragen väljs enligt Finlands kriterier för att finansiera civil krishantering samt prioriteringarna i regeringsprogrammet och den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. 

Vanligtvis arbetar de biträdande experterna först två år med uppgifter på fältet och därefter tre år vid organisationens regionkontor eller huvudkontor. I vissa fall kan de också placeras direkt vid högkvarteret. JPO-experterna placeras i Finlands viktigaste partnerländer, i de minst utvecklade länderna och även i bräckliga länder och konfliktländer, med beaktande av Finlands utvecklingspolitiska mål.

JPO-experterna placeras så att de i framtiden ska ha goda möjligheter att få jobb vid FN-organen och andra internationella uppdrag. Målet är att experterna ska bli väl insatta multilateral utvecklingspolitik och att utöka den grupp av finländska experter på utvecklingssamarbete som kan arbeta med internationella expert- och ledningsuppdrag. Finländare som arbetar inom internationella organisationer stärker Finlands kontakter till och inflytande i organisationer som är viktiga för utvecklingssamarbetet. Finländarna förmedlar också värdefull information om organisationernas verksamhet.

JPO-programmet räcker i princip två år, men det är bra om man kan delta ett tredje år för att få så mångsidig erfarenhet som möjligt och förbättra sina möjligheter att rekryteras vidare.

Kvalifikationer

För att kunna söka till JPO-programmet måste du ha finskt medborgarskap, högre högskoleexamen, kunskaper i finska eller svenska samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Kunskaper i ett annat av FN:s officiella språk (franska, spanska, arabiska, ryska, kinesiska) är meriterande.

Du ska dessutom ha minst 2 års arbetserfarenhet som motsvarar din utbildning. Eftersom JPO samtidigt är ett utbildningsprogram är den övre åldersgränsen för dem som söker 32 år när ansökningstiden går ut.

Om du tjänstgjort som biträdande expert vid FN kan du också söka volontärs- och SARC-uppdrag. Då krävs det att du avlagt ditt JPO-uppdrag i sin helhet (minst tvåårigt).

Förberedande kurser för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

De personer som väljs ut till JPO-programmet ska före resan delta i utrikesministeriets grundkurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den ger en introduktion till Finlands utvecklingspolitiska program och olika former av utvecklingssamarbete.

Vi utlyser JPO-befattningarna på utrikesministeriets webbplats under ”Lediga befattningar vid internationella organisationer”.