Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania

Tanzanias ekonomi har vuxit snabbt under hela 2000-talet, och tack vare tillväxten har fattigdomen minskat. Trots det lever närmare hälften av tanzanierna under den internationella fattigdomsgränsen. De rikliga naturtillgångarna i Tanzania har redan haft en positiv inverkan på ekonomin. Finlands planerade stöd till Tanzania är 52 miljoner euro åren 2016–2019.

Den förväntade medellivslängden i Tanzania har ökat och allt fler barn börjar i grundskolan.  Tanzania har förbättrat sin förmåga att samla in skatter och landet har blivit mindre beroende av utvecklingsbistånd. Den största utmaningen i upprätthållandet av den ekonomiska tillväxten och främjandet av den mänskliga utvecklingen är att producera basservice och arbetsplatser för den snabbt växande unga befolkningen. Det måste också fästas mer uppmärksamhet vid jämställdheten mellan könen.

Landprogram för Tanzania:

Country Strategy for Development Cooperation; Tanzania 2016-2019(Öppnar nytt fönster)


​​​​​​​Handelssamarbete

Den snabba ekonomiska tillväxten i Tanzania öppnar möjligheter till ett bredare ekonomiskt samarbete mellan Finland och Tanzania. Målet med de bilaterala projekten inom skogs- och innovationssektorn är dessutom att öka samarbetet och investeringarna inom den privata sektorn samt att skapa en grund för samarbete också inom andra sektorer.

Frivilligorganisationer

Finländska frivilligorganisationer arbetar aktivt i Tanzania.  Över 20 finländska frivilligorganisationer genomför utvecklingssamarbetsprojekt i landet. Frivilligorganisationerna kompletterar Finlands bilaterala samarbete och fokuserar på att producera basservice och främja demokrati, jämställdhet och öppenhet.

Finländska civilsamhällesorganisationer stöder utvecklingen i Tanzania i synnerhet när det gäller förbättrandet av ställningen för personer med funktionsnedsättning, utbildningen, hälso- och sjukvården och miljöarbetet.

Resultat:

 • Effekterna av utvecklingssamarbetets syns i Tanzania. Med hjälp av den offentliga ekonomiförvaltningens reformprogram som stöds av Finland har man stabiliserat Tanzanias makroekonomi, förbättrat budgeteringen, förstärkt de offentliga ekonomiförvaltningssystemen och systemen för intern revision, förbättrat hanteringen av den offentliga skulden, förbättrat upphandlingssystemen och effektiviserat bekämpningen av korruption.
 • Med Finlands stöd har man även främjat kvinnors samhälleliga och politiska delaktighet och stärkt civilsamhällets möjligheter att övervaka regeringens verksamhet. Finland stöder jämställdhetsorganisationen UN Women, och med hjälp av organisationens program för att främja kvinnors politiska ledarskap har kvinnornas andel i Tanzanias parlament ökat. Vid det senaste valet fanns det också fler kvinnliga kandidater än vid tidigare val.

 • Naturresursprojekt har främjat kvinnors möjligheter till inkomster från jord- och skogsbruket.

 • Finlands stöd har påverkat skogsförvaltningen och målsättningarna inom skogspolitiken. Den allmänna medvetenheten om skogarnas betydelse som utkomstkälla och som en del av utvecklingen av industrin har ökat.

 • Privatskogsprogrammet har hjälpt över 9 000 lantbrukarfamiljer att plantera skog på obrukbar mark. Planteringarna täcker i genomsnitt 1,3 hektar.

 • Elnätet i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam har med stöd från Finland förnyats så att det nu är avsevärt mycket mera pålitligt än tidigare. Det förnyade elnätet och styrsystemet förbättrar elleveranssäkerheten och minskar elförlusten. Med Finlands stöd har dessutom personalen vid det statliga elbolaget Tanesco fått utbildning i hur det nya systemet fungerar.

 • Innovations- och företagarverksamheten har utökats med hjälp av vetenskaps- och teknologiministeriets TANZICT-program. Det har skapats ett samarbetsforum för startupföretag inom teknikbranschen i Dar es Salaam, och runt om i Tanzania har det uppstått olika gemenskaper för aktörer inom teknikbranschen. Tillväxtföretag har understötts genom såddfinansiering. Företagarutbildningarna vid universiteten i Tanzania har också blivit bättre. Med stöd från Finland har man även upprättat en omfattande nationell IKT-strategi, och dessutom är en nationell innovationsstrategi under beredning. Tillsammans bidrar dessa strategier till att förbättra verksamhetsförutsättningarna inom den privata sektorn och till att påskynda ibruktagandet av ny teknik.

 • Genom projekt som fått stöd av Finland har man lyckats öka produktiviteten och antalet arbetstillfällen inom skogsbrukssektorn.

 • Planeringen av mark- och skogsanvändningen och registreringen av mark och fastigheter tryggar samhällenas rätt till marken och skapar förutsättningar för den privata sektorns investeringar, som kan ge byarna betydande inkomster. Med Finlands stöd har registreringen av mark och planeringen av markanvändningen främjats genom projekt i olika delar av Tanzania. Genom privatskogsprogrammet har 59 byar med totalt 90 000 invånare gjort upp planer för markanvändning och markvård som omfattar 850 000 hektar.

 • Inom ramen för SMOLE-projektet på Zanzibar har man utvecklat ett digitalt fastighetsregister, mätt upp 63 000 fastigheter samt stött planeringen av markanvändningen så att den bättre beaktar lokala behov och miljön och främjar investeringar. Planeringen av markanvändningen och tryggandet av markrättigheterna i bysamhällena har också understötts genom det nationella skogsprogrammet och genom projektet LIMAS, som har genomförts i regionerna Mtwara och Lindi.

 • Tack vare LIMAS-projektet har ca 2 000 småbrukares och småföretags affärsverksamhet effektiviserats. Dessutom har en metod som bevarar näringsämnena i jordmånen införts på ett område på 240 hektar.

 • Exporten till länder utanför Östafrikanska gemenskapen ökar med över tio procent per år. En av orsakerna bakom den snabba tillväxten är programmet TradeMark East Africa, som får stöd bland annat från Finland. Handeln fungerar nu smidigare: tiden det tar för varor att korsa gränsen och transporttiden för containrar har förkortats avsevärt.

 • Uongozi-institutet har utvecklats till en ansedd tanzanisk utbildningsinrättning för ledare. Institutet fokuserar på olika teman som gäller hållbar utveckling. ​​​​​​​​​​​​​

Riskhantering

​​​Det finns flera risker kopplade till samarbetet mellan Finland och Tanzania. Riskerna i genomförandet av utvecklingssamarbetet handlar oftast om bristande kapacitet hos samarbetspartnern, brister i ekonomiförvaltningen och korruption. Riskhanteringen i program och projekt kräver noggrann planering och uppföljning, kontinuerligt lärande och snabb reaktionsförmåga.

Riskerna i genomförandet av landprogrammet i Tanzania kan öka också om demokratin och förvaltningen försvagas och människorättssituation i landet försämras. Också den kraftiga befolkningstillväxten utgör en stor utmaning för utbildnings- och hälsovårdssystemet och när det gäller säkerställandet av tillgången till basservice.

​​​​​Pågående program

Fungerande offentlig sektor:

 • Afrikanska institutet för hållbar utveckling (Uongozi): 9,9 miljoner euro 2017–2021.

 • Samarbete med skatteverket i Tanzania för att utveckla skattesystemen samt tekniskt stöd från Skatteförvaltningen i Finland: totalt 5 miljoner euro 2018–2021.

 • Stöd till UN Women för programmet för att främja kvinnors deltagande i ledarskap och i politiken: 3,9 miljoner euro 2018–2021.

 • Stöd till organisationen Twaweza för att stärka allmänhetens delaktighet i planerings- och beslutsprocesserna samt statens redovisningsskyldighet och en positiv verksamhetsmiljö för civilsamhället: 350 000 miljoner euro 2019–2020.

Sysselsättning och näringsliv:

 • Projektet inom privat skogsbruk (PFP): 19,5 miljoner euro 2013–2019.
 • Programmet för att förbättra skogarnas värdekedjor (Forestry and Value Chains Programme, FORVAC): 9,95 miljoner euro 2018–2022.
 • Samarbete mellan institutioner (IKI): programmet för att utveckla datasystemen inom skogsförvaltningen (INFORES): 700 000 euro.

Regionala och multilaterala projekt:

 • TradeMark East Africa som förbättrar förutsättningarna för handeln i Östafrika: 9,8 miljoner euro 2017–2020.
 • Det regionala programmet för energi och miljö (EEP), som utvecklar lösningar för förnybar energi: totalt 13 miljoner euro till fonden 2019–2022.
 • Det regionala SAIS-programmet (Southern Africa Innovation Support Programme, SAIS 2), som stärker innovationsmiljön och samarbetet mellan länderna: 8,7 miljoner euro 2017–2022.