Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Tanzania

Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania stöder demokrati, god förvaltning och jämställdhetcivilsamhällets verksamhet.

En tanzanisk man mäter ett träds tjocklek med ett mättband.

Samarbetet inom Tanzanias skogsbransch stärker ekosystemen och den klimatmässiga resiliensen samt främjar sysselsättning inom skogsbranschen. Det är en naturlig fortsättning på Finlands tidigare FN-samarbete, där landets skogsresurser kartlades och ett program för behandling av skogsinformation utvecklades. Idag används programvaran för skogsdata i mer än 100 länder. Foto: FAO / Simon Maina

Tanzania är traditionellt ett land som anstränger sig för att skapa stabilitet och bygga upp demokratin. Landets ekonomi har vuxit snabbt under 2000-talet, och tack vare tillväxten har fattigdomen minskat. Under de senaste åren har allt fler tanzanier kunnat dra nytta av till exempel avgiftsfri utbildning och ett utvidgat elnät.

Trots de framsteg som gjorts lever ungefär en fjärdedel av tanzanierna fortfarande under den nationella fattigdomsgränsen.

Den snabba befolkningstillväxten, svag klimatmässig resiliens och bristande jämställdhet skapar utmaningar för den långsiktiga utvecklingen. Den nuvarande regimen har ökat det internationella samarbetet och det civila samhällets och mediernas handlingsfrihet har förbättrats, men reformerna av det politiska systemet förutsätter ändringar i lagstiftningen.

Finlands och Tanzanias relation har långa anor och tyngdpunkten har legat på utvecklingssamarbete. Finland har understött Tanzania ända sedan 1960-talet bland annat i utvecklingen av skogsbruket, miljösektorn, utbildningen och god förvaltning. Vid sidan av det traditionella utvecklingssamarbetet har det vuxit fram samarbete inom den privata sektorn, mellan högskolor och inom det civila samhället.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Tanzania beskrivs i landstrategin och i landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbete. De huvudsakliga målen för landstrategin för 2021–2024 är att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och jämställdheten, främja stabilitet och hållbar utveckling, stödja skogsrelaterade näringar och klimatresiliens, påskynda en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt skapa arbetstillfällen.

Finlands landstrategi för Tanzania 2021–2024 (på engelska, PDF, 338 KB)

Målen för Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete i Tanzania inriktar sig åren 2021–2024 huvudsakligen på att främja demokrati, god förvaltning och jämställdhet och stödja skogsrelaterade näringar och klimatresiliens. Finlands stöder Tanzania med 56 miljoner euro 2021–2024. Formuleringarna av målen i landprogrammet uppdaterades 2023 för att följa den förändrade politiska kontexten och den öppnare verksamhetsmiljön i Tanzania.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Tanzania (på engelska, PDF, 669 KB)

Under den föregående programperioden 2016–2019 fokuserade Finlands stöd på en fungerande offentlig sektor, sysselsättning och näringar.

Finlands utvecklingssamarbete för demokrati, god förvaltning och jämställdhet

Genom Finlands utvecklingssamarbete stöds kvinnors deltagande i samhällets ledning, skatteförvaltningen och service för personer som utsatts för könsrelaterat våld. 

Mål: Bättre rättigheter, jämställdhet, inkludering och skattesystem skapar hållbar utveckling

 • Kvinnor och personer med funktionsnedsättning har bättre möjligheter att få samhälleliga ledningsuppdrag
 • har bättre möjligheter att få samhälleliga ledningsuppdrag
 • Personer som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld har bättre möjligheter att få stöd
 • Skatteförvaltningens verksamhet effektiviseras

Pågående program och projekt

 • UN Womens projekt för att främja kvinnors rättigheter, jämställdhet i samhället, politiska påverkningsmöjligheter och ekonomiska rättigheter på lokal nivå: 7,9 miljoner euro 2022–2025
 • Stöd till Afrikanska institutet för hållbar utveckling (Uongozi): 4 miljoner euro 2023–2026
 • Samarbete med skatteverket i Tanzania för att utveckla skattesystemen samt tekniskt stöd från Skatteförvaltningen i Finland: ca 9,5 miljoner euro 2023–2026
 • UNFPA:s projekt för att minska våldet mot kvinnor och flickor och främja kvinnors och flickors självbestämmanderätt: 5,25 miljoner euro 2021–2024

Finlands utvecklingssamarbete för skogsbaserade näringar och klimatresiliens

Genom Finlands utvecklingssamarbete stöds ekosystemtjänster från skogar och byarnas marker, arbetsplatser och inkomstbildning inom skogsbranschen samt människornas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna.

Mål: De skogsbaserade näringarna stimuleras och klimatresiliens stärks 

 • Ekosystemtjänsterna som produceras av skogar och byarnas marker förbättras
 • Antalet arbetstillfällen och inkomsterna inom skogsbranschen ökar
 • Människornas, förvaltningens och företagens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna förbättras

Pågående program och projekt

 • Andra fasen av projektet för privat skogsbruk (PFP 2): 9,4 miljoner euro 2019–2023
 • Projektet för att förbättra byskogarnas värdekedjor (Forestry and Value Chains Programme, FORVAC): 14,15 miljoner euro 2018–2024
 • Beskogningsprogram för småbrukare: 1,1 miljoner euro 2019–2023
 • Finlands miljöcentrals projekt för att stödja klimatresiliens och blå ekonomi på Zanzibar: 1 miljon euro 2023-2026

Resultat från landprogrammet 2022

Förbättringen av verksamhetsförutsättningarna för civilsamhället i Tanzania och regeringens ekonomiska reformer skapade en gynnsam miljö för utvecklingen av förhållandena mellan Finland och Tanzania. Trots en stark ekonomisk tillväxt på 4,7 procent var fattigdom, ojämlikhet och ungdomsarbetslöshet fortfarande stora utmaningar. 

Tanzanias regering fortsatte att stödja kvinnors ledarskap och jämställdheten mellan könen. År 2022 främjade Finland en lagändring i syfte att förbjuda barnäktenskap som kan ha en betydande inverkan på flickors och unga kvinnors liv i Tanzania. 

Tanzanias skattemyndigheter arbetade – med stöd av Finland – för att öka skatteintäkterna. Myndigheterna lyckades samla in 96 procent av målet för skatteintäkterna för budgetåret 2021/2022. Detta var en tydlig förbättring av det föregående årets resultat på 87 procent. Antalet aktiva skattebetalare ökade också från 3,3 miljoner till 3,6 miljoner. 

Uongoziinstitutet som främjar ansvarsfullt ledarskap fortsatte att förbättra sin självförsörjningsgrad, och endast 17 procent av dess finansiering kom längre från Finland. 

Finland fortsatte att stödja Tanzanias samhällsbaserade skogsvård och plantageskogsbruk samt skogsbaserade värdekedjor. Tack vare Finlands stöd skapades år 2022 5 000 arbetstillfällen, huvudsakligen på deltid, till branschen. Landsortsgemenskaper och -familjer fick 1,1 miljoner euro i inkomster av förädlat rundvirke från skogsområden som finansierats av Finland, vilket bidrog bland annat till en utveckling av hälso- och sjukvården och utbildningen. Antalet samtliga förmånstagare ökade från 67 000 personer år 2020 till 88 000 personer år 2022. 

Finlands samarbetspartner i Tanzania

Finland verkar som en del av Europeiska unionen och samordnar sin verksamhet med andra biståndsgivare i Tanzania. Som EU-medlem deltar Finland i dialogen med Tanzanias regering, genom vilken landet uppmuntras att främja mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning, handel, klimatåtgärder och den internationella regelbaserade ordningen. 

Finland har ett nära samarbete de andra nordiska länderna. Tillsammans lyfter länderna fram de nordiska värderingarna, för en politisk dialog och främjar handel.

Under de kommande åren kommer Finland och andra givare att främja Tanzanias insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.
Finland stöder också Tanzania genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stödjer Tanzanias samhälleliga utveckling i samarbete med lokala organisationer. Stödet riktas till exempel till att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning, till utbildning, hälsovård och miljöinsatser.

Team Finland i Tanzania

Tanzania och Finland vill ömsesidigt utveckla handeln och öka investeringarna vid sidan av det traditionella utvecklingssamarbetet. Avsikten är att öka handeln såväl direkt som med hjälp av finländska stödformer för den privata sektorn, till exempel Finnfund.

Hittills har handeln varit blygsam och de finländska företagens verksamhet i Tanzania småskalig. Tanzanias ekonomiska utveckling skapar emellertid exportmöjligheter för finländsk kompetens. Potentiella branscher är till exempel skogsbruket, energihushållningen och innovation inom it-branschen.

Finlands mål är att fördubbla handeln med afrikanska länder från 2020 till 2030. Vi strävar också efter att avsevärt öka finländska företags investeringar i Afrika och afrikanska företags investeringar i Finland under samma tidsperiod. Finland stöder till exempel den regionala organisationen TradeMark Africa för att förbättra finländska företags förutsättningar att bedriva handel i Tanzania och på andra håll i Östafrika.

Team Finlands nätverk i Tanzania (Länk till en annan webbplats.)