Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania

Tanzanias ekonomi har vuxit snabbt under hela 2000-talet, och tack vare tillväxten har fattigdomen minskat. Trots det lever närmare hälften av tanzanierna under den internationella fattigdomsgränsen. De rikliga naturtillgångarna i Tanzania har gjort landet till ett attraktivt investeringsobjekt. Inkomsterna från naturresurserna har redan haft positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten, men Tanzania kommer att kunna dra nytta av till exempel sina gastillgångar först om flera år. Finland ger budgetstöd till Tanzania så att landet ska kunna förverkliga sin utvecklingsplan och uppnå målet att vara ett medelinkomstland 2025. Finlands planerade stöd till Tanzania är 52 miljoner euro åren 2016–2019.

Den förväntade medellivslängden i Tanzania har ökat och allt fler barn börjar i grundskolan.  Tanzania har förbättrat sin förmåga att samla in skatter och landet har blivit mindre beroende av utvecklingsbistånd. Den största utmaningen i upprätthållandet av den ekonomiska tillväxten och främjandet av den mänskliga utvecklingen är att producera basservice och arbetsplatser för den snabbt växande unga befolkningen. Det måste också fästas mer uppmärksamhet vid jämställdheten mellan könen.

Landprogram för Tanzania:

Country Strategy for Development Cooperation; Tanzania 2016-2019

Infograafi Tansania, ruotsi
 

Handelssamarbete

Den snabba ekonomiska tillväxten i Tanzania öppnar möjligheter till ett bredare ekonomiskt samarbete mellan Finland och Tanzania. Målet med de bilaterala projekten inom skogs- och innovationssektorn är dessutom att öka samarbetet och investeringarna inom den privata sektorn samt att skapa en grund för samarbete också inom andra sektorer.

Frivilligorganisationer

Finländska frivilligorganisationer arbetar aktivt i Tanzania.  Över 20 finländska frivilligorganisationer genomför utvecklingssamarbetsprojekt i landet. Frivilligorganisationerna kompletterar Finlands bilaterala samarbete och fokuserar på att producera basservice och främja demokrati, jämställdhet och öppenhet.

De finländska frivilligorganisationerna stöder Tanzanias utveckling i synnerhet inom utbildningssektorn, hälsovården och arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Resultat:

Effekterna av utvecklingssamarbetets syns i Tanzanias fattigdomsstatistik. År 2007 levde 34 procent av hushållen under fattigdomsgränsen, år 2012 var andelen 28 procent. Det är en förbättring med sex procentenheter på fem år.

 • Med hjälp av den offentliga ekonomiförvaltningens reformprogram i Tanzania som stöds av Finland har man stabiliserat landets makroekonomi, förbättrat budgeteringen, förstärkt de offentliga ekonomiförvaltningssystemen och systemen för intern revision, förbättrat hanteringen av den offentliga skulden, förbättrat upphandlingssystemen och effektiverat bekämpningen av korruption.

 • Med Finlands budgetstöd har man främjat kvinnors samhälleliga och politiska delaktighet och förstärkt civilsamhällets möjligheter att övervaka regeringens verksamhet. Finland stöder jämställdhetsorganisationen UN Women, och med hjälp av organisationens program för att främja kvinnors politiska ledarskap har kvinnornas andel i Tanzanias parlament ökat. Vid det föregående valet fanns det fler kvinnliga kandidater jämfört med tidigare val.

 • Tack vare naturresursprojekt gynnas kvinnor av inkomsterna från jord- och skogsbruket.

 • Finlands stöd har påverkat skogspolitikens målsättningar och skogsförvaltningen i Tanzania. Den allmänna medvetenheten om skogarnas betydelse som inkomstkälla och som en del av utvecklingen av industrin har ökat. Med Finlands stöd har man också medverkat till att bromsa avskogningen. I Tanzanias handlingsplan för att bromsa klimatförändringen betonas skogarnas betydelse.

 • Tanzanias huvudstad Dar es Salaams elnät har förnyats och förbättrats med stöd från Finland. Elavbrott har varit ett verkligt gissel för Dar es Salaams invånare, sjukhus, skolor och företag. Det förnyade elnätet och styrsystemet förbättrar funktionssäkerheten och minskar elförlusten. Med Finlands stöd fick personalen vid elbolaget Tanesco utbildning i hur anläggningarna används.

 • Innovations- och företagsverksamheten har ökat med hjälp av vetenskaps- och teknologiministeriets TANZICT-program. Det har skapats ett samarbetsforum för startupföretag inom teknikbranschen i Dar es Salaam, och runt om i Tanzania har det uppstått olika gemenskaper för aktörer inom teknikbranschen. Tillväxtföretag har understötts genom såddfinansiering. Företagarutbildningen vid Tanzanias universitet har också blivit bättre. Med stöd från Finland har man också upprättat en omfattande nationell IKT-strategi och därutöver är en nationell innovationsstrategi under beredning. Tillsammans bidrar dessa projekt till att förbättra förutsättningarna inom den privata sektorn och till att påskynda ibruktagandet av ny teknik.

 • Genom projekt som fått stöd av Finland har man lyckats öka produktiviteten och antalet arbetsplatser inom jord- och skogsbrukssektorn.

 • Med Finlands stöd har man främjat markanvändningsplaneringen och registreringen av mark och fastigheter runt om i Tanzania. Byarna kan få betydande inkomster genom planering av mark- och skogsanvändning. Registreringen av mark och fastigheter säkrar byarnas markrättigheter och skapar förutsättningar för den privata sektorns investeringar.  Med hjälp av ett projekt inom det privata skogsbruket har 11 byar inom regionen Iringa gjort upp planer för markanvändningen på ett område på 246 000 hektar. I dessa 11 byar bor över 16 000 människor.

 • Inom ramen för SMOLE-projektet på Zanzibar har man utvecklat ett digitalt fastighetsregister, mätt upp 63 000 fastigheter samt stött markanvändningsplaneringen så att den bättre beaktar lokalbehoven och främjar investeringar. Markanvändningsplaneringen och tryggandet av byarnas markrättigheter har också stötts genom det nationella skogsprogrammet och projektet LIMAS som har genomförts på landsbygden i Lindi och Mtwara.

 • Närmare 2 000 småbrukares och småföretagares affärsverksamhet har effektiverats tack vare LIMAS-projektet.  Dessutom har en metod som bevarar jordens näringsämnen införts på ett område på 240 hektar.

 • Exporten till länder utanför Östafrikanska gemenskapen ökar med över tio procent per år. En av orsakerna bakom den snabba tillväxten är Trade Mark East Africa som får stöd från Finland. Handeln fungerar smidigare. Tiden det tar för varor att korsa gränsen och transporttiden för en container har förkortats märkbart.

 • Uongozi-institutet har utvecklats till en ansedd ledarskapsskola för tanzaniska ledare. I undervisningen ligger fokus på olika teman som gäller hållbar utveckling.

Riskhantering

Det finns flera risker kopplade till samarbetet mellan Finland och Tanzania. Riskerna i genomförandet av utvecklingssamarbetet handlar oftast om bristande kapacitet hos samarbetspartnern, brister i ekonomiförvaltningen och korruption. Riskhanteringen i program och projekt kräver noggrann planering och uppföljning, kontinuerligt lärande och snabb reaktionsförmåga.

Riskerna i genomförandet av landprogrammet i Tanzania kan öka också om demokratin och förvaltningen försvagas och människorättssituation i landet försämras. Också den kraftiga befolkningstillväxten utgör en stor utmaning för utbildnings- och hälsovårdssystemet och när det gäller säkerställandet av tillgången till basservice.

Finlands stöd:

Fungerande offentlig sektor:

 • Den offentliga ekonomiförvaltningens reformprogram PFRMP: 1,2 miljoner euro per år

 • Afrikanska institutet för hållbar utveckling (Uongozi): 3 miljoner euro per år

 • Stöd till det planerade samarbetet med skatteverket i Tanzania för att utveckla skattesystemen samt stöd till programmet för att främja kvinnors politiska deltagande som genomförs i samarbete med jämställdhetsorganisationen UN Women

Sysselsättning och näringsliv:

 • Projektet inom privat skogsbruk (PFP): 19,7 miljoner euro 2013–2018

 • Programmet för att förbättra skogarnas värdekedjor (Forestry and Value Chains programme, FORVAC): 9,9 miljoner euro 2017–2021

 • Utveckling av Tanzanias informationssamhälle (TANZICT): 8,9 miljoner euro 2017–2021

 • Utvecklingssamarbetsprojekt mellan institutioner (IKI), programmet för att kartlägga den marina miljön på Zansibar (ZAN-SDI) ca 700 000 euro, programmet för att utveckla datasystemen inom skogsförvaltningen (INFORES) 700 000 euro

Regionala och multilaterala projekt:

 • Trade Mark East Afrika som förbättrar förutsättningarna för handel i östra Afrika: 9,8 miljoner euro 2017–2012

 • Programmet för energi och miljö (EEP) som utvecklar förnybara energilösningar

 • Anslag för lokalt samarbete som stöder god förvaltning och mänskliga rättigheter: 400 000 euro per år