Offentlig förvaltning, högskolor, forskning och medier

Kommuner, högskolor och olika statliga inrättningar har många gemensamma projekt och olika utbytesprogram med institutioner i utvecklingsländerna. Medier och forskare förbättrar finländarnas kunskaper om utvecklingsländer och främjar den offentliga debatten om utvecklingsfrågor.

En man och två kvinnor tittar på en datorskärm i Nepal.
Kvinnor i kommunen Thaprek i centrala Nepal lär sig att väva. Tack vare ett nytt system för vattendistribution byggt med hjälp av medel för utvecklingssamarbete behöver kvinnorna inte längre spilla tid på att bära hem vatten. Foto: Narendra Shrestha / Kehityslehti

De statliga aktörernas utvecklingssamarbete ökar kunnandet inom den offentliga sektorn i utvecklingsländerna

Finlands ministerier och statliga instanser samarbetar med den offentliga sektorn i utvecklingsländerna. Målet är att förstärka tjänstemännens kunnande och organisationernas verksamhet i utvecklingsländerna. 

Utrikesministeriet finansierar de statliga aktörernas deltagande i samarbetet via det så kallade instrumentet för samarbete mellan institutioner (IKI). IKI-finansiering kan användas för projekt som förstärker olika former av kunnande. 

IKI-instrumentet gör det också möjligt för unga finländska sakkunniga att delta i utvecklingssamarbetet. Det här är ett bra exempel på hur utvecklingssamarbetet ökar kunnandet hos både samarbetsparterna i utvecklingsländerna och de finländska aktörerna.

En av de finländska aktörer som deltar i IKI-projekt är Meteorologiska institutet. På bloggen Meteorologiaa maailmalla(Länk till en annan webbplats.) (endast på finska) delar Meteorologiska institutets experter med sig av sina erfarenheter av utvecklingssamarbetet. 

Detaljerade uppgifter om hur man ansöker om finansiering för IKI-projekt.  

Högskolesamarbete stöder ömsesidigt lärande

Finland stöder högskolesamarbete genom vilket man förstärker högskolornas kunnande i både utvecklingsländerna och Finland. Samarbetet utgår från de behov som högskolan i utvecklingslandet definierar. Principerna om ömsesidigt lärande och jämlikt partnerskap tillämpas. Partnerhögskolorna förbinder sig att genomföra projekten och satsar egna resurser på dem.

Samarbetsprojekt mellan högskolor får stöd genom programmet HEI ICI, som är en förkortning av Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument. Målet är att förstärka högskoleutbildningen i utvecklingsländerna.

Genom projektet förstärks högskolornas kunnande när det gäller studieområden, metodik, pedagogik och förvaltning. Minst två högskolor ska delta i ett projekt, varav den ena ska finnas i Finland och den andra i ett utvecklingsland.

Stödet finansieras av utrikesministeriet via Finlands utvecklingssamarbetsmedel. För förvaltningen av programmet ansvarar Utbildningsstyrelsen.

För innevarande programperiod 2017–2020 har utrikesministeriet beviljat 12 miljoner euro i finansiering via HEI ICI. Finansieringen omfattar sammanlagt 20 projekt i 16 länder. 

Tammerfors universitet förstärker högskolornas kunnande i fråga om ledning och förvaltning i Östafrika

Ledningshögskolan vid Tammerfors universitet samordnar och genomför sedan 2011 ett projekt med målet att modernisera högskolornas förvaltning(Länk till en annan webbplats.). För projektet ansvarar forsknings- och utbildningsenheten för högskolors förvaltning och ekonomi.

Det första land som universitetet inledde samarbete med var Uganda. I det nuvarande projektet är verksamheten koncentrerad till Etiopien, där antalet högskolor har ökat märkbart under de senaste åren. 

Som ett resultat av verksamheten har man bland annat utvecklat ett fortbildningsprogram vid Makerere universitet i Uganda. Dessutom har man moderniserat utbildningsprogrammen på magister- och doktorsnivå i Uganda och Sydafrika genom att ge stöd till ledningen och förvaltningen. Samarbetet har också lett till att ett kvalitetskontrollsystem för högskoleförvaltning har utvecklats och dessutom har det akademiska nätverket Ancherd skapats.

Projektet har beviljats anslag på 699 000 euro för åren 2017–2020. Under föregående programperiod 2013–2015 uppgick finansieringen till 483 000 euro.

Närmare information om programmet HEI ICI finns på Utbildningsstyrelsens webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Kommunerna stöder lokalförvaltningen

 

Även de finländska kommunerna och samkommunerna deltar i utvecklingssamarbetet. Genom samarbetsprojekten stöder de den demokratiska utvecklingen och lokalförvaltningens kunnande i kommunerna i utvecklingsländerna. 

Med hjälp av projekten främjar man medborgarnas deltagande och förbättrar utvecklingsländernas kapacitet att erbjuda tjänster på ett effektivt och ekonomiskt sätt med beaktande av olika folkgruppers behov och möjligheter att delta. Även andra aktörer kan delta i samarbetet, till exempel läroanstalter och företag.

Kommunerna kan ansöka om stöd under den ansökningsomgång som riktar sig till icke-statliga organisationer

Forskarna fördjupar kunskaperna om utveckling

För att vi ska kunna uppnå målen för hållbar utveckling behövs nya kunskaper och fräscha infallsvinklar. Både beslutsfattarna och medborgarna behöver information. Genom utvecklingspolitisk forskning kan forskarna påverka utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet. 

Utrikesministeriet finansierar forskning som fokuserar på utveckling och utvecklingsländer och som bidrar till förståelse av fattigdom och utveckling samt deras orsakssamband. Samtidigt upprätthåller och utvecklar man kontakter och nätverk mellan forskare i Finland, i utvecklingsländerna och vid internationella forskningsinstitut. 

Utrikesministeriet och Finlands Akademi finansierar tillsammans Finlands Akademis utvecklingsforskning. Forskningsprojekten är vanligtvis fleråriga. Ansökningsanvisningar finns på Finlands Akademis webbplats för utvecklingsforskning(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet beviljar också stöd till internationella forskningsinstitut och forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas Nordiska Afrikainstitutet (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) och tankesmedjan European Centre for Development Policy Management (ECDPM)(Länk till en annan webbplats.) som granskar EU:s utvecklingspolitik.

Dessutom stöder utrikesministeriet många multilaterala organisationers forskningsinstitut och forskningsprogram, exempelvis Världsbankens program Knowledge for Change (KCP)(Länk till en annan webbplats.) och FN:s Widerinstitut (på engelska)(Länk till en annan webbplats.). Utvecklingsforskningen stöds också när den ingår i lands- eller regionprogram.

Journalister och fotografer förmedlar information om utvecklingsfrågor 

Många journalister och fotografer bidrar till finländarnas kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Utrikesministeriets enhet för utvecklingskommunikation bidrar till de finländska journalisternas kännedom om hur utvecklingspolitiken genomförs och hur utvecklingssamarbetet fungerar i praktiken genom att erbjuda dem ett introduktionsprogram om utvecklingsfrågor