Utrikesministeriets Team Finlandverksamhet

Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar övervakar och främjar Finlands ekonomiska intressen i utlandet. Det geografiskt utbredda beskickningsnätverket erbjuder företag offentliga tjänster i samband med export och internationalisering, i samarbete med de övriga Team Finlandaktörerna.

Som en del av nätverket Team Finland främjar utrikesministeriet Finlands sak ute i världen: man arbetar för finska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och med Finlandsbilden.

Utrikesministeriet betjänar dig bland annat inom följande Team Finlandsektorer:

Påverkan på Finlands globala verksamhetsmiljö

Finlands externa ekonomiska relationer sköts av utrikesministeriet. Till utrikesministeriets Team Finlanduppgifter hör att varsebli och påverka förändringar i den globala verksamhetsmiljön.

Det kan till exempel röra sig om att avlägsna handelshinder eller stödja en internationell verksamhetsmiljö som gynnar konkurrens.

Förändringar i den globala verksamhetsmiljön har direkt inverkan på de av våra företag som är verksamma på den internationella marknaden. Förändringarna kan till exempel gälla höjda importtullar på målmarknaden, nya certifieringskrav som försvårar handeln, dumpning av konkurrenters produkter, EU:s frihandelsavtalsförhandlingar, eller vilken riktning Världshandelsorganisationen WTO:s handelsavtalsrunda tar.

Det är viktigt att de finska företag som verkar utomlands meddelar nätverket om eventuella handelshinder de stöter på för att man gemensamt ska kunna påverka dem.

En stor del av Finlands handelspolitik är EU:s gemensamma handelspolitik. En anmärkningsvärd del av påverkan på de finska företagens ekonomiska verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar är emellertid nationell verksamhet.

Eliminering av handelshinder

Till handelshinder räknas alla sådana åtgärder av både myndigheter och den privata sektorn som begränsar marknadstillträdet för varor.

Handelshinder kan utgöras till exempel av höga tulltariffer, ineffektiva eller obefogade import-, export- och tullformaliteter som höjer kostnaderna, tekniska föreskrifter som diskriminerar utländska företag eller produkter, bristfälligt skydd av industriell äganderätt och upphovsrätt och bristande transparens inom regleringen.

Vilket verktyg man använder för att avlägsna ett handelshinder avgörs från fall till fall, efter en detaljerad analys av problemet.

Handelshinder kan bland annat lösas med bilaterala verktyg, till exempel i samband med ministerledda resor för att främja export och internationalisering, med Europeiska kommissionens medverkan eller genom multilateralt samarbete. Man kan också använda sig av flera metoder på samma gång.

Tack vare det omfattande beskickningsnätet går det att påverka bilateralt direkt. Ofta ber utrikesministeriet Europeiska kommissionen att behandla problemet samtidigt, vilket ger ett slagkraftigare budskap som bättre når fram.

Bilateral påverkan utgår ofta från avtal som EU har slutit med tredje länder och problemlösningsmekanismer i anslutning till avtalen.  Finland har också bilaterala avtal med länder utanför EU, vilkas samarbetsmekanismer kan användas när man avlägsnar handelshinder. Ett exempel är Finlands och Rysslands ekonomiska kommission.

Det multilaterala samarbetet för att avlägsna handelshinder sköts genom Världshandelsorganisationen WTO. Europakommissionen sköter förhandlingarna i WTO utgående från de handelspolitiska målsättningar som EU:s medlemsstater har ställt upp.

Främjande av investeringar i Finland

Utrikesministeriet har som uppgift att göra Finland mera känt som ett lockande mål för utländska direkta investeringar. Det kräver aktivt och långsiktigt arbete utomlands.

Att utländska investeringar för med sig positiva verkningar så väl gällande ekonomi, teknologi som sysselsättning har man insett överallt i världen. Verksamheten för att locka investerare har blivit intensiv och alla konkurrerar med alla – industriländerna mot varandra, utvecklingsländerna sinsemellan och industriländerna mot utvecklingsländerna.

I den hårda internationella konkurrensen marknadsför utrikesförvaltningen Finland i samarbete med Invest in Finland. Invest in Finland är en organisation som arbetar för utländska investeringar i Finland.

I praktiken hjälper utrikesförvaltningen Invest in Finland att hitta branscher och målländer som är intressanta ur Finlands synvinkel, och med att skaffa kunder i målländerna med hjälp av sina beskickningar.

Till målländer väljer man i första hand sådana länder som gör märkbara investeringar utomlands eller som befinner sig i kraftig tillväxt, och vilkas investeringar hänför sig till de branscher man valt.

Finland marknadsförs också som investeringsobjekt när det handlar om viktiga internationella möten och besök på hög nivå.