Hållbar ekonomi och människovärdigt arbete

Finland hjälper utvecklingsländerna att stärka sin ekonomi samt ökar antalet arbetstillfällen och näringar och stärker välfärden.


Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående hållbar ekonomi och människovärdigt arbete

  • Förbättra möjligheterna för de allra mest utsatta människorna att få ett människovärdigt arbete, bedriva företagsverksamhet och försörja sig. Med hjälp av Finlands stöd stärks arbetstagarnas medvetenhet om deras rättigheter i arbetslivet, förbättras arbetsplatsernas kvalitet och skapas arbete och utkomstmöjligheter. Civilsamhället och den relaterade fackföreningsrörelsen är viktiga samarbetspartner.
  • Främja en socialt ansvarsfull samt miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling inom den privata sektorn i utvecklingsländerna. Med hjälp av Finlands finansiering erbjuds företagarna och företagen i utvecklingsländerna stödtjänster och finansiering för affärslivet och innovationsverksamheten. Det hjälper dem att ta fram nödvändiga produkter och tjänster, öka antalet arbetstillfällen och öka skatteintäkterna med respekt för mänskliga rättigheter. Finland erbjuder även företagen utbildning om ansvarsfull affärsverksamhet och människovärdiga arbetsförhållanden och främjar innovationssamarbetet och samarbetet mellan utvecklingsländerna och de finländska aktörerna.
  • Förbättra möjligheterna för beslutsfattarna i utvecklingsländerna att främja ansvarsfull affärsverksamhet samt utnyttja teknologi och innovationer. En stabil och förutsägbar affärsmiljö som uppmuntrar till innovationsverksamhet är en förutsättning för att den privata sektorn ska utvecklas och ekonomin ska förnyas. Finland erbjuder utbildning om detta och annat stöd till beslutsfattarna.
  • Stärka påverkansarbetet för att främja ansvarsfulla regler inom internationell handel och hållbar affärsverksamhet. Finland samarbetar multilateralt för att handels-, investerings- och skattepolitiken konsekvent ska stödja målen för hållbar utveckling och utvecklingsländernas delaktighet. Finland påverkar sina multilaterala samarbetspartner för att de ska stödja ansvarsfull affärsverksamhet, tekniska innovationer och start up-företag.

I arbetet inom prioriteringen beaktas i synnerhet kvinnornas roll i ekonomin. Det innebär framför allt att öka kvinnornas arbetsmöjligheter och rikta finansieringstjänster till kvinnliga företagare och sådana företag som tillhandahåller produkter och tjänster för kvinnor. Man försöker också skapa partnerskap mellan företag som leds och ägs av kvinnor i utvecklingsländerna och företag i Finland. En förutsättning för allt detta är att avveckla diskriminerande strukturer och hinder som står i vägen för kvinnors deltagande.

Det är också viktigt att utnyttja innovationer och digitala möjligheter. Finland stärker utvecklingsländernas egen innovationsverksamhet och stöder internationella innovationspartnerskap som bidrar till att skapa sådana lösningar som främjar målen för hållbar utveckling och gynnar utvecklingsländerna. Finlands mål är att ingen ska hamna på efterkälken i den digitala utvecklingen, utan att fördelarna med den ska hjälpa även de allra mest utsatta människorna.

I praktiken arbetar man direkt med människorna, företagen och förvaltningarna i utvecklingsländerna. Därtill påverkar man det internationella regelverket för att det ska främja en hållbar ekonomi och människovärdigt arbete. Finland stöder civilsamhället och påverkar verksamheten i utvecklingsbanker och mellanstatliga organisationer bland annat med hjälp av finansiering. Med hjälp av finansieringsarrangemang för den privata sektorn stöder man företagen både i Finland och i utvecklingsländerna. Företagen erbjuds även utbildning i anslutning till företagsansvar och mänskliga rättigheter. Finlands finansiering allokeras till både enskilda utvecklingsländer och regionala aktörer. På det internationella planet påverkar vi inom EU, FN, industriländernas samarbetsorganisation OECD och internationella arbetsorganisationen ILO.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

I FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 betonas den privata sektorns betydelse och ansvar när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling. Företagen har en viktig roll för att skapa nya arbetstillfällen och en nyckelroll i utvecklingen av innovativa tekniker och lösningar. De företag som har globala värdekedjor har stor makt och ett stort ansvar för sitt inflytande.

Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående hållbar ekonomi och människovärdigt arbete stöder mål 5 (jämställdhet), mål 8 (människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 12 (ansvarsfull konsumtion) och mål 17 (samarbete och partnerskap) bland FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det arbete som inom ramen för prioriteringen utförs för att stärka ekonomin, öka näringarna och främja det människovärdiga arbetet och välfärden samt betoningarna i anslutning till jämställdhet, ansvarsfull affärsverksamhet och innovationer skapar även en grund för att uppnå de övriga målen för hållbar utveckling.