Avdelningschef

Fax

  • +358 9 160 557 03

E-mail

  • OIK-01@formin.fi
Kaija Suvanto
Rättschef
  • +358 295 351 159
  • +358 9 160 557 11
Outi Hella
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 554
Maria Essen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 365
Marja Lehto
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 086
Raisa Rautala
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 970

Biträdande avdelningschefen

E-mail

  • OIK-02@formin.fi
Anu Saarela
Anu Saarela
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 350 096

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.